Periodiska besiktningar av flytgasanläggningar

Flytgasanläggningar ska besiktas med fyra års mellanrum. De periodiska besiktningarna utförs av ett besiktningsorgan som Tukes godkänt. Företaget ansvarar för att begära en periodisk besiktning. I den periodiska besiktningen säkerställs att verksamheten vid anläggningen är säker och följer bestämmelserna.

Efter överenskommelsen om besiktning meddelar besiktningsorganet den lokala räddningsmyndigheten om besiktningen som ska utföras. Räddningsmyndigheten har möjlighet att delta i besiktningen. 

Besiktningsorganet gör upp ett protokoll över besiktningen inom två månader efter att den utförts. I protokollet anges de besiktade objekten, besiktningens huvudpunkter och upptäckta brister. En frist för korrigering av bristerna bestäms. Verksamhetsutövaren ska lämna protokollet till Tukes ([email protected]). Om det under besiktningen har upptäckts brister som kräver en utredning före nästa besiktning, öppnar Tukes för verksamhetsutövaren i e-tjänsten en begäran om utredning, till vilken utredningarna levereras genom att svara. Tukes bedömer om utredningarna är tillräckliga.

Gör så här:
1.    Beställ en periodisk besiktning av Ett besiktningsorgan som Tukes godkänt.
2.    Förbered dig för besiktningen

 • Ta färdigt fram de dokument som behövs under besiktningen (Se Ärenden som behandlas under besiktningen och nödvändiga dokument)
 • Be att de personer som behövs deltar i besiktningen (t.ex. driftsövervakare, säkerhetsansvarig, service- och underhållspersonal)

3.    Delta i besiktningen vid avtalad tidpunkt. Utgå från att reservera hela arbetsdagen för besiktningen.
4.    Skicka besiktningsprotokollet till Tukes ([email protected]).

 • Vid behov kan du också komma överens med inspektören om att hen lämnar protokollet till Tukes samtidigt som protokollet ges till er.
 • Om de brister som observerades under besiktningen redan har åtgärdats, kan du lämna utredningarna om korrigeringarna tillsammans med protokollet.

5.    Korrigera de brister som observerades under besiktningen och lämna nödvändiga utredningar till Tukes via e-tjänsten inom utsatt tid.

 • Dokumentera korrigeringen av bristerna.
 • Om det under besiktningen har upptäckts brister om vilka en utredning ska lämnas före nästa periodiska besiktning, öppnar Tukes i e-tjänsten en begäran om utredning, till vilken utredningarna levereras genom att svara. Svara på eventuella begäran om kompletterande utredning. (Se Anvisningar om e-tjänsterna)

6.    Anteckna tidpunkten för nästa besiktning och beställ den i god tid.

 

Tarkastuksella käsiteltävät asiat ja tarvittavat dokumentit

Ärenden som behandlas under besiktningen och nödvändiga dokument:

I tabellen nedan ges exempel på frågor som tas upp under besiktningen av flytgasanläggningen och hurdana dokument inspektören kan be att få se under besiktningen. Det lönar sig att ha dokumenten tillgängliga redan i förväg. Om anläggningen behandlar och upplagrar andra farliga kemikalier (t.ex. brännolja), beaktas även dessa under besiktningen.

TIPS: Tabellen nedan kan också användas som kontrollista när du förbereder dig för besiktningen och samlar de nödvändiga dokumenten. 

Ärenden som behandlas

Nödvändiga dokument

1. Presentation av verksamheten

2. Observationer vid föregående besiktning

 • Konstateras när föregående besiktning hölls och korrigeringarna av brister gås igenom.

 • Protokollet från föregående periodiska besiktning av flytgasanläggningen
  Dokumentation av korrigeringen av brister

3. Identifiering av lagstiftningskraven

 • Har en driftsövervakare för flytgas som har avlagt behörighetsprov (+ ställföreträdare) utsetts för anläggningen?
  Hur följs lagstiftningen inklusive ändringar som sker i den upp i företaget?
  Siirtymäsäännösselvitys (övergångsbestämmelseförklaring): har den gjorts, finns det fortfarande öppna åtgärder?
  Möjligt samarbete i regionen
 • Förteckning över driftsövervakare
 • Behörighetsintyg för driftsövervakare
 • Ifylld/uppdaterad siirtymäsäännösselvitys (858/2012 61 §)

4. Uppföljning av säkerheten

 • Hur följs säkerheten upp i företaget? (mätare)
 • Gör man observationsrundor i anslutning till flytgas?
 • Hur följs avvikelser upp?
 • Hur följer man upp genomförandet av nödvändiga korrigerande åtgärder orsakade av avvikelser?
 • Har det förekommit avvikelser i anslutning till flytgas sedan föregående besiktning?
 • Bokföring över avvikelser och korrigerande åtgärder

5. Riskbedömning

 • Hur har riskerna i anslutning till flytgas bedömts?
  Är riskbedömningen uppdaterad? När uppdaterades den senast? (datum) Hur ofta uppdateras bedömningarna?
  Vilka är de centrala riskerna i anslutning till användningen av flytgas och hur hanteras de?
  Har spridningsmodelleringar gjorts upp? Vilka är effekterna?
  Har explosionsskyddsdokumentet uppdaterats? När uppdaterades det senast? (datum)
   
 • Riskbedömning
  Spridningsmodellering
  Explosionsskyddsdokument (inklusive ritningar över utrymmesklassificering och enhetsförteckning)

