Lagstiftning om leksaker

Barn är en sårbar användargrupp, och därför fästs särskild uppmärksamhet vid leksakers