Olyckor

Det är viktigt att dra lärdom av olyckor som inträffat för att kunna undvika motsvarande olyckor i framtiden. Tukes publicerar uppgifter om olyckor som inträffat i Finland för att företag, arbetstagare och konsumenter ska kunna identifiera och kontrollera de risker som deras egen verksamhet förknippas med.

Uppgifterna om olyckor kan i företagen utnyttjas t.ex.

  • i riskbedömningen: Hurdana olyckor har inträffat?
  • vid utbildningar: Skulle liknande olyckor kunna inträffa hos oss? Hur har vi förhindrat liknande olyckor?

Tukes publicerar både information om antalet olyckor och beskrivningar av enskilda typiska olyckor.

Informationsflödet vid olyckor

En olycka inträffar

Anmäl olyckan till Tukes

Tukes utreder olyckan
En inspektör hos Tukes utreder orsakerna till olyckan och korrigerande åtgärder. Vid behov kan Tukes inleda en mer omfattande olycksutredning

Tukes publicerar information om olyckan
Företag kan använda olycksinformation, t.ex. som hjälp vid riskanalyser och träning. Tukes använder informationen i övervakning och i sitt olycksförebyggande arbete.

Att dra lärdom av olycka