TFÄ – transport av farliga ämnen


Transporterna som ingår i transportbestämmelserna för farliga ämnen innefattar bland annat:

  • transporter av råvaror och preparat från många kemikalieproduktions- och upplagringsanläggningar
  • transport av många vanliga förbrukningsprodukter, bland annat aerosoler och målarfärger
  • transporter av kemikalier för jord- och skogsbruk, bland annat gödsel och växtskyddsmedel
  • transporter av farligt avfall
  • bränsletransporter
  • gastransporter.


Den största delen av de ämnen som transporteras är brännolja och trafikbränslen. Andelen explosiva ämnen i transport är ungefär ett par procent.


Syftet med lagstiftningen om transport av farliga ämnen är att förebygga och avvärja skador och faror som transporten kan medföra för människor, miljö och egendom.


Tankarna och förpackningarna för transport av farliga ämnen ska uppfylla TFÄ-förordningarnas och bestämmelsernas kemikaliespecifika tekniska krav för att deras innehåll inte ska orsaka fara för människor eller miljö ens när en olycka är framme. Tukes övervakar att transporttankarna och -förpackningarna överensstämmer med kraven.


Författningar, bestämmelser och utbildning information om transport av farliga ämnen hittar du på Traficoms TFÄ-sidor.