Testning av spridningsredskap

Sprutor som testas

 • sprutor med horisontell bom bredare än 3 m
 • sprutor för besprutning av buskar och träd
 • växthussprutor med
  • tank ≥ 25 l eller
  • arbetstryck ≥ 15 bar eller
  • bom som är bredare än 3 m
 • sprutor monterade på skördetröska
 • sprutor monterade på tåg eller luftfartyg

Sprutor som inte behöver testas

 • ryggburna sprutor och övrig handhållen spridningsutrustning
 • betningsredskap
 • spridningsutrustning för bekämpning av rotröta monterade på skogsmaskiner
 • kall- och varmdimmare
 • avstrykningsutrustning

Hur ofta ska sprutan testas?

Efter 2020 ska sprutan testas med tre års mellanrum.

Var kan sprutan testas?

Det finns ca 60 testare av spridningsredskap i Finland. Testarna har auktoriserats av Tukes.


När det börjar närma sig testningstidpunkten, kontakta en testare i ditt område. Testarna anordnar gemensamma testningstillfällen och besöker gårdar för att testa sprutorna.

Vad händer under testet?

Testaren går igenom alla sprutans delar och kontrollerar sprutans funktioner.


Testaren kontrollerar, att

 • sprutan inte läcker
 • sprutan fungerar
 • trycket hålls jämnt
 • omrörningen i tanken är tillräcklig
 • filtren är i skick
 • spridningen är jämn.


Testaren upprättar ett protokoll om testningen och ger en kopia av protokollet till sprutans ägare. Testaren förser en godkänd spruta med en dekal där giltighetstiden för testningen anges.


Om sprutan underkänns vid testningen, ska sprutans ägare reparera felen och beställa ett nytt test.

Att förbereda sig för testningen

 1. Ta fram den spruta som ska testas och dess bruksanvisning.
 2. Rengör sprutan så att testaren inte utsätts för eventuella rester av växtskyddsmedel och för att testresultatet blir pålitligt.
 3. Om testaren kommer till din gård, fundera på en passande plats för testningen. Försäkra dig om att tvätt- och sköljvatten inte förorenar vattendragen.
 4. Reparera de fel som du känner till redan före testningen.
 5. Skydda den eventuella kraftuttagsaxeln. Kontrollera att skydden för traktorn och sprutan är hela och att alla delar sitter på plats, även kedjan som förhindrar skyddets rotation.
 6. Fyll sprutans tank till hälften med vatten.

Obs! Om kraftuttagsaxeln inte har skyddats eller det finns kemikalierester i sprutan, får testaren enligt Tukes ansvisning inte testa sprutan!

Nya sprutor

Nya sprutor ska testas inom fem år från inköpsdagen.

Sprutor för spridning av växtskyddsmedel ska testas med tre års mellanrum. Sprutor som inte har testats får inte användas. Sprutägaren ansvarar för testningen av sprutan.

Så här testas sprutor för spridning av växtskyddsmedel

Sprutor som ska testas
Ta reda på om sprutan ingår i förteckningen över sprutor som ska testas.

Kontakta testare
Testarna har auktoriserats av Tukes

Förbered dig för testningen
Ta fram bruksanvisningen och sprutan, tvätta sprutan, fundera på var testningen ska ske, reparera eventuella fel, skydda eventuell kraftuttagsaxel och fyll tanken till hälften med vatten.

Protokoll och dekal
Du får ett testningsprotokoll och en godkänd spruta förses med en dekal.

3 års mellanrum
Testningen ska genomföras med 3 års mellanrum.