Olyckor

Det är viktigt att dra lärdom av olyckor som inträffat för att kunna undvika motsvarande olyckor i framtiden. Tukes publicerar information om olyckor som inträffat i Finland för att företag, arbetstagare och konsumenter ska kunna identifiera och kontrollera de risker som deras egen verksamhet förknippas med.

Informationen om olyckor kan i företagen utnyttjas t.ex.

  • i riskbedömningen: Hurdana olyckor har inträffat?
  • vid utbildningar: Skulle liknande olyckor kunna inträffa hos oss? Hur har vi förhindrat liknande olyckor?

Olyckor som utretts

Tukes upprättar sin egen olycksutredningsgrupp, om det är nödvändigt för att kunna utreda orsakerna till olyckan (inte vem som var skyldig till olyckan).

I regel upprättar Tukes en olycksutredningsgrupp då
•   olyckan har lett till dödsfall eller allvarlig skada
•   olyckan har orsakat omfattande skador på miljön eller egendom
•   det är fråga om en mycket allvarlig risksituation.

Syftet med Tukes olycksutredning är att man ska i framtiden kunna identifiera motsvarande olycksrisker i tid och undvika olyckor. Olycksutredningsrapporterna publiceras (på finska).

Informationsflödet vid olyckor

En olycka inträffar

Anmäl olyckan till Tukes

Tukes utreder olyckan
En inspektör hos Tukes utreder orsakerna till olyckan och korrigerande åtgärder. Vid behov kan Tukes inleda en mer omfattande olycksutredning

Tukes publicerar information om olyckan
Företag kan använda olycksinformation, t.ex. som hjälp vid riskanalyser och träning. Tukes använder informationen i övervakning och i sitt olycksförebyggande arbete.

Att dra lärdom av olycka