Säkerhet i närheten av elledningar

Observera säkerheten när du arbetar i närheten av elledningar, såsom luftledningar och kablar. Du kan undvika olyckor genom att ta i beaktande de för situationen ändamålsenliga säkerhetsanvisningarna och genom att bekanta dig med handlingsdirektiven för skador på elledningar.

Säkerhetsavstånd

Bild: Säkerhetsavstånd

Lågspänningsledning Mellanspänningsledning Kraftledning

Spänning (volt V) Säkerhetsavstånd (i meter m)
  friledning hängledning
  under i sidled
0,4 kV* 2* 2* 0,5**
20 kV 2 3 1,5
110 kV 3 5 -
220 kV 4 5 -
400 kV 5 5 -

* Friledningar med lågspänning 0,4 kV är nuförtiden väldigt ovanliga.
** Avståndet gäller även hängledningar 1 kV.
1 kV = 1000 V

Information om identifiering av elnätets olika ledningar hittar du här.

Säkerhetsanvisningar

 • Utred alltid i förväg var luftledningar och jordkablar är placerade på arbetsområdet.
 • Kontakta det regionala elbolaget för arbetsanvisningar- och tillstånd samt, vid behov, för att få jordkabelvisning eller trädfällningshjälp.
 • Placera upplag och lastningsplatser på ett tillräckligt avstånd från luftledningar och planera transportrutten på förhand.
 • Iaktta skyddsavstånden.
 • Ge anvisningar till alla arbetare, i synnerhet arbetsmaskinernas förare.

Grävningsarbeten

 • Utred på förhand, och i god tid, jordkablarnas placering på grävningsområdet. Du får kablarnas placeringsuppgifter från Johtotieto Oy:s, tjänst kaivulupa.fi eller från det regionala elbolaget.
 • Skaffa en uppdaterad kabelkarta.
 • Kontakta elbolaget och be om instruktioner och vid behov en kabelvisning.
 • Närma dig alltid kabeln försiktigt och lokalisera/avslöja den först genom att gräva för hand. Flytta inte kablar på eget bevåg.
 • Om kablar oväntat kommer fram vid grävning, meddela genast elbolaget och be om anvisningar.
 • Observera även luftledningar och stolpar som är nära arbetsplatsen.

Om du träffar en jordkabel

 • Avlägsna dig omedelbart från stället där kabeln är skadad genom att hoppa jämfota eller hoppa så att bara en fot i taget vidrör marken. Den skadade kabeln kan vara spänningsförande eller bli spänningsförande igen.
 • Flytta grävmaskinens skopa bort från den grävda gropen.
 • Ta omedelbart kontakt med elbolaget, även om det inte finns synliga skador på kabeln.
 • Se till att inga obehöriga kan komma i närheten av den grävda gropen.

Arbete med maskiner nära luftkablar

 • Ta kontakt med elbolaget i god tid innan arbetets påbörjan.
 • Iaktta skyddsavstånden!
 • Ingen del av maskinen, lasten eller bördan får ens i misstag underskrida säkerhetsavstånden.
 • Det kan vara svårt att bedöma avståndet. Håll dig rejält längre bort från ledningarna än det okulärt uppskattade avståndet skulle kräva.

Om du träffar en ledning

Till en början är du säker inne i fordonet

 • Försök köra maskinen så att den kommer loss från elledningen.
 • Hoppa jämfota ut ur arbetsmaskinen om den fattar eld eller om det stiger rök från maskinens däck.
 • Avlägsna dig från arbetsmaskinens närhet genom att hoppa jämfota eller hoppa så att bara en fot i taget vidrör marken.
 • Vidrör inte arbetsmaskinen och marken samtidigt.
 • Säkerhetsområdet börjar cirka 20 meter från olycksplatsen.
 • Ta omedelbart kontakt med elbolaget, även om det inte finns synliga skador på elledningen.
 • Ordna med vakthållning på olycksplatsen.

Jordbruksarbete

 • Kraftledningarnas stolpar sträcker sig 3 meter från de stolpstrukturer som är på marken, och stolpstrukturen fortsätter även under marken. Håll ett avstånd på minst 3 meter vid arbete med jordbruks- och grävmaskiner nära kraftledningens stolpe eller stag (s.k. stödvajrar).
 • Säkerhetsavståndet till mellan- och lågspänningsledningars stolp- och stagstrukturer ska vara minst 1 meter.
 • Var försiktig så att du inte kolliderar med stolpkonstruktioner eller stag. Stolpen kan falla och dra med sig linjens ledningar.
 • Säkerställ att skyddsdukarna är fästa! En duk som flyger på ledningarna med vinden kan orsaka ett fel i elnätet. Ta inte själv bort en duk som hänger i ledningen.  Meddela omedelbart elbolaget om saken.
 • Meddela genast elbolaget om alla, även de minsta, skador på stolpen, jordningsledningen eller stagen.

Trädfällning

 • Fäll inte träd nära ledningen utan elbolagets anvisningar. Träd leder elektricitet. Elektricitet hoppar – det behövs inte ens alltid beröring med ledningen.
 • Be elbolaget om trädfällningshjälp i tid!
 • Se till att trädet faller bortåt från ledningen.
 • Studera säkerhetsbestämmelserna för avverkningsarbete.

Om ett trädet faller mot en ledning

 • Avbryt arbetet omedelbart.
 • Försök inte få loss trädet som vidrör ledningen. Rör inte trädet eller ledaren.
 • Avlägsna dig omedelbart från trädet genom att hoppa jämfota eller hoppa så att bara en fot i taget vidrör marken. Trädet kan vara spänningsförande eller bli spänningsförande igen.
 • Meddela elbolaget om saken.
 • Vid personskada ring 112.

Bekanta dig med säkerhetsanvisningarna för trädfällning i guiden Röjarens handbok (på finska)

Upplag nära ledningar

 • Placera upplag och lastningsplatser på ett tillräckligt avstånd från ledningarna. Upplag för nära ledningar är farligt.
 • Planera även transportrutterna på förhand.
 • Iaktta arbetsavstånden!
 • Ett säkert avstånd för långt virke är minst 10 meter från ledningen.
 • Ta reda på de tillräckliga avstånden för upplag från elbolaget.