Skyddsavstånd

Skyddsavstånd för explosiva varor i farlighetsklass 1.1

Lagret ska ha ett tillräckligt långt avstånd till utomstående objekt som skyddas. Skyddsavståndet beror på farlighetsklassificeringen av den explosiva varan och det objekt som skyddas.

Kraven på skyddsavstånd är desamma för permanenta och tillfälliga lager.

Skyddsavståndet för explosiva varor i farlighetsklass 1.1 beräknas med hjälp av formeln s = k , där k är en koefficient som är beroende av det objekt som skyddas och m den explosiva varans nettomassa i kilogram. Avståndet anges i meter.

Värdena på koefficient k visas i tabellen nedan.

K-koefficientvärden som används i skyddsavståndskalkylerna för upplag ovan jord

Klassen för det skyddade objektet Objekt som ska skyddas
A sjukhus, fångvårdsanstalt, vårdhem, ålderdomshem, barnträdgård eller annan motsvarande inrättning där de personer som vistas i lokalerna behöver utomstående hjälp vid evakuering
B skola, bosättningstätort med minst 10 hushåll, idrottsanläggning, samlingsplats eller annan lägenhet där människor vanligen vistas, offentlig byggnad eller omfattande produktionsanläggning för farliga kemikalier av utomstående aktör
C enskild bebodd byggnad, annan fabrik
D allmän trafikled, hamnområde, start- och landningsbana vid flygplats eller tryckreduceringsstation för transportrörsystem för naturgas
E lite trafikerad allmän trafikled

K-koefficientens värden

Objekt som ska skyddas K-värdet enlig farlighetsklass och splitterfara
  1.1 och 1.5 1.2 och 1.6
  ingen splitterfara splitterfara ingen splitterfara splitterfara
A 60 60 58 76
B 30 30 58 76
C 22 22 58 76
D 15 15 39 51
E 10 10 39 51

Med formeln m = (s/k)3 kan du beräkna den största tillåtna mängden av explosiva varor, om du känner till avståndet mellan lagret och det objekt som ska skyddas och använder objektets k-värde.

Lagret ska emellertid alltid ha minst det angivna skyddsavståndet från alla utomstående objekt som ska skyddas. Se tabellen Minimiavstånd mellan upplag och utomstående objekt, andra upplag än upplag i samband med handel.

Avstånden beräknas från lagrets vägg som ligger närmast det objekt som ska skyddas. Om lagret består av flera lagerbyggnader, beräknas avståndet separat för varje lagerbyggnad. Lagerbyggnaderna ska ligga på tillräckligt stort avstånd från varandra.

Avståndet mellan lagerbyggnaderna ska vara minst ett avstånd som beräknas med formeln s = k . I övriga fall beräknas avståendet mellan lagret och utomstående objekt enligt den totala mängden av explosiva varor som förvaras i lagret. I formeln är k en koefficient som är beroende av lagerbyggnadens skydd och m den explosiva varans nettomassa i kilogram. K-värdena finns i den bifogade tabellen K-koefficientens värden. Avståndet mellan lagerbyggnader för sprängämnen för bergsbrytning och sprängkapslar räknas enbart från sprängkapslarna. Explosion av sprängkapslar får inte påverka sprängämnena för bergsbrytning. Vid en explosion av sprängämnen för bergsbrytning blir effekterna så omfattande att explosion av sprängkapslar inte har någon betydelse.

I tabellen Beräknade skyddsavståndsvärden finns avstånd för de olika k-värdena.

Exempel: Permanent upplagring av sprängämnen för bergsbrytning, beräkning av skyddsavstånd

Man planerar upplagra 16 000 kg av sprängämnen för bergsbrytning. Avståndet från det planerade lagret till den närmaste bebodda byggnaden är 450 meter och till en riksväg 275 meter.

Sprängämnen för bergsbrytning tillhör farlighetsklass 1.1, men de medför inte någon splitterfara.

En enskild bebodd byggnad tillhör ”klass C för det skyddade objektet” enligt tabell a och k-koefficientens värde blir enligt tabellen 22. På motsvarande sätt tillhör en riksväg klass D och k-koefficientens värde är 15. Minimiavståndet till den bebodda byggnaden och riksvägen beräknas med formeln s = k∛m.

s = 22 ∛16000     s = 555 meter till den bebodda byggnaden. Avståndet är för kort.

s = 15 ∛16000     s = 378 meter. Avståndet till vägen är också för kort.

Den högsta möjliga mängden av exploriva varor i lagret beräknas med formeln m = (s/k)3 .

m = (450/22)3 = 8 555 kg (bebodd byggnad) och m = (275/15)3 = 6 160 kg (väg)

I en lagerbyggnad skulle det alltså kunna förvaras endast 6 160 kg av explosiva varor.

Det skulle även vara möjligt att bygga två separata lagerbyggnader. Lösningen beror naturligtvis på placeringen av den bebodda byggnaden, vägen och lagerbyggnaderna i förhållande till varandra. Avståndet mellan två lagerbyggnader för 6 000 kg av explosiva varor ska enligt formeln s = 3 ∛6000 vara minst 55 meter. Om båda lagerbyggnaderna förses med en skyddsvall, kan avståndet mellan dem beräknas enligt s = 1,5 ∛6000  = 27,5 meter.

Skyddsavstånd för explosiva varor i farlighetsklass 1.3

Minimiavståndet för explosiva varor i farlighetsklass 1.3 är 30 % av minimiavståndet för explosiva varor i farlighetsklass 1.1. Minimiavstånden till alla utomstående objekt ska emellertid vara minst 100 meter.

Skyddsavstånd för explosiva varor i farlighetsklass 1.4

För explosiva varor i farlighetsklass 1.4 finns det inte någon beräkningsformel för skyddsavstånd till utomstående objekt.

Som minimiavstånd för lager som medför en fara av eventuella kaststycken eller där det finns över 1 000 kg av explosiva varor har det emellertid bestämts 100 meter från alla objekt. Om mängden av explosiva varor är 100–1 000 kg ska avståndet vara minst 50 meter. För lager på under 100 kg av explosiva varor och explosiva varor i farlighetsklass 1.4S är minimiavståndet 25 meter.

Minimiavstånd mellan upplag och utomstående objekt, andra upplag än upplag i samband med handel

Den explosiva varans farlighetsklass och mängd (kg) Objekt och minimiavstånd
    Detaljplanerat område, enskild bebodd byggnad eller annan byggnad, fabrik eller plats där människor vistas Allmän, annan än lätt trafikerad trafikled, järnväg, båtled eller tryckreduceringsstation för naturgas eller annat objekt som är nödvändigt för samhällets verksamhet

Farlighetsklass 1.1 och 1.5

splitterfara 300 m 200 m
ingen splitterfara 100 m 100 m

Farlighetsklass 1.2 och 1.6

splitterfara 300 m 200 m
ingen splitterfara 100 m 100 m
Farlighetsklass 1.3 mängd 100–1 000 kg 50 m 50 m
fara för kaststycken eller mängden överstiger 1 000 kg 100 m 100 m

Farlighetsklass 1.4

Explosiva varor i farlighetsklass 1.4S eller annat upplag under 100 kg för farlighetsklass 1.4 25 m 25 m