Förpliktelserna av maskinens tillverkare

Hur går CE-märkningen av en maskin till?

Innan en tillverkare får släppa ut sin maskin till EU-marknaden eller ta maskinen i sitt eget bruk inom EU, ska vissa krav vara uppfyllda. Med utsläppande på marknaden avses det första tillhandahållandet på EU-marknaden av en maskin för t.ex. försäljning eller uthyrning. Tillverkaren påvisar uppfyllandet av kraven genom att CE-märka sin maskin. En CE-märkt maskin har fri rörlighet inom EU.

Maskinens tillverkare är skyldig att:

 • bedöma eventuella risker som maskinen kan medföra och utreda de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som gäller maskinen
 • planera och konstruera maskinen enligt säkerhetskraven
 • upprätta teknisk dokumentation om maskinen
 • Genomföra ett adekvat förfarande för bedömning av överensstämmelse. Den tillämpliga bedömningsmetoden beror på maskinen.
 • upprätta bruksanvisningar, i Finland på finska och svenska, och fästa de märkningar som krävs på maskinen
 • upprätta en försäkran om överenskommelse
 • fästa en CE-märkning på maskinen när de ovannämnda åtgärderna har vidtagits.

Väsentliga hälso- och säkerhetskrav som gäller maskiner

En maskin ska planeras och konstrueras enligt de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som fastställts i bilaga I till maskinförordningen.

För att de hälso- och säkerhetskrav som ska tillämpas på maskinen ska kunna fastställas, ska tillverkaren genomföra en riskbedömning av maskinen. Därefter ska maskinen planeras och konstrueras enligt riskbedömningens resultat.

Vid riskbedömningen och fastställandet av de nödvändiga skyddsåtgärderna ska man också ta hänsyn till eventuell felanvändning av maskinen.

Harmoniserade standarder

För att uppfylla kraven kan tillverkaren använda sig av de harmoniserade standarderna. De harmoniserade standarderna har upprättats så att om maskinen planeras och konstrueras genom att till alla delar följa standarderna, anses maskinen uppfylla de väsentliga säkerhetskraven.

Om tillverkaren avviker från något av kraven i de harmoniserade standarderna, ska hen kunna påvisa att motsvarande säkerhetsnivå har uppnåtts genom en alternativ lösning.

De harmoniserade standarder som hänför sig till maskinsäkerheten har indelats i tre huvudtyper:

 • A-standarder: övergripande säkerhetsstandarder som tillämpas på alla sorters maskiner.
 • B-standarder: behandlar en viss säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning.
 • C-standarder: maskinspecifika standarder.

De harmoniserade standarderna enligt maskindirektivet finns på Europeiska kommissionens webbplats.

De harmoniserade standarderna behandlas mer allmänt på sidan Standarder.

Förfarandet för bedömningen av överensstämmelse

Med förfarandet för bedömningen av överensstämmelse avses de åtgärder som tillverkaren ska vidta för att bedöma om maskinen uppfyller de väsentliga hälso- och säkerhetskravkraven och reglerna för CE-märkningen.

Största delen av maskiner som är avsedda för konsumentbruk släpps ut på marknaden genom att tillämpa intern kontroll vid bedömningen av överensstämmelse. Vid intern kontroll säkerställer tillverkaren själv att maskinen uppfyller kraven. Förfaringssättet kräver inte att ett angivet bedömningsorgan eller annan utomstående part deltar i bedömningen.

För de maskiner som anses förknippas med större risker kan tillverkaren välja mellan de tre förfaringssätten beroende på om maskinen har tillverkats enligt de harmoniserade standarderna eller inte. Dessa maskinkategorier har listats i bilaga IV till maskinförordningen. Av maskiner avsedda för konsumentbruk tillhör t.ex. motorsågar dessa kategorier.

Nedan visas de förfaringssätt med vilka maskinen överensstämmer med kraven som ett förenklat diagram. Närmare information om förfarandena för bedömningen av överensstämmelse (EG-typkontroll, fullständig kvalitetskontroll) finns i bilagorna VIII–X till maskinförordningen.

Teknisk dokumentation

Tillverkaren ska upprätta teknisk dokumentation om maskinen. Med hjälp av den tekniska dokumentationen kan tillverkaren vid behov bevisa maskinens överensstämmelse med kraven. Å andra sidan kan avsaknaden av teknisk dokumentation i sig vara ett tillräckligt skäl att misstänka att maskinen inte uppfyller lagstiftningens krav.

Den tekniska dokumentationen behöver inte alltid vara skriftlig, och den behöver inte förvaras inom EU. Detta betyder att man med teknisk dokumentation avser en uppsättning av uppgifter som kan förvaras i pappersform eller elektroniskt på ett eller flera ställen.

I Eg-försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren namnge en person som ska kunna samla dokumentationen och överlämna den inom en rimlig tid till användning på en behörig övervakningsmyndighets begäran. Den tekniska dokumentationen ska upprättas på åtminstone ett officiellt språk i något av EU-länderna. Dokumentationen ska sparas och hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten i minst tio år från tillverkningstidpunkten av maskinen eller det sista partiet av maskiner som tillverkats i serieproduktion.

Den tekniska dokumentationen ska innehålla bl.a. följande uppgifter:

 • en allmän beskrivning av maskinen
 • en helhetsritning över maskinen samt nödvändiga relevanta beskrivningar och förklaringar
 • fullständiga detaljritningar med beräkningar, provningsresultat och övriga
 • handlingar som hänför sig till riskbedömningen som visar
  • vilket förfarande som följts
  • de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen
  • beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identifierade riskkällor eller minska risker
  • i tillämpliga fall uppgift om kvarstående risker förknippade med maskinen
 • de standarder och andra tekniska specifikationer som har använts samt till vilka delar dessa har använts
 • vid behov de tekniska rapporter med resultat av de provningar som utförts av tillverkaren eller av ett av tillverkaren utsett organ
 • en kopia på maskinens bruksanvisning
 • en kopia på EG-försäkran om överensstämmelse
 • för serietillverkade maskiner en utredning om jämn kvalitet av maskinerna.

Anvisningar

Varje maskin ska förses med anvisningar till konsumenterna. Anvisningarna ska ha upprättats i ett förståeligt, tydligt språk. I Finland ska anvisningarna upprättas på finska och svenska, och vid import till övrig EU på det ifrågavarande landets språk. Vid planeringen av anvisningarna ska man ta hänsyn till om maskinen är avsedd för yrkesbruk eller för konsumenterna samt eventuell felanvändning som man rimligen kan förutse.

Maskinens anvisningar ska innehålla åtminstone följande:

 • namn och fullständig adress av tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant
 • maskinens namn
 • EG-försäkran om överensstämmelse eller motsvarande uppgifter, med undantag av serienumret och underskriften
 • en allmän beskrivning av maskinen
 • anvisningar för idrifttagande av maskinen
 • säker användning av maskinen
 • anvisningar för transport och lagring (vid behov)
 • anvisningar för service och underhåll
 • uppgift om hurdana verktyg som får monteras i maskinen (vid behov)
 • uppgift om hur maskinen inte får användas (vid behov)
 • uppgift om kvarstående risker och personlig skyddsutrustning (vid behov).

Anvisningarna ska även innehålla uppgifter om emissionerna av luftburet buller samt vid behov om emissionerna av vibrationer. Anvisningarnas innehåll fastställs i mer detalj i  bilaga I till maskinförordningen.

Märkningar

Alla maskiner ska vara försedda med en fullt synlig, läsbar och varaktig märkning, som innehåller minst följande uppgifter:

 • firmanamn och adress till tillverkaren och uppgifter om dennes befullmäktigade representant vid behov
 • maskinens namn
 • CE-märkning
 • serie- eller typbeteckning
 • eventuellt serienummer
 • tillverkningsår.

Maskinen ska dessutom förses med all information som är väsentligt för att maskinen ska kunna användas på ett säkert sätt. De uppgifter som varje maskintyp ska förses med preciseras i de maskintypspecifika harmoniserade standarderna.

EG-försäkran om överenskommelse

Med EG-försäkran försäkrar tillverkaren eller en av tillverkaren befullmäktigad representant med sin underskrift, att maskinen uppfyller alla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som tillämpas på den. I EG-försäkran listas de bestämmelser och eventuella standarder och andra specifikationer som har tillämpats på maskinen.

När en EG-försäkran har upprättats och undertecknats, kan maskinen förses med en CE-märkning och släppas ut på marknaden. EG-försäkran ska medfölja maskinen t.ex. Som en bilaga till bruksanvisningen. I Finland ska EG-försäkran finnas i original samt på finska och svenska.

EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande uppgifter:

 • tillverkarens firmanamn och fullständiga adress och i förekommande fall dennes befullmäktigade representant
 • namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen. Denna person ska vara etablerad i gemenskapen.
 • beskrivning och identifikation av maskinen
 • en uttrycklig försäkran om att maskinen uppfyller bestämmelserna i maskindirektivet och i förekommande fall en liknande försäkran om överensstämmelse med andra direktiv eller bestämmelser
 • i förekommande fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som utfört EG-typkontrollen samt numret på EG-typkontrollintyget
 • i förekommande fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ som genomfört fullständig kvalitetskontroll
 • i förekommande fall en hänvisning till de harmoniserade standarder som tillämpats
 • i förekommande fall en hänvisning till andra tekniska standarder och specifikationer som tillämpats
 • ort och datum för försäkran om överensstämmelse
 • namn på och underskrift av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants vägnar.

Allmän information om EU-försäkran om överensstämmelse finns på sidan EU-försäkran om överensstämmelse, se även exemplet på EG-försäkran om överenskommelse för maskiner.

CE-märkning

Med en CE-märkning påvisas att maskinen uppfyller kraven i alla direktiv och EU-förordningar som ska tillämpas på den. Tillverkaren eller dennes skriftligen befullmäktigade representant fäster CE-märkningen på maskinen.

Det ska framgå av EG-försäkran om överenskommelse vilken EU-lagstifning Ce-märkningen baseras på. Om det är fråga om en maskin som nämnts i maskinförordningens bilaga IV vars överenskommelse med kraven har påvisats med kvalitetssäkringsförfarande som godkänts av det angivna organet, ska det fyrsiffriga identifieringsnumret av detta organ anges efter CE-märkningen.

CE-märkningen ska fästas synligt samt på ett läsligt och outplånligt sätt i omedelbar närhet av namnet på tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant och med samma teknik.

Allmän information om CE-märkning finns på sidan CE-märkning.