Transport av farliga ämnen – TFÄ

Transport av farliga ämnen omfattar enligt bestämmelserna bland annat

  • många transporter av råvaror och beredningar till och från anläggningar för produktion och lagring av kemikalier
  • många transporter av vanliga konsumtionsvaror, som aerosoler och målarfärger
  • transporter av kemikalier för jord- och skogsbruk, som gödselmedel och växtskyddsmedel
  • transporter av farligt avfall
  • transporter av flytande bränslen
  • transporter av gaser.

På sidan om TFÄ-klassificeringar (på finska) finns fler exempel på farliga ämnen och farligt gods samt transportriskklasserna och varningsetiketterna.

Syftet med transportlagstiftningen för farliga ämnen är att förebygga och bekämpa skador och faror som transporten av farliga ämnen kan medföra för människor, miljön eller egendom.

Transporttankar och transportförpackningar för farliga ämnen ska uppfylla de tekniska kraven för respektive kemikalie enligt föreskrifterna och bestämmelserna om TFÄ, för att deras innehåll inte ens i en olyckssituation ska orsaka fara för människor eller miljön. Tukes övervakar att de förpackningar och tankar som transporteras överensstämmer med kraven (på finska) och beviljar verksamhetstillstånd till de besiktningsorgan som godkänner och inspekterar dem.

Föreskrifter, bestämmelser och behörighetskrav gällande transport av farliga ämnen finns på Traficoms TFÄ-sidor (på finska).

På sidan om konsumenter och TFÄ-transporter (på finska) finns information om de bestämmelser om TFÄ som gäller konsumenter.

Kom-ihåg-lista för avsändare av farliga ämnen och farligt gods (styckegods)

Identifiera ämnet som skickas
Läs transportuppgifterna om kemikaliet i punkt 14 i säkerhetsdatabladet. Även gods kan vara transportfarligt, exempelvis batterier. Vid behov kontakta tillverkaren för mer information.

Vid problem ska du anlita säkerhetsrådgivaren på ditt företag
Ett företag som hanterar TFÄ ska ha en säkerhetsrådgivare.

Transportklassificering
Vanligen är det avsändaren som ska klassificera ett farligt ämne, eftersom avsändaren ansvarar för att klassificeringen är korrekt. Klassificeringen av explosiva varor och vissa kemikalier fastställs separat av Tukes.

Kontrollera om det är tillåtet att skicka ämnet på ditt transportsätt
Transportbestämmelserna är olika beroende på transportsätt. Ett ämne får eventuellt transporteras på väg men inte i lufttrafik.

Förpacka enligt faroklass
Använd förpackningar som godkänts för transport och är typgodkända med UN-märkning. Vissa ämnen ska ha separata inre och yttre förpackning.

Fäst märkningarna på förpackningen
Sätt på de varningsetiketter och andra märkningar som krävs för ämnet, till exempel UN-nummer.

Se till att transportdokumenten är i ordning
Anteckna det farliga ämnets namn, klassificering och övriga nödvändiga uppgifter i transportdokumenten. Kontrollera hur uppgifterna exakt ska anges i TFÄ-bestämmelserna under Övriga dokument per transportsätt.

Berätta om farliga ämnen när du beställer transport
Om en sändning innehåller farliga ämnen, ska du nämna detta när du beställer transport.

Överlåtelse av försändelse och dokument
Lämna över försändelsen och de nödvändiga transportdokumenten till transportören (t.ex. åkeriet, föraren)

Vanliga frågor