Ämnen som ingår i varor

Ett ämne som en vara innehåller kan medföra skyldigheter i följande fall: 

  • ett ämne är avsett att avges från en vara
  • ämnet inger stora betänkligheter (SVHC) eller är ett ämne som kräver tillstånd
  • ämnet har begränsning.

Skyldigheterna kan gälla tillverkare, EU-importörer, leverantörer eller försäljare av varor.

En vara är ett föremål som framställts av ett eller fler ämnen eller en eller fler blandningar som under produktionen får en särskild form, yta eller design. Varor som monteras eller sammanfogas fortsätter att vara varor så länge de behåller en särskild form, yta eller design som är mer avgörande för deras funktion än deras kemiska sammansättning. 

Exempel på varor: plastskedar gjutna i ett stycke, formsprutade trädgårdsstolar

Exempel på produkter som består av många föremål: soffor, fordon, klockor, elektronisk utrustning

Kontrollera följande för att reda ut vad som krävs från dig:

Avges ämnen som ska registerar avsiktligt från en vara?

Om ett ämne som inte är nödvändigt för användning av en vara, till exempel parfym i en vara, avsiktligen avges från varan vid användningen av varan och mängden ämne i varor som du tillverkar eller importerar till EU överskrider ett ton per år, ska du registrera ämnet till Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Om avsikten är att avge ett och samma ämne från olika varor, ska mängderna ämne i alla dessa varor räknas ihop.

Läs mer om Echas vägledning.

Innehåller ett föremål SVHC-ämnen?

Om ett föremål innehåller över 0,1 viktprocent ett SVHC-ämne, har du informations- och anmälningsskyldigheter beroende på din roll i leveranskedjan. Om ett föremål består av flera delar, beräknas halten av SVHC-ämnet på vikten av en enskild del av föremålet som har monterats av flera delar och inte på den totala vikten av det monterade föremålet, se Unionsdomstolens dom 10.9.2015 i ärendet C-106/14.

Läs mer om skyldigheterna på SVHC-webbplatsen.

Använder du vid tillverkningen av varor ämnen som kräver tillstånd?

Om du använder ett ämne som kräver tillstånd vid tillverkningen av varor behöver du tillstånd att använda ämnet.

Läs mer på webbplatsen för ämnen som kräver tillstånd.

Innehåller ett föremål förbjudna eller begränsade ämnen?

Om ett föremål innehåller ett begränsat ämne, ska du iaktta de villkor som anges i begränsningen. Det kan finnas fastställda koncentrationsnivåer för användning eller utsläppande på marknaden av ett ämne i en vara eller så kan ämnet vara helt förbjudet. 

Läs mer på webbplatsen om begränsningarna.

Exempel

Produkt Behållare eller bärarmatris med ämne Vara från vilken ämne frigörs Vara

Eventuell REACH-skyldighet

Registrering

(Artikel 6)

Registrering

(Artikel 7(1))
Anmälan av och information om ämnen som ingår i varor (artikel 7(2) och 33)
Bläckpatroner, reservoarpennor, tuschpennor m.m.

Är skyldighet. (bläck)

- Är skyldighet.  (patron)
Sprayflaska för målarfärg Är skyldighet.  (målarfärg) - Är skyldighet.  (flaska)
Bildäck - - Är skyldighet.
Luktsuddgummi, parfymerade textilier m.m. - Är skyldighet.  (parfym) Är skyldighet.  (gummi, textilier)
Batterier och ackumulatorer - - Är skyldighet.
Termometrar - - Är skyldighet.
Impregnerade rengöringsservetter Är skyldighet.  (rengöringsmedel) - Är skyldighet.  (servett)
Bilar, motorcyklar, ventilationsenheter m.m. - - Är skyldighet.
Kylskåp, frys - - Är skyldighet.
Luftuppfräschare i kartong Är skyldighet.  (parfym) - Är skyldighet.  (kartong)
Skumsläckare Är skyldighet.  (släckningsskum) - Är skyldighet.  (släckare)

 

Kort om ämnen som ingår i varor

Registrering av ämnen
Tillverkare av varor och importörer till EU ska registrera ämnen då avsikten är att avge ett ämne från en vara i vanliga användningsförhållanden, t.ex. parfymer i parfymerade varor.

Anmälan om SVHC-ämnen
Tillverkare av varor och importörer till EU ska lämna in en anmälan till Echa, om ett ämne som en vara innehåller är upptaget i kandidatförteckningen.

Information om SVHC-ämnen
Leverantörer av varor ska informera sina kunder om ämnen som är upptagna i kandidatförteckningen.

Överföring av uppgifter till SCIP-databasen
Leverantörer av varor ska göra en SCIP-anmälan om varor som innehåller SVHC-ämnen (från och med januari 2021) till SCIP-databasen.

Tillstånd för ämnen som kräver tillstånd
Ett tillstånd krävs för användningen av ämnen som kräver tillstånd vid tillverkningen av varor.

Inga förbjudna eller begränsade ämnen
Aktörerna ska iaktta de begränsningar och förbud som fastställts för ämnen som ingår i varor.

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) 1907/2006
Artikel 7 Registrering och anmälan av ämnen som ingår i varor
Artikel 33 Skyldighet att vidarebefordra information om ämnen i varor
Bilaga XIV Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd
Bilaga XVII Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
Avfallsdirektivet 2008/98/EG
ARTIKEL 9: Förebyggande av avfall (punkterna 1 (i) och 2 gäller SCIP-databasen)