Ämnen som ingår i varor

Ett ämne som en vara innehåller kan medföra skyldigheter till varans tillverkare, importör till EU eller försäljare.

Ett ämne i en vara kan avse följande:

 • ett ämne kan vara en del av en vara
 • ett ämne kan avsiktligt frigöras från varan
 • ett ämne kan finnas i en vara som fungerar som en behållare eller en bärarmatris för ämnet.

Skyldigheter som ett ämne i en vara medför omfattar:

 • registrering av ett ämne som avsiktligt frigörs från varan
 • anmälan om ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i varan
 • Information till kunden om ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i varan
 • tillståndsansökan för användning av ett ämne som kräver tillstånd i tillverkningen av varan
 • uppfyllnad av de begränsningar som fastställts för ämnet i tillverkningen, användningen och utsläppande på marknaden.

När ska ett ämne i en vara registreras?

Ett ämne som finns i en vara ska registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), om

 • avsikten är att ämnet ska frigöras från varan i vanliga eller rimligen förutsebara användningsförhållanden, t.ex. då varan används enligt dess användningsändamål
 • koncentrationen av det ämne som frigörs är över ett ton per år beräknat från varans vikt
 • det ämne som frigörs inte är nödvändig för användningen av varan, t.ex. parfym i en vara.

Varans tillverkare och importörer till EU är registreringsskyldiga. Någon registrering behövs inte om ämnet redan har registrerats till samma användningsändamål inom EU.

Om varans primära avsikt är att frigöra ämnet, t.ex. bläck från en skrivares bläckpatron, är det fråga om ett ämne i en behållare eller en bärarmatris. Ett ämne i en behållare eller en bärarmatris ska registreras även om ämnet redan har registrerats till samma användningsändamål inom EU. Behållaren eller den eventuella förpackningen betraktas separat som en vara.

När ska ett ämne som inger mycket stora betänkligheter i en vara anmälas?

Varans tillverkare eller importör till EU ska lämna in en anmälan till ECHA, om

 • det ämne som varan innehåller är på kandidatlistan, dvs. förteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter
 • ett ämne som inger mycket stora betänkligheter finns i varan i koncentrationer som är högre än 0,1 viktprocent
 • det finns sammanlagt över ett ton per år av ämnet i den tillverkade/importerade varan.

Företag ska anmäla det ämne som varan innehåller till ECHA senast inom sex månader från det att ämnet lagts till på kandidatlistan.

Någon anmälan behöver inte lämnas in i följande fall:

 • Varans tillverkare eller importör till EU kan förhindra att människor eller miljö exponeras till ämnet, då varan används i vanliga eller rimligen förutsebara förhållanden, inklusive bortskaffande. I dessa fall ska man ge varans mottagare adekvata anvisningar.
 • En annan tillverkare eller importör till EU har beaktat denna användning i registreringen av ämnet hos ECHA.

När ska man informera kunden om ett ämne som inger mycket stora betänkligheter?

Kunden ska informeras om ämnet, om

 • Ämnet är på kandidatlistan, dvs. förteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter
 • det finns över 0,1 viktprocent av ämnet i varan.

Försäljaren ska automatiskt informera sina kunder om ämnet. På begäran ska försäljaren även ge informationen till konsumenten inom 45 dagar.

Hur beräknas koncentrationen av ett ämne på kandidatlistan i varan?

Koncentrationen av ett ämne på kandidatlistan beräknas på vikten av en enskild del i en vara som består av flera delar, inte av varans totalvikt, se EU-domstolens dom 10.9.2015 i ärendet C-106/14.

Tillstånd krävs för användningen av ett ämne som kräver tillstånd

Varans EU-tillverkare ska ha tillstånd att använda ett ämne, om ämnet ingår i förteckningen över ämnen för vilka det krävs tillstånd i bilaga XIV till REACH-förordningen. Varans EU-importörer behöver inte ansöka om ett tillstånd även om varan skulle innehålla ett ämne som kräver tillstånd.

Begränsningarna ska följas

Koncentrationerna av ämnen i varor kan begränsas eller användningen av ämnet i varor förbjudas enligt begränsningsförfarandet. Varornas tillverkare och importörer är skyldiga att följa de begränsningar och villkor som fastställts i bilaga XIV till REACH-förordningen.

Exempel

Produkt Behållare eller bärarmatris med ämne Vara från vilken ämne frigörs Vara

Eventuell REACH-skyldighet

Registrering

(Artikel 6)

Registrering

(Artikel 7(1))
Anmälan av och information om ämnen som ingår i varor (artikel 7(2) och 33)
Bläckpatroner, reservoarpennor, tuschpennor m.m. X (bläck)   X (patron)
Sprayflaska för målarfärg X (målarfärg)   X (flaska)
Bildäck     X
Luktsuddgummi, parfymerade textilier m.m.   X (parfym) X (gummi, textilier)
Batterier och ackumulatorer     X
Termometrar     X
Impregnerade rengöringsservetter X (rengöringsmedel)   X (servett)
Bilar, motorcyklar, ventilationsenheter m.m.     X
Kylskåp, frys     X
Luftuppfräschare i kartong X (parfym)   X (kartong)
Skumsläckare X (släckningsskum)   X (släckare)

 

Kort om ämnen som ingår i varor

Registrering och övriga förpliktelser
Ett ämne som finns i en vara ska registreras då avsikten är att ämnet ska frigöras från varan i vanliga användningsförhållanden, t.ex. parfymer i parfymerade varor.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter
Om det ämne som varan innehåller är upptaget på kandidatlistan, ska varans tillverkare och importörer till EU lämna in en anmälan till ECHA.

Information till kunderna
Om det ämne som varan innehåller är upptaget på kandidatlistan, ska kunderna informeras om ämnet.

Tillstånd för ämnen som kräver tillstånd
Ett tillstånd krävs för användningen av ämnen som kräver tillstånd vid tillverkningen av varor.

Inga förbjudna eller begränsade ämnen
Varornas tillverkare, importörer till EU och leverantörer ska försäkra sig om att de ämnen som varorna innehåller uppfyller de begränsningar och villkor som fastställts i bilaga XVII till REACH-förordningen.


Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) 1907/2006
Artikel 7 Registrering och anmälan av ämnen som ingår i varor
Artikel 33 Skyldighet att vidarebefordra information om ämnen i varor
Bilaga XIV Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd
Bilaga XVII Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor