Aktörer och förpliktelser

Dina ansvar och skyldigheter beror på din roll i distributionskedjan. Beskrivningarna av aktörerna nedan hjälper dig att identifiera din roll.

Observera att du kan ha fler än en roll.

  • Du är tillverkare om du tillverkar ett ämne i EU.
  • Du är importör om du importerar ett ämne eller en blandning till EU.
  • Du är producent av en vara om du framställer eller sätter samman en vara i EU.
  • Du är importör av en vara om du importerar en vara till EU.
  • Du är nedströmsanvändare om du använder ett ämne som sådant eller i en blandning i din egen industriella eller yrkesmässiga verksamhet. Till exempel målarfärgstillverkare och målare är nedströmsanvändare. Du är också nedströmsanvändare om du återimporterar ett registrerat ämne som exporterats från EU som sådant eller i en blandning, dvs. när du fungerar som återimportör. Du är nedströmsanvändare också när en tillverkare utanför EU har utsett en enda representant inom EU som fullgör dina skyldigheter som importör. Återförpackare som överför ämnen eller blandningar från en förpackning till en annan är nedströmsanvändare.
  • Du är distributör om du endast lagrar och säljer ämnen eller blandningar. Även ommärkare (ändring av handelsnamn eller etikett) är distributörer.

Med ämne avses ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig eller tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga för att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess sammansättning.

Med blandning avses en blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.

Med vara avses ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.
 

FÖRPLIKTELSERNA I REACH- OCH CLP-FÖRORDNINGARNA ENLIGT ROLL

Förpliktelserna enligt REACH- och CLP-förordningarna i tabellform

Förpliktelser Tillverkare Importör Producent eller importör av varan Nedströms­användare Distributör
CLP: Klassificering av ämnen och blandningar

aktörens förpliktelse.

aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
(ämnen, explosiva varor)
aktörens förpliktelse. -
CLP: Märkningar och förpackning aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
(explosiva varor)
aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
CLP: Klassificeringsanmälan om ämnet aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. - - -
CLP: Anmälan om blandningen till giftinformationscentralen - aktörens förpliktelse. - aktörens förpliktelse. -
REACH: Registrering av ämnet aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
(ämnen som avges med avsikt)
- -
REACH: Ansökan om tillstånd för användning av ämnet aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
(producenter)
aktörens förpliktelse. -
REACH: Anmälan om användning av ett tillståndspliktigt ämne - - aktörens förpliktelse.
(producenter)
aktörens förpliktelse. -
REACH: Iakttagande av förbud och begränsningar aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
REACH: Upprättande av ett säkerhetsdatablad aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. - aktörens förpliktelse. -
REACH: Inlämnande av ett säkerhetsdatablad aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. - aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.
REACH: Nedströms­användarens kemikaliesäkerhets­rapport och anmälan om upprättande av rapporten eller undantag från skyldigheten - - aktörens förpliktelse.
(producenter)
aktörens förpliktelse. -
REACH: Anmälan om ett SVHC-ämne i varan till Echa - - aktörens förpliktelse. - -
REACH: Information om ett SVHC-ämne i varan till kunden  - - - - aktörens förpliktelse.
WFD (EU:s avfallsdirektiv): SCIP-anmälan om en vara som innehåller ett SVHC-ämne - - - - aktörens förpliktelse.
(varu-leverantörer)
Förvaring av uppgifterna i 10 år aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse. aktörens förpliktelse.

aktörens förpliktelse. : aktörens förpliktelse

-: ingen förpliktelse