Programmet för hållbar användning av växtskyddsmedel

Syftet med handlingsprogrammet för en hållbar användning av växtskyddsmedel är

 • att minska de hälso- och miljörisker som användningen av bekämpningsmedel innebär
 • att främja användningen av integrerat växtskydd och alternativa bekämpningsmetoder
 • att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel.

Varje EU-land har sitt eget handlingsprogram för hållbar användning av växtskyddsmedel. Programmens mål och åtgärder grundar sig på ramdirektivet för hållbar användning av bekämpningsmedel. Tukes uppdaterar Finlands program med cirka fem års mellanrum i samarbete med aktörer inom växtskyddsbranschen. Det första programmet publicerades 2011.

Nationella handlingsprogrammet för hållbart växtskydd III 2023–2027

Hälso- och miljörisker som förknippas med växtskyddsmedel minskar bl.a. på följande sätt:

 • bedömning av miljö- och hälsoriskerna innan växtskyddsmedlet godkänns för användning i Finland
 • användarutbildning om säker användning av växtskyddsmedel
 • obligatorisk växtskyddsexamen för användare av växtskyddsmedel med 5 års mellanrum
 • regelbundna testningar av spridningsredskap
 • utökande av användarnas och konsumenternas medvetenhet om riskerna med växtskyddsmedel med hjälp av utbildning och kommunikation
 • årlig uppföljning av restmängderna av växtskyddsmedel i livsmedel, foder och omgivningen
 • begränsningar av användningen av växtskyddsmedel i närheten av vattendrag och dricksvattenbrunnar samt i grundvattenområden
 • tillämpning av principerna av integrerat växtskydd.