Riskbedömning och godkännande av verksamma ämnen

Endast verksamma ämnen som är säkra för hälsan och miljön kan godkännas.

Riskerna relaterade till de verksamma ämnen som växtskyddsmedel innehåller bedöms och de verksamma ämnena godkänns av EU. Ett EU-land utarbetar bedömningsrapporten om det verksamma ämnet och förslaget till godkännande. De andra medlemsstaterna kan kommentera utkastet till bedömningsrapporten, och den kan också behandlas på Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA:s sakkunnigmöten. Vid bedömningen iakttas principer för godkännande enligt EU:s förordning om växtskyddsmedel.

Utifrån diskussionerna på sakkunnigmötena drar EFSA slutsatser av bedömningsrapporten, på basis av vilka EU-kommissionen lämnar ett förslag till godkännande av det verksamma ämnet. Medlemsstaterna röstar om förslaget.

Verksamma ämnen godkänns för viss tid, varefter de ska bedömas på nytt.

Ett verksamt ämne ska godkännas av EU innan en medlemsstat kan godkänna ett växtskyddsmedel som innehåller preparatet. Du kan söka information om verksamma ämnen och hur länge de är godkända i EU:s databas om verksamma ämnen.

Finland ansvarar för bedömningsrapporten om följande verksamma ämnen:

 • aminopyralid AIR V
 • amidosulfuron AIR III
 • desmedifam (icke godkänt)
 • fenmedifam AIR III
 • flonikamid AIR IV
 • hexytiazox AIR IV
 • klopyralid AIR III
 • quizalofop-P-etyl AIR IV
 • mepikvatklorid AIR IV
 • propikonazol (icke godkänt). 

Om du vill ansöka om godkännande för ett nytt verksamt ämne kan du ta del av anvisningarna på kommissionens webbplats.

När du påbörjar processen för godkännande av ett verksamt ämne ska du kontakta Tukes på ppp.activesubstance (at) tukes.fi. Tukes ger en dossier för inlämnande av material.

Verksamma ämnen med låg risk, Low-risk active substances


Som verksamt ämne med låg risk kan man godkänna ett ämne som vid bedömningen visar sig medföra mindre skadliga konsekvenser än andra ämnen (förordningen om växtskydd, artikel 22 och 47). Kriterierna för verksamma ämnen med låg risk godkändes i augusti 2017.


Tio verksamma ämnen med låg risk har godkänts per februari 2018. Godkända verksamma ämnen med låg risk hittar du i EU:s databas om verksamma ämnen med avancerad sökning: Advanced search -> Type -> low risk active substances.


Allmänkemikalier, Basic substances


Allmänkemikalier behöver inte godkännas separat, utan användning är tillåten enligt anvisningarna i EU:s databas om verksamma ämnen. Allmänkemikalier hittar du i databasen på följande sätt: Advanced search -> Type Basic substances.


Med allmänkemikalier avses ämnen som i allmänhet inte används inom växtskydd, till exempel solrosolja, fruktos och öl.


Försäljningsemballage för allmänkemikalier kan endast ha omnämnandet: ”godkänd som allmänkemialie enligt förordningen 1107/2009”, inga mer detaljerade bruksanvisningar. I EU:s databas om verksamma ämnen hittar du information om de användningsändamål för vilka allmänkemikalier får användas. Informationen finns i sammanfattningsrapporten om allmänkemikalien (Review Report).


Som allmänkemikalie kan man godkänna ett verksamt ämne som uppfyller följande kriterier (förordningen om växtskyddsmedel, artikel 23):

 • inte är ett ämne med farliga egenskaper enligt CLP-förordningen
 • inte är endokrinstörande
 • inte orsakar neurotoxiska eller immunotoxiska effekter
 • inte huvudsakligen används för växtskyddsändamål, men ändå är till nytta för växtskyddet, antingen direkt eller i en produkt som består av ämnet och ett enkelt spädningsmedel
 • inte släpps ut på marknaden som växtskyddsmedel.
 • Ämnet har inte någon omedelbar eller fördröjd skadlig verkan på människors eller djurs hälsa och inte heller någon oacceptabel inverkan på miljön.

Ansökan för allmänkemikalier:

 • Sökanden, som kan vara ett EU-land eller ett företag, ska lämna en ansökan om godkännande av en allmänkemikalie till kommissionen.
 • Kommissionen ber om ett utlåtande av EFSA.
 • Kommissionen får när som helst ompröva godkännandet av en allmänkemikalie.
 • Information om allmänkemikalier på kommissionens webbplats.

Så här framskrider riskbedömningen och godkännandet av verksamma ämnen

Säkert för hälsan och miljön
Verksamma ämnen som kan godkännas ska vara säkra med tanke på hälsan och miljön.

Utkast till bedömningsrapport
Riskbedömningen och godkännandet av verksamma ämnen sker i EU, alltid utifrån ett utkast till en bedömningsrapport från ett EU-land.

Slutsatser på sakkunnigmöten
Utkastet till bedömningsrapporten diskuteras på Europeiska livsmedelssäkerheten EFSA:s sakkunnigmöten. EFSA drar slutsatser utifrån bedömningsrapporten.

Omröstning om kommissionens förslag
Kommissionen kommer med ett förslag som EU-länderna röstar om.

EU:s databas om verksamma ämnen
Verksamma ämnen och tidsfristen för deras godkännande finns i EU:s databas om verksamma ämnen.