Hissar

En hiss ska överensstämma med de krav som ställs på den och underhålls-, reparations- ombyggnadsarbeten på hissen får endast utföras av företag med rätt att utföra hissarbeten (länk till Tukes register över verksamhetsutövare.

Vem ansvarar för hissens säkerhet?

Hissens innehavare ansvarar för säkerheten hos en hiss som är i bruk. Hissens innehavare, dvs. ägare, är i praktiken byggnadens ägare och innehavare, som i bostadsaktiebolag representeras av styrelsens ordförande och disponenten.

Hissens innehavare ska bl.a. sköta om följande:

  • underhåll av hissen
  • reparation av hissen
  • besiktning av hissen
  • eventuell räddning av personer ur hissen.

Hisserviceföretag

  • underhåller hissen på vederbörligt sätt, enligt underhållsprogrammet och ansvarande för att hissen efter underhåll och reparationer är i ett skick som bestämmelserna förutsätter
  • underrättar hissens innehavare om fel och brister som upptäcks på hissen
  • antecknar i servicedagboken servicebesök samt de fel som inträffar på hissen och vidtagna reparationsåtgärder.

Periodiska besiktningar av hissar görs vartannat år. Besiktningarna utförs av auktoriserade besiktningsorgan som är godkända av Tukes.

Hissleverantören ansvarar för säkerheten hos en ny hiss. En hiss introduceras på marknaden i enlighet med förfaranden som har stadgats i hissdirektivet, och hissen ska uppfylla hissdirektivets hälso- och säkerhetskrav.

Tukes utvecklar och övervakar hissäkerheten

Tukes fungerar som övervakningsmyndighet i enlighet med hissäkerhetslagen (1134/2016). I hissäkerhetslagen finns bl.a. bestämmelser om underhåll och ombyggnadsarbeten på samt reparation och besiktning av hissar, och om arbeten inom hissbranschen. Genom hissäkerhetslagen genomförs också hissdirektivet (2014/33/EU), som innehåller bestämmelser om nya hissar och hissleverantörers skyldigheter. Tukes fungerar som marknadsövervakningsmyndighet i Finland i enlighet med hissdirektivet.

Tukes övervakar verksamheten hos hissleverantörer, hisserviceföretag och auktoriserade besiktningsorgan som besiktar hissar. Tukes utarbetar anvisningar kring hissäkerhet, deltar i utveckling av författningar och anordnar hissäkerhetsexamina.

Förutom personhissar övervakar Tukes säkerheten under drift hos vissa anordningar som omfattas av maskindirektivets tillämpningsområde. Sådana anordningar är rulltrappor, rullramper, lätthissar och maskindrivna lyftdörrar.