Teknisk dokumentation och riskbedömning

För att påvisa leksakens överensstämmelse med kraven måste tillverkaren dokumentera all information om tillverkningen av leksaken på ett ställe. Tillverkaren måste alltså sammanställa teknisk dokumentation, technical documentation/technical file.

Tillverkaren utför en riskbedömning och bedömer riskerna som leksaken kan medföra.

Leksakens tekniska dokumentation

I dokumentationen ska ingå:

 • detaljer om produktdesign och tillverkning, inklusive en lista av använda komponenter och material samt säkerhetsdatablad för kemikalierna

 • riskbedömning

 • beskrivning av bedömningsförfarande för att fastställa överensstämmelsen med kraven

 • en kopia på EG-försäkran om överensstämmelse, EC declaration of conformity

 • tillverkningsställets och lagringsställets adresser

 • testrapporter och beskrivning av de metoder som använts för att försäkra att produktionen idkas i enlighet med de harmoniserade standarderna

 • kopior av de dokument som tillverkaren har skickat till den uppgivna instansen, om den är delaktig i processen, samt en kopia av EG-typkontrollintyg med bilagor

 • en färgbild på leksaken.

Tillverkaren ska förvara den tekniska dokumentationen i tio års tid från den tidpunkt då leksaken släpps ut på marknaden och är tillgänglig för konsumenter.

Mer detaljerad information på Europeiska kommissionens webbsida. På sidan finns också instruktioner för att göra en EG-försäkran om överensstämmelse.

Riskbedömning för leksaken

Tillverkaren måste utföra en riskbedömning på leksaken innan den släpps ut på marknaden. Importören måste försäkra att en riskbedömning gjorts.

I en riskbedömning utvärderas följande egenskaper samt exponering för farorna dessa egenskaper kan medföra:

 • mekaniska
 • fysikaliska
 • kemiska
 • elektriska
 • radioaktiva egenskaper och brandtekniska egenskaper samt
 • renlighet och hygien hos leksaken.

Exempel på riskbedömning på en docka

1.Undersök och fundera på olika risker med dockan

Är dockan avsedd för barn under tre år?

 • Leksaker för barn under tre år får inte ha smådelar.
 • Åldersmärkningen ”inte lämplig för barn under 3 år” ska inte finnas på leksaker för små barn.

Kan dockan prata?

 • Hur hög är ljudvolymen?
 • Behövs verktyg för att öppna batteriluckan?

Vilka material består dockan och kläderna av?

 • Mjukplast
  • Innehåller den ftalater?
  • Innehåller den kortkedjiga klorparaffiner?
 • Fyllning
  • Kan leksaken rengöras?
  • Finns brandrisk?
 • Färgat tyg
  • Är tyget färgat med azofärgämnen?

Ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och azofärger

 • Vissa ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och azofärger är förbjudna i leksaker för barn.
 • För andra ämnen, till exempel ftalaten DIBP, finns det krav på att du ska kunna informera dina kunder om produkter du säljer innehåller dessa ämnen.

Vilka detaljer har dockan?

 • Nappen: finns kvävningsrisk?
 • Ögon och ögonfransar: finns det små delar som kan komma loss?
 • Kläder: knappar, dekorationer eller andra smådelar som kan komma loss?

 

2. Fundera vilka faror och krav finns?

Fara/risk Standard Lagstiftning
Smådelar

EN 71-1, 5.1

Leksakslagen
Kvävningsfara EN 71-1, 5.4 Leksakslagen
Högt ljud EN 71-1, 4.20 Leksakslagen
Batterifodral EN 62115, 14.6-14.9 Leksakslagen
Ftalater, azofärger laboratorierna använder sig av egna analysmetoder REACH bilaga XVII
Kortkedjiga klorparaffiner, SVHC laboratorierna använder sig av egna analysmetoder POP-förordningen, miljöfara

Rengöring/hygien

  Leksakslagen 27 §
Brandfara   Leksakslagen 24 §
Andra risker du upptäcker i din bedömning?    

 

3. Fyller leksaken kraven?

 • Kan tillverkaren påvisa att leksaken fyller kraven?
 • Är du beredd att ta ansvaret för att lägga ut den här leksaken på marknaden?

Som stöd för riskbedömningen kan man utnyttja t.ex. anmälningar om farliga leksaker som skickats in i Safety Gate systemet. Med hjälp av systemet kan man utreda om motsvarande leksaker har anmälts och vilken fara de har utgjort.