Växtskyddsutbildning och -examen

Med växtskyddsexamen försäkrar man sig om säker yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. I Finland anordnas växtskyddsutbildning och -examen av ca 220 personer som auktoriserats av Tukes.

Växtskyddsexamen

Du behöver avlägga en växtskyddsexamen, om

 • du använder växtskyddsmedel i ditt yrke
 • du köper växtskyddsmedel som är avsedda för yrkesmässig användning
 • du säljer växtskyddsmedel som är avsedda för yrkesmässig användning. I en butik som säljer växtskyddsmedel avsedda för yrkesmässig användning ska det finnas åtminstone en försäljare som har avlagt växtskyddsexamen.

Tukes rekommenderar avläggande av en växtskyddsexamen, om

 • du fattar besprutningsbeslut eller
 • du är verksam som rådgivare inom växtskyddet.

En person med växtskyddsexamen får använda rodenticider begränsade för yrkesmässigt bruk endast inom den egna jordbruksverksamheten, användning i till exempel egnahemshus eller stuga är inte tillåten. Växtskyddsexamen berättiga inte boende i husbolag eller anställda i underhållsföretag att använda rodenticider begränsade för yrkesmässigt bruk på husbolag fastighet.

Att avlägga växtskyddsexamen

Växtskyddsexamina anordnas av personer som Tukes har auktoriserat. Växtskyddsexamen avläggs genom tentamen. Examenstillfällen anordnas riksomfattande av utbildare som är godkända av Tukes.  Examen är avgiftsbelagd.

Att förbereda sig för examen

Du kan delta i en växtskyddsutbildning som brukar ta en dag. Det är frivilligt att delta i utbildningen. Utbildningar och examenstillfällen anordnas ofta under samma dag, vilket betyder att du kan delta i utbildningen och avlägga examen under en och samma dag. Du kan också träna på egen hand för examen med hjälp av material på webben.  Material på webben är avsett att stödja studier och täcker inte alla områden av växtproduktion. Examen kan därför ha frågor utanför webbmaterialet. 

Vad ingår i en växtskyddsexamen?


En växtskyddsexamen innehåller följande ämnen:

 • växtskyddslagstiftningen
 • identifiering av riskerna och riskhantering
 • säker hantering av växtskyddsmedel
 • integrerat växtskydd
 • säker användning av sprutor
 • dokumentation över användningen av växtskyddsmedel
 • risker förknippade med olagliga och förfalskade växtskyddsmedel
 • biocidpreparat i jordbruket

Växtskyddsexamen är giltig i 5 år

Växtskyddsexamen är personlig och giltig i 5 år. Examensanordnaren utfärdar ett intyg till den som blivit godkänd i examen. Intyget kan vara ett pappersintyg, plastkort eller en PDF-fil.

Om ditt intyg försvinner, begär ett nytt intyg från din examensanordnare.

Välj den rätta examen

Du kan avlägga

 • en omfattande växtskyddsexamen eller en växtskyddsexamen i skogsvård.

En omfattande växtskyddsexamen berättigar till att köpa och använda alla växtskyddsmedel

 • godkända i Finland. Växtskyddsexamen i skogsvård

En växtskyddsexamen i skogsvård berättigar till att köpa och använda endast vissa produkter som används inom skogsvård. Sådana produkter är preparat godkända för bekämpning av rotticka, glyfosatprodukter godkända för användningen inom skogsbruk och produkter som har bortstötande effekt mot älg.

Skräddarsydda växtskyddsutbildningar

De utbildningar som förbereder för växtskyddsexamen kan vara skräddarsydda för en viss målgrupp. Välj den utbildning som du får mest nytta av.
Det finns t.ex. följande skräddarsydda utbildningar:

 • åkerodling
 • trädgårdsodling
 • växthusodling
 • skötsel av golfbanor
 • skötsel av grönområden.

Utbildarnas särskilda kompetensområden har antecknats i utbildarförteckningen.

Växtskyddsutbildare och examensanordnare

Tukes godkänner växtskyddsutbildare och examensanordnare på basis av ansökan (länk till sidan Att ansöka om att bli utbildnings- och examensanordnare).