Krav på mätsystem för flytande bränsle

Tillverkare, auktoriserad representant, importör och distributör ser till att kraven i mätinstrumentdirektivet (MID) uppfylls vid försäljning och ibruktagning av ett mätsystem för flytande bränsle.  Företag som använder mätsystem, ser till att det mätsystem som anskaffas är lämpligt och uppfyller kraven.

Försäkran om överensstämmelse med kraven i mätinstrumentdirektivet

Mätinstrumentdirektivet ställer krav på hela mätsystemet för flytande bränsle, vilket inkluderar alla delar av anordningen som är väsentliga för mätningen.

Tillverkare väljer, vilka av de förfaranden som beskrivs i direktivet (modul) som används för att påvisa överensstämmelse med kraven. Det meddelade organet är delaktig i alla tillgängliga förfaranden.  Tillverkarens angivna försäkran om överensstämmelse med kraven omfattar hela systemet. Förutom försäkran om överensstämmelse med kraven ska tillverkaren fästa ett märke på mätsystemet som på bild 1. Uppgifter om de angivna besiktningsorganen finns i Europakommissionens upprättade Nando-informationssystem, New Approach Notified and Designated Organisations.

Exempel på CE-märkning enligt mätinstrumentdirektivet.

Bild 1. Exempel på CE-märkning enligt mätinstrumentdirektivet. M-bokstaven och årtalet anger när instrumentet är tillverkat. Talet med fyra siffror till höger är koden för det besiktningsorgan som deltagit i bedömningen av kravenligheten.

Mätning av flytande bränsle och OIML R117-1

Tillverkaren kan använda de harmoniserade standarderna eller OIML:s vägledande dokument för att visa att de väsentliga kraven i mätinstrumentdirektivet uppfylls.  Vägledande dokument gällande mätsystem för flytande bränsle är OIML:s rekommendation R 117-1 (2007).

Europakommissionen har godkänt OIML:s rekommendation R 117-1 som normativt dokument, som kan användas för att visa överensstämmelse med kraven i mätinstrumentdirektivet.

Finskt nationellt typgodkännande

Mätinstrument som har finskt typgodkännande, får fortfarande vara i bruk om instrumenten fungerar tillförlitligt och deras verifiering är giltig.

Finskt typgodkännande har beviljats mätinstrument innan 30.10.2006, och det har varit möjligt att ta motsvarande instrument i bruk ända tills 30.10.2016. Koden för det finska typgodkännandets märkning är menade för mätare för andra vätskor än vatten VJ.A.XX.YY och mätsystem för andra vätskor än vatten VJ.D.XX.YY. I märkningen är XX ett årligt löpnummer och YY de två sista siffrorna i godkännandeåret.

Om det måste göra ändringar i instrumenten som förutsätter förändringar i instrumentet beskrivet i typgodkännadet, ska mätinstrumentet göras enhetligt med mätinstrumentdirektivet.