Klassificering, märkningar och förpackning

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkningar och förpackning av kemikalier. CLP-förordningen ska följas för att man ska kunna sälja eller importera kemikalier på EU-marknaden. Med en kemikalie avses ett ämne eller en blandning, t.ex. aceton eller målarfärg.

CLP står för de engelska orden Classification, Labelling and Packaging (of substances and mixtures).

Tukes är den behöriga myndigheten för CLP-förordningen i Finland. Den behöriga myndigheten ansvarar för de uppgifter som anvisats den i CLP-förordningen. Tukes ansvarar för att ordna den nationella CLP-rådgivningstjänsten och ansvarar för vissa åtgärder, såsom för förslag gällande harmoniserad klassificering och märkningar.

CLP-förordningen baseras på det globala system som upprättats under UN, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Syftet med GHS-systemet är att harmonisera klassificerings- och märkningsprinciperna för kemikalier för att uppnå en hög global nivå på skyddet av människors hälsa och miljö samt att underlätta den internationella handeln med kemikalier.

Vem ansvarar för klassificeringen, märkningarna och förpackningen?

Den som tillverkar en kemikalie eller importerar en kemikalie till EU ska klassificera kemikalien. I egenskap av leverantör ska du alltid försäkra dig om att kemikalien har märkt och förpackats enligt reglerna.

CLP-förordningen i korthet

Klassificering av kemikalier
Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare ansvarar för klassificeringen av de ämnen och blandningar som säljs eller annars distribueras i EU-länderna.

Märkningar
För märkningen och förpackningen av kemikalier som klassificerats som farliga ansvarar leverantören av kemikalien, dvs, tillverkaren, importören, nedströmsanvändaren eller försäljaren.

Förpackning
Förpackningarna av kemikalier som klassificerats som farliga ska vara säkra.

Ny uppgift och ny bedömning
Ett företag ska bedöma klassificeringen av kemikalien på nytt då det får nya vetenskapliga eller tekniska uppgifter om sin kemikalies egenskaper.

Uppdatering av varningsetiketten
Leverantören ska uppdatera varningsetiketterna om klassificeringen eller märkningarna ändras.

Harmoniserad klassificering och märkningar
Företagen ska använda de harmoniserade klassificeringarna.

Klassificeringsanmälan
Företagen ska tillställa ECHA klassificerings- och märkningsuppgifter för ämnen som de släpper ut på EU-marknaden.

Anmälan till giftinformationscentralen
De som tillverkar eller importerar blandningar som klassificeras som farliga ska lämna uppgifter till EU-ländernas giftinformationscentraler.

Förvaring av uppgifter
Ett företag ska förvara uppgifterna i minst 10 år efter det att företaget senast har levererat ämnet eller blandningen i fråga.

Rådgivningstjänst

Företag kan ställa frågor om CLP-förordningen till Tukes kemikalierådgivningstjänst. Kemikalierådgivningen hjälper företag med tolkningen av lagstiftningen och identifieringen av skyldigheterna m.m.