Gruvsäkerhetstillstånd


Gruvsäkerhet avser den strukturella och tekniska säkerheten i en gruva, förebyggande av farosituationer och olyckor samt begränsande av skadliga konsekvenser som olyckor förorsakar.


Anläggandet av en gruva och gruvdrift kräver gruvsäkerhetstillstånd. Ett gruvsäkerhetstillstånd kan inte beviljas innan gruvtillståndet vunnit laga kraft.


Tukes beviljar gruvsäkerhetstillståndet.

Ansökan om gruvsäkerhetstillstånd

Du kan ansöka om gruvsäkerhetstillstånd genom att skicka en fritt formulerad ansökan om tillstånd till Tukes registratorskontor, kirjaamo (at) tukes.fi. Foga till ansökan om tillstånd

  • uppgifter om sökanden
  • översiktsplan för gruvan
  • företagets verksamhetsprinciper för att förebygga olyckor
  • intern räddningsplan
  • bedömning av faktorer som äventyrar gruvsäkerheten.

Mer detaljerade anvisningar om innehållet i ansökan om tillstånd anges i Tukes-guide Gruvsäkerhetsförfattningarna (på finska).

Återkommande inspektioner av gruvsäkerheten

Tukes utför återkommande inspektioner av gruvor som är i drift. Inspektionsintervallens längd påverkas av gruvdriftens omfattning och förhållandena i gruvan.

Gruvor som fungerar regelbundet och gruvor som fungerar under krävande förhållanden inspekteras årligen.  Inspektionsintervallen kan förlängas, om företaget tillämpar systematiska förfaranden, utifrån vilka Tukes kan säkerställa att gruvan är tekniskt säker och att ledningssystemen fungerar. Inspektionsintervallet kan också förkortas, om det är nödvändigt för att säkerställa säkerheten.
 
Med inspektioner kontrollerar Tukes det tekniska genomförandet, verksamhetsprinciperna och ledningssystemen i gruvan. Utifrån inspektionerna avfattas en inspektionsrapport, där de inspekterade objekten och de brister som har observerats upptecknas.

Ansvarspersonen för gruvsäkerhet

För gruvan ska utses en ansvarspersonen för gruvsäkerheten innan gruvan byggs och gruvdriften inleds. Företaget ska se till att ansvarspersonen för gruvsäkerheten kan sköta sitt uppdrag på så sätt som avses i bestämmelserna och villkoren för beslutet om  gruvsäkerhetstillstånd.

Ansvarspersonen för gruvsäkerhet kan vara en person, som

  • med godkänt resultat avlagt den examen som Tukes ordnat (sidan Examen och tenter på tukes.fi).
  • arbetar i den aktuella gruvan
  • känner till gruvteknik och bestämmelser som gäller gruvsäkerhet
  • känner till de åtgärder som gruvsäkerheten förutsätter och i synnerhet i gruvan på sitt verksamhetsställe
  • har fått en utbildning som är lämplig för uppdraget och har tillräcklig praktisk arbetserfarenhet.

Ansvarspersonen för gruvsäkerhet ska säkerställa att i gruvan tillämpas bestämmelser och tillståndsbestämmelser som gäller gruvsäkerhet samt vidtas de åtgärder och tillämpas de verksamhetsprinciper som gruvsäkerheten förutsätter.

Så har ansöker du om gruvsäkerhetstillstånd

Läs om innehållet i ansökningstillståndet

Fyll i ansökan
Skriv en fritt formulerad ansökan till Tukes.

Bilagor till ansökan
Foga till ansökan en översiktsplan om gruvan, företagets verksamhetsprinciper för att förebygga olyckor, intern räddningsplan och bedömning av faktorer som kan äventyra gruvsäkerheten.

Skicka ansökan med bilagor till Tukes