Behandlade varor

Med behandlad vara avses varje ämne, blandning eller vara

  • som har behandlats med en eller flera biocidprodukter eller
  • som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter.

En plywoodskiva kan till exempel ha behandlats med ett antimögelmedel som innehåller en biocidprodukt.

Bioicidförordningen gäller också användningen av biocider i behandlade varor som finns tillgängliga på marknaden, inte bara biocidprodukter.

De krav som biocidförordningen ställer på behandlade varor gäller tre saker:

  • tillåtna/förbjudna verksamma biocidämnen
  • märkningar på en behandlad vara
  • skyldighet att lämna information till konsumenten.

Tillåtna verksamma ämnen i behandlade varor

Enligt biocidförordningen kan en vara bara behandlas med en sådan biocidprodukt vars verksamma ämne har godkänts i EU eller där bedömningen för godkännande pågår. Kravet gäller alla behandlade varor oavsett tillverkningsland. Det verksamma ämnet måste vara avsett för produkttypen och användningen i fråga, till exempel konserveringsmedel för byggmaterial.

Märkningar för behandlad vara

Ett företag som släpper ut en behandlad vara på marknaden har ansvar för att den behandlade varan är märkt med de märkningar som förutsätts i förordningen, då

  • man på varans försäljningsemballage eller i reklam gör ett påstående om biocidegenskaper
  • märkningen har fastställts i förordningen om erkännande för verksamma ämnen, eftersom det har ansetts vara nödvändigt i riskbedömningen av det verksamma ämnet i fråga på grund av eventuell exponering för människor eller miljön.

En mer detaljerad beskrivning av märkningskraven finns i artikel 58 punkt 3 i biocidförordningen. Märkningarna måste vara lättförståeliga och tydligt synliga för konsumenterna.

Informeringsskyldighet

Konsumenten har rätt att begära information om biocidbehandling. Informationen om biocidbehandlingen av en behandlad vara måste skickas till den konsument som har begärt det kostnadsfritt och inom 45 dagar.

Gränsdragningen mellan en biocidprodukt och en behandlad vara är ibland svår. Detsamma gäller för bedömningen om varan över huvud taget är en sådan behandlad vara som nämns i biocidförordningen. Den frågan har behandlats i anvisningen med exempel. I vissa fall har man gjort ett beslut enligt den så kallade artikeln 3(3) där kommissionen på begäran av en medlemsstat har granskat saken.

Kort om behandlade varor

Ämne, blandning eller vara
En behandlad vara är till exempel ett ämne, en blandning eller en vara som har behandlats med en eller flera biocidprodukter, till exempel sanitetssilikon eller en plywoodskiva som har behandlats med antimögelmedel.

Godkända verksamma ämnen i biocider
En vara kan bara behandlas med en biocidprodukt vars verksamma ämne har godkänts i EU eller där bedömningen för godkännande pågår.

Märkningar för en behandlad vara
Företaget ansvarar för att behandlade varor har märkts med de märkningar som biocidförordningen kräver.

Informeringsskyldighet till konsumenter
Om en konsument begär information om vilken biocid som varan har behandlats med, måste den informationen skickas till konsumenten utan kostnad inom 45 dagar.