Faropiktogram för kemikalier

Faropiktogrammen är i diamantform, med en svart symbol på en vit bakgrund och en röd ram. Faropiktogrammen ska skilja sig tydligt från varningsetiketterna. Kraven för faropiktogrammen regleras i bilaga I och V till CPL-förordningen.

Tabellen nedan visar de farlighetsklasser- och kategorier som motsvarar faropiktogrammen enligt bilaga V till CLP-förordningen.  Observera att vissa farlighetsklasser förutsätter flera faropiktogram!

Faropiktogram enligt farlighetsklass- och kategori enligt bilaga V till CLP-förordningen

Faropiktogram: GHS01 – explosiv

Kuvassa varoitusmerkki GHS01, joka ilmaisee räjähtäviä aineita.

symbol: explosiv bomb

Farlighetsklass- och kategori

 • instabila sprängämnen
 • sprängämnen som hör till farlighetsklasserna 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4
 • självreaktiva ämnen och blandningar, typer A, B
 • organiska peroxider, typer A, B

Faropiktogram: GHS02 – lättantändlig

Varoitusmerkki GHS02 ilmaisee syttyviä aineita.

symbol: låga

Farlighetsklass- och kategori

 • brandfarliga gaser, farokategorierna 1A, 1B
 • aerosoler, farokategori 1, 2
 • brandfarliga vätskor, farokategori 1, 2, 3
 • brandfarliga fasta ämnen, farokategori 1, 2
 • självreaktiva ämnen och blandningar, typ B, C, D, E, F
 • pyrofora vätskor, farokategori 1
 • pyrofora fasta ämnen, farokategori 1
 • självupphettande ämnen och blandningar, farokategori 1, 2
 • Ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, farlighetskategorier 1, 2, 3
 • organiska peroxider, typ B, C, D, E, F
 • okänsliggjorda explosiva ämnen, farokategorierna 1, 2, 3, 4

Faropiktogram: GHS03 – oxiderande

Varoitusmerkki GHS03 ilmaisee hapettavia aineita.

symbol: låga på en cirkel

Farlighetsklass- och kategori

 • oxiderande gaser, farlighetskategori 1
 • oxiderande vätskor, farlighetskategorier 1, 2, 3
 • oxiderande fasta ämnen, farlighetskategorier 1, 2, 3

Faropiktogram: GHS04 – gaser under tryck

Varoitusmerkki GHS04 ilmaisee paineen alaisia kaasuja.

symbol: gasflaska

Farlighetsklass- och kategori

Gaser under tryck:

 • komprimerade gaser
 • flytande gaser
 • kylda flytande gaser
 • upplösta gaser

Faropiktogram: GHS05 – frätande

Varoitusmerkki GHS05 ilmaisee syövyttäviä aineita.

symbol: frätande

Farlighetsklass- och kategori

 • ämnen och blandningar som är korrosiva för metaller, farlighetskategori 1
 • hudfrätning, farlighetskategorier 1A, 1B, 1C
 • allvarlig ögonskada, farlighetskategori 1

Faropiktogram: GHS06 – omedelbar toxicitet

Varoitusmerkki GHS06 ilmaisee välittämästi myrkyllisiä aineita.

symbol: skalle och korsande ben

Farlighetsklass- och kategori

 • Omedelbar toxicitet (genom munnen, huden, luftvägarna), farlighetskategorier 1, 2, 3

Faropiktogram: GHS07 – hälsorisk/farligt för ozonskiktet

Varoitusmerkki GHS07 ilmaisee terveydelle tai otsonikerrokselle vaarallisia aineita.

symbol: utropstecken

Farlighetsklass- och kategori

 • omedelbar toxicitet (genom munnen, huden, luftvägarna), farlighetskategori 4
 • hudirritation, farlighetskategori 2
 • ögonirritation, farlighetskategori 2
 • hudsensibilisering, farlighetskategorier 1, 1A, 1B
 • specifik organtoxicitet — en enda exponering, farlighetskategori 3
 • irritation i luftvägarna
 • narkotiska effekter
 • farlig för ozonskiktet, farlighetskategori 1

Faropiktogram: GHS08 – allvarlig hälsorisk

Varoitusmerkki GHS08 ilmaisee vakavan terveysvaaran aiheuttavia aineita.

symbol: hälsorisk

Farlighetsklass- och kategori

 • sensibilisering av luftvägarna, farlighetskategorier 1, 1A, 1B
 • könscellsmutagen, farlighetskategorier 1A, 1B, 2
 • cancerframkallande, farlighetskategorier 1A, 1B, 2
 • reproduktionstoxiska, farlighetskategorier 1A, 1B, 2
 • specifik organtoxicitet — en enda exponering, farlighetskategorier 1, 2
 • specifik organtoxicitet — upprepad exponering, farlighetskategorier 1, 2
 • aspirationsfara, farlighetskategori 1

Faropiktogram: GHS09 – farlig för miljön

Varoitusmerkki GHS09 ilmaisee ympäristölle vaarallisia aineita.

symbol: miljö

Farlighetsklass- och kategori

Farlig för vattenmiljön:

 • farlighetsklass för omedelbar fara: Omedelbar 1
 • farlighetsklass för långvarig fara: kronisk 1, kronisk 2

Fysikaliska farlighetsklasser- och kategorier, för vilka faropiktogram inte krävs

 • sprängämnen som hör till farlighetsklasserna 1.5 eller 1.6
 • brandfarliga gaser, farlighetskategori 2
 • aerosoler, farlighetskategori 3
 • självreaktiva ämnen och blandningar, typ G
 • organiska peroxider, typ G.

Hälsoriskkategorier, för vilka faropiktogram inte krävs

 • reproduktionstoxisk
  • effekter på eller via amning, ytterligare farlighetskategori.

Miljöriskklasser, för vilka faropiktogram inte krävs

 • farlig för vattenmiljön – kategorier för långvarig fara:
  • kronisk 3
  • kronisk 4.

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
bilaga I: krav på klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar
bilaga V: faropiktogram