Krav på elektriska produkter

Kraven som gäller för elektriska produkter härrör från Europeiska unionens direktiv, förordningar och beslut samt den nationella lagstiftningen.

Direktiven som berör elektriska produkter inkluderar de väsentliga krav och bedömningsförfaranden med vilka produkternas överensstämmelse uppskattas. De tekniska detaljer som krävs av de elektriska produkterna finns presenterade i de europeiska harmoniserade standarderna.

Tillverkare av elektriska produkter ska se till att deras produkter överensstämmer med kraven innan produkterna släpps ut på marknaden och importören ska se till att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter. På importörens och distributörens  ansvar ligger ofta att se till att produkten fyller nationella specialkrav. 

Tukes övervakar de elektriska produkternas säkerhet, elektromagnetiska kompabilitet, farliga ämnen och energieffektivitet. Dessutom övervakar Tukes märkningar av batterier och ackumulatorer.

 

Sex skeden för påvisande av överensstämmelse