Produkternas spårbarhet

Produkterna ska förses med uppgifter med hjälp av vilka produkten kan identifieras och vid behov spåras och t.ex. återkallas.

Företag ansvarar för säkerheten av de produkter som de tillverkar, importerar och saluför. Företag ska veta varifrån de råvaror som använts i produkten har förvärvats, varifrån produkten har förvärvats och vart produkten har levererats vidare i distributionskedjan.

Produkten eller produktförpackningen ska förses med följande uppgifter:

 • benämning enligt handelssed, modell, serienummer
 • kontaktuppgifter till tillverkaren, den som låtit tillverka produkten eller importören
 • i vissa fall uppgifter om tillverkningsparti, partinummer, tillverkningsår eller annan uppgift som behövs för identifiering eller eventuell spårning av produkten.

 

Spårbarhetskrav för olika produktgrupper

Separata bestämmelser om spårbarheten av vissa produktgrupper finns i speciallagstiftningen om de olika produktgrupperna.

Kontrollera de mer specifika krav som gäller för produkten i lagstiftningen:

 • elektriska produkter
 • kemikalier
 • kosmetiska produkter
 • ädelmetaller
 • maskiner
 • personlig skyddsutrustning
 • leksaker
 • aerosolprodukter
 • byggprodukter
 • räddningsväsendets utrustning
 • tryckbärande anordningar  
 • fyrverkeripjäser, sprängämnen
 • produkter i explosionsfarliga omgivningar
 • gasanordningar

 

Vilken nytta medför spårbarhetsuppgifterna?

Om en produkt upptäcks medföra fara, ska företaget återkalla produkten från försäljningen och konsumenterna samt informera konsumenterna om faran. Om produkterna inte har försetts med märkningar om tillverkningsparti eller motsvarande, är det svårt att återkalla ett visst tillverkningsparti och detta kan även medföra väldigt höga kostnader för företaget.

Fördelarna med spårbarhetsuppgifter för företaget och konsumenterna:

 • möjliggör återkallelser som begränsats till ett visst tillverkningsparti
 • möjliggör exakt produktspecifik information till konsumenterna och övervakningsmyndigheterna
 • konsumentsäkerheten förbättras i och med att farliga produkter kan snabbt dras ur marknaden
 • företagens säkerhet förbättras i och med att det blir möjligt att snabbt upptäcka och reparera de felaktiga produkterna
 • information till övervakningsmyndigheterna säkerställs
 • företagen får en bättre överblick över sitt materiallager och sina leveranser m.m.