Olyckor

Det är viktigt att dra lärdom av olyckor som inträffat för att kunna undvika motsvarande olyckor i framtiden. Tukes publicerar uppgifter om olyckor som inträffat i Finland för att företag, arbetstagare och konsumenter ska kunna identifiera och kontrollera de risker som deras egen verksamhet förknippas med.

Uppgifterna om olyckor kan i företagen utnyttjas t.ex.

  • i riskbedömningen: Hurdana olyckor har inträffat?
  • vid utbildningar: Skulle liknande olyckor kunna inträffa hos oss? Hur har vi förhindrat liknande olyckor?

Uppgifter om olyckor publiceras i VARO-registret [länk http://varo.tukes.fi] från följande verksamhetsområden som Tukes övervakar:

  • elektricitet
  • hissar
  • farliga kemikalier inklusive flyt- och naturgas
  • tryckbärande anordningar
  • gruvor
  • explosiva varor
  • fyrverkeripjäser.

Tukes har också publicerat tips för sökningar (pdf, 126 kB, på finska) i VARO-registret.

Informationsflödet vid olyckor

En olycka inträffar

Anmäl olyckan till Tukes

Tukes utreder olyckan
En inspektör hos Tukes utreder orsakerna till olyckan och korrigerande åtgärder. Vid behov kan Tukes inleda en mer omfattande olycksutredning

Tukes publicerar uppgifterna om olyckan i VARO-registret

Att dra lärdom av olycka