Ansvar för produktens säkerhet

Verksamhetsutövaren svarar för säkerheten hos allmänna konsumtionsvaror och för att konsumtionsvarorna är försedda med nödvändiga bruksanvisningar och varningsmärkningar.

En verksamhetsutövare är enligt konsumentsäkerhetslagen en person som

 • tillverkar
 • importerar
 • exporterar
 • genom Finland transporterar
 • saluför
 • tillhandahåller
 • säljer eller på annat sätt överlåter eller
 • förmedlar konsumtionsvaror.

Konsumentsäkerhetslagen gäller även varor som delas ut gratis eller på köpet samt allmännyttiga föreningar och mellanhänder, dvs. agenter.

Verksamhetsutövaren kan vara en person eller en enskild eller offentlig juridisk person, t.ex. ett företag, en sammanslutning eller en kommun.

Konsumentsäkerhetslagens skyldigheter tillämpas dock inte på privatpersoner som överlåter varor i annan verksamhet än näringsverksamhet. Detta avser till exempel en person som säljer sina egna, begagnade varor på ett lopptorg.

Tabell: Ansvar enligt roller

Skyldigheter Tillverkare Auktoriserad representant/agent Importör Distributör/köpman

Vara medveten om de krav som ställs på produkten, även i speciallagstiftningen.

Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.

Säkerställa att produkten inte medför fara för någons hälsa eller egendom.

Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.
Känna till och bedöma de risker som är förknippade med produkten och dess förutsebara användningssätt. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.
Säkerställa att produkten åtföljs av anvisningar, varningar och uppgifter som behövs för en säker användning, på finska och svenska, om inte med allmänt kända symboler. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.
Säkerställa att informationen om produkten, marknadsföringssättet, marknadsföringsmaterialet eller bilderna inte vilseleder konsumenten och till att använda produkten på ett farligt sätt. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.
Säkerställa att produkten inte är till salu och framlagd på en plats som kan vara vilseledande vad gäller produktens avsedda användningssyfte. T.ex. en stormlykta bland prydnads- och inredningsartiklar eller ett prydnadsföremål bland leksaker. - - - Är ansvarig.
Ange på produkten sitt namn, registrerade produktnamn eller registrerade varumärke. En verksamhetsutövares namn räcker. Är ansvarig. - Är ansvarig. -
Ange på produkten dess benämning enligt handelssed, om det inte tydligt framgår utan att förpackningen öppnas. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.
Vid misstanke om att produkten utgör en fara vidta åtgärder för att förebygga faran. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.

Underrätta Tukes och samarbeta med myndigheten vid misstanke om att produkten utgör en fara. Med hjälp av exakta identifieringsuppgifter, t.ex. typ-, parti- eller serienummer, kan eventuella produktfel och säkerhetsbrister begränsas till ett visst parti.

Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig. Är ansvarig.

Allmän omsorgsplikt

Den allmänna omsorgsplikten innebär att verksamhetsutövaren ska

 • säkerställa att produkten inte medför fara för någons hälsa eller egendom
 • ha tillräckliga och korrekta uppgifter om produkten och bedöma vilka risker som är förenade med produkten
 • med produkten lämna uppgifter, varningar och anvisningar som behövs för att den ska kunna användas säkert
 • på eget initiativ underrätta tillsynsmyndigheten, om verksamhetsutövaren får kännedom om att en produkt medför fara.