Lastningssystem för vätskor

Vid verifiering av ibrukvarande lastningssystem tillämpas ett förfarande enligt tabellen.  Förfarandet påverkas av tidpunkten för systemets ibruktagning och förfarandena som har använts vid påvisande av överensstämmelse med kraven för mätaren i systemet.

Mätare som uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet (MID) kan kopplas till mätsystem som tagits i bruk innan 30.10.2006 i enlighet med nedanstående principer.

Påvisande av mätarens överensstämmelse med kraven Mätsystemet installerat Krav som tillämpas på mätsystemet: MID eller gammalt nationellt VJ-godkännande
VJ.A.XX.YY Före 30.10.2006 nationellt
MID Före 30.10.2006 nationellt
VJ.A.XX.YY Efter 30.10.2006 MID
MID Efter 30.10.2006 MID

Nationella VJ-godkännanden och första verifiering avsåg endast mätorganet, dvs. mätaren och visningsanordningen. Kraven i mätinstrumentdirektivet omfattar hela mätsystemet.  Mätsystemet är den del av lastningssystemet med vilken

  • mätningen genomförs
  • den mätinformation som faktureringen baseras på produceras
  • det erhållna resultatet sparas för senare bruk.

I mätsystemet ingår olika apparater och programvaror. Dessutom ska systemet på ett hållbart sätt spara mätresultatet och information relaterad till specificering av mäthändelsen för den ifrågavarande affären.