CE-märkning 

CE-märkningen är en märkning med vilken produktens tillverkare eller auktoriserade representant försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven gällande produkten i EU:s direktiv och förordningar.

En CE-märkt produkt får röra sig fritt inom EU-området.

Märkningen anbringas av tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade representant.

CE-märkning beviljas inte av någon myndighet eller annan tredje part.

Bland annat följande produkter ska vara CE-märkta:

 • leksaker
 • maskiner
 • hissar
 • elektriska installationer
 • personlig skyddsutrustning
 • vissa byggprodukter
 • gasanordningar
 • mätinstrument. 

  

CE-märkning får anbringas bara på produkter för vilka produktlagstiftningen föreskriver CE-märkning. Om CE-märkningen används fel, kan myndigheter som övervakar produkterna ingripa.

Om produkten inte har den CE-märkning som lagen föreskriver eller om märkningen inte överensstämmer med kraven, kan det bestämmas att produkten ska dras tillbaka från marknaden. Missbruk av CE-märkningen kan även vara straffbart lagen om CE-märkningsförseelse 187/2010.

 

CE-märkningen är inte ett allmänt säkerhetsmärke

CE-märkningen är inte

 • ett allmänt säkerhetsmärke
 • garanterar inte att produkten skulle vara särskilt högkvalitativ eller användarvänlig
 • sorterar inte produkterna i rangordning.

På vissa produkter ska förutom Ce-märkningen finnas andra nödvändiga märkningar, som nämns i krav som gäller produkten.

 

Vissa produkter bedöms av ett anmält organ innan CE-märkningen anbringas

För anbringande av CE-märkningen krävs vanligen inte användning av testnings- eller kontrollorgan.

I vissa produktgrupper förutsätts dock för anbringande av CE-märkningen att produktens överensstämmelse med kraven har bedömts av ett anmält organ. Det är tillverkarens uppgift att sköta detta. Bedömningen kan gälla t.ex. produkten och dess egenskaper, deras produktionsprocess och kvalitetssäkring. Först då bedömningen har gjorts på ett godkänt sätt kan tillverkaren upprätta en försäkran om överensstämmelse eller i vissa produktgrupper en prestandadeklaration och anbringa CE-märkningen på produkten.

Exempel på produkter vars bedömning av överensstämmelse ska omfatta en bedömning av ett anmält organ:

 • hushållsmaskiner som fungerar med gas
 • vissa maskiner, bl.a. billyftar, motorsågar
 • personlig skyddsutrustning, bl.a. rid-, cykel- och skidhjälmar, andningsskydd
 • hissar
 • mätanordningar
 • en del byggprodukter.

 

CE-märkning i fem steg

Produktspecifika krav
Kontrollera alla krav som gäller produkten (direktiv, förordningar och harmoniserade standarder).

Kontroll och testning av produkten
Kontrollera om produkten uppfyller kraven och testa produkten vid behov. Om bestämmelserna som gäller produkten kräver det, låt göra en bedömning av produktens överensstämmelse med kraven på ett anmält organ.

Teknisk dokumentation
Upprätta nödvändig teknisk dokumentation och ha den till hands för marknadsövervakningsmyndigheten.

Bruksanvisningar
Upprätta anvisningar för en säker användning av produkten. I Finland ska anvisningarna vara på finska och svenska.

EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning
Gör en EU-försäkran om överensstämmelse och/eller en prestandadeklaration för byggprodukter och anbringa CE-märkning på produkten.

Mer information om produktgrupper som ska CE-märkas 

Grupp som ska CE-märkas  EU-lagstiftning  Kommissionens sida med mer information Övervakningsmyndigheter i Finland

Ekologisk design av energirelaterade produkter

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG

Direktivet 92/42/EEG om värmepannor

 

 

Ekodesign

Ekodesign, värmepannor

Tukes 

Personlig skyddsutrustning 

Förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425

Personlig skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning som ska användas i arbetet:Arbetarskyddsmyndigheterna SHM

Personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk:

Tukes

 

Hissar 

Hissdirektivet 2014/33/EU

Hissar 

Tukes 

Fritidsbåtar 

Direktivet om fritidsbåtar 2013/53/EU

Fritidsbåtar 

Traficom

Gasanordningar

Gasanordningsförordning (EU) 2016/426

Gasanordningar

Tukes

Maskiner 

Maskindirektivet 2006/42/EG

Maskiner 

Maskiner som används i arbetet:Arbetarskyddsmyndigheterna

SHM

Maskiner avsedda för konsumentbruk:

Tukes

Maskinbuller 

Bullerdirektivet 2000/14/EG

Buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus

Arbetarskyddsmyndigheterna

SHM

Maskiner avsedda för konsumentbruk:
Tukes

Linbaneanläggningar

Förordning om linbaneanläggningar (EU) 2016/424

Linbaneanläggningar

Arbetarskyddsmyndigheterna

SHM

 

Leksaker 

Leksaksdirektivet 2009/48/EG

Leksaker 

Tukes

Mätinstrument 

Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU

Vågdirektivet 2014/31/EU

 

 

Mätinstrument 

Tukes

Tryckbärande anordningar, tryckkärl

Direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU

Direktivet om enkla tryckkärl 2014/29/EU

Tryckbärande anordningar

Tukes

Pyrotekniska produkter 

Pyroteknikdirektivet 2013/29/EU

Specialkemikalier 

Tukes

Radioutrustning 

Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED)

Radioutrustningsdirektivet 

Traficom

Byggprodukter 

Byggproduktförordning (EU) nr 305/2011 (CPR)

Byggande 

Tukes

Anordningar i explosionsfarliga omgivningar

ATEX-direktivet 2014/34/EU

Anordningar som ska användas i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)

Tukes

Explosiva varor i civil användning

Explosivvarudirektivet 2014/28/EU

Specialkemikalier 

Tukes

Elektriska produkter 

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)

LVD-direktivet 

Tukes

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-direktivet 2014/30/EU

EMC-direktivet 

 

Tukes

Produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

Direktiven om medicintekniska produkter 90/385/EEG och 93/42/EEG

samt den ersättande Förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 

Direktivet om medicintekniska produkter 98/79/EG och den ersättande Förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/746

Medicintekniska produkter

Fimea

Begränsningar i användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

Begränsningar i användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

RoHS II

Tukes

Fimea

SHM = Social- och hälsovårdsministeriet

Traficom = Transport- och kommunikationsverket

Tukes = Säkerhets- och kemikalieverket

Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea