Utvärdering

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA och EU:s medlemsstaters myndigheter, i Finland Tukes, utvärderar på olika sätt de uppgifter om ämnen som företagen lämnat in i samband med deras REACH-registrering.  Med utvärderingen utreds om de uppgifter som angivits om ämnet och de testningsförslag som gjorts på ämnet uppfyller kraven i lagstiftningen och om användningen av ämnet orsakar risker för människans hälsa eller miljö.

REACH utvärderingsförfaranden är följande:

  • Utvärdering av registreringsunderlag, där man undersöker
  • om registreringsunderlaget uppfyller kraven i REACH-förordningen (CCH, compliance check)?
  • vilka grunderna är för de test som presenteras i testningsförslaget och om är testen nödvändiga (TPE, testing proposal evaluation)?
  • Ämnesutvärdering, där man utreder
  • vilken är den potentiella risk som ämnet orsakar för människans hälsa eller miljö- (SEv, substance evaluation)?

Som resultat av utvärderingen kan ECHA kräva ytterligare information av registranten.

Den information som begärs i dokumentutvärderingen används för att förbättra kvaliteten av de uppgifter som lämnades in vid registreringen eller för att fylla informationsluckor.

I besluten om testningsförslagen fastställer ECHA vilka test som registranten ska utföra på ämnet, så att informationskraven uppfylls.

Den medlemsstat som utför ämnesutvärderingen utreder på basis av de tillgängliga uppgifterna de betänkligheter det observerade ämnet orsakar för människors hälsa eller miljö.  Som ett resultat av utvärderingen kan ECHA med sitt beslut kräva registranter att lämna in ny information om ämnet för att utreda betänkligheten.

Registranten har rätt att delta i beslutsfattandet i dokumentutvärderingen och i ämnesutvärderingen samt att kommentera utkastet till beslut.

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006
Avdelning VI Utvärdering