6. Hantering av förändringar

 • Ändringar som Tukes har behandlat efter föregående besiktning
  • man går igenom villkoren i beslutet eller konstaterar det dokument som driftsövervakaren har upprättat
 • Har det gjorts ändringar på flytgasanläggningen efter föregående besiktning?
 • Har det skett ändringar i anläggningens omgivning?
 • Hur behandlas ändringarna i företaget?
  • Har en anvisning i ärendet upprättats?
  • Hur görs dokumentationen?
  • Vilken är driftsövervakarens roll?
  • Hur ordnas information och utbildning om ändringarna?
  • Planerar man ändringar i anslutning till kemikalier?
 • Utredning över genomförandet av villkoren i beslutet om ändringar
 • En godkänd installationsfirmas intyg över att installationsarbetet för flytgas uppfyller kraven
 • Anvisning om hantering av förändringa

7. Tekniskt genomförande och funktionsskick

 • Hurdan är anläggningens plan för förebyggande underhåll och service? Omfattar den hela flytgasanläggningen? (jfr SFS 5987 bilaga A)
 • Hur ofta och hur besiktas exempelvis:
  • detektorer
  • elanordningar (SL-klass och när har föregående besiktning utförts)
  • jordningar och potentialutjämning
  • släckare
  • vattenbegjutning (om cisternen finns ovan jord)
  • tryckbärande anordningar, är dessa uppdaterade?
 • Hurdana observationer har det gjorts i samband med besiktningar och underhåll? (bedömning av underhållets status i anläggningen)
 • Service- och underhållsplan
 • Kalibreringsprotokoll över flytgasdetektorer
 • Protokoll över periodisk besiktning av 
 • elanläggning
 • Mätprotokoll över jordningar och potentialutjämningar
 • Protokoll över besiktning av flytgasbehållarens tryckbärande anordningar

8. Instruktioner och utbildning

 • Är anvisningarna gällande användning av flytgas uppdaterade?
 • Hur ofta och hur uppdateras anvisningarna?
 • Hur har arbetstagarna instruerats/hur ska de instrueras i risker som hänför sig till flytgas?
 • Hurdana arbeten kräver arbetstillstånd och vad är det praktiska förfarandet för beviljande av arbetstillstånd?
 • Hurdan utbildning om flytgas har man ordnat för personalen?
 • Förs det bok över utbildningarna? (utbildningsregister)
 • Bruks- och underhållsanvisningar för flytgasanläggning
 • Introduktionsblankett/plan
 • Blankett för arbetstillstånd/exempel på arbetstillstånd
 • Utbildningsplan/register

9. Hantering av avvikande situationer

 • Är den interna räddningsplanen uppdaterad? När uppdaterades den?
 • Hur och hur ofta övar man för att kontrollera hur den interna räddningsplanen fungerar? Har en räddningsplan upprättats? När hölls senaste övning?
 • Har personalen fått utbildning i hur man agerar i avvikande situationer?
 • Har anvisningarna för avvikande situationer uppdaterats?
 • Intern räddningsplan
 • Anvisningar för avvikande situationer
 • Övningsplan för den interna räddningsplanen
 • Dokumentation över genomförda övningar

10. Besök på anläggningen

 • Cistern
  o    omgivningens tillgänglighet och prydlighet (vegetation, brandbelastning ...)
  o    märkningar
  o    underhållsbrunn (prydlighet, jordningar, kopplingar, låsning, ventilation)
 • Ånggenerator
  o    märkningar
  o    låsning
  o    ventilering
  o    möjlighet att fjärrstyra huvudavstängningsventilen
  o    säkerhetsventilens utblåsning
 • Drivenheter
  o    ventilernas märkningar
  o    ventilation
 • Rörsystem
  o    skick enligt visuell granskning
  o    upphängningar
  o    märkningar
 • Allmänt
  o    prydlighet och tillgänglighet (ingen extra brandbelastning eller andra varor nära anordningarna, som skulle förhindra tillträde till exempelvis huvudavstängningsventilerna)
  o    Anordningens kollisionsskydd 
 

11. Sammanfattning

 • Observerade brister och tidsplan för deras korrigering
 

Anvisningar om e-tjänsterna

Om det under besiktningen har upptäckts brister om vilka en utredning ska lämnas före nästa periodiska besiktning, öppnar Tukes i e-tjänsten en begäran om utredning, till vilken företaget levererar utredningarna genom att svara. För att besvara utredningarna krävs en suomi.fi-fullmakt ”Lämnande av uppgifter för övervakning av säkerheten om användningen av kemikalier och gaser samt om säkerheten om anordningar och industriverksamhet”. Tillsynsärendet är efter inloggningen på e-tjänstens skrivbord synligt för alla de användare som ert företag har beviljat fullmakt. Det lönar sig att ordna fullmaktsärendet genast efter besiktningen för att det ska vara så enkelt som möjligt att besvara en begäran om utredning.

Kontaktpersonen på ert företag får ett e-postmeddelande om öppnandet av en begäran om utredning, som skickas från [email protected]. I meddelandet anges att Tukes ber om uppgifter av er för ett tillsynsärende. Om det under besiktningen har upptäckts brister som har olika tidsfrister, kan ni lämna utredningarna enligt de givna tidsfristerna. Tidsfristen för den första begäran om utredning bestäms enligt den kortaste tidsfristen. Tukes öppnar vid behov på nytt begäran om utredning i e-tjänsten så att den kan besvaras för rapporter som ska lämnas in senare. Eventuella begäran om kompletterande utredning skickas till er via e-tjänsten och aviseringar om dem skickas till kontaktpersonens e-postadress. Även information om att behandlingen av ärendet har avslutats kommer via e-tjänsten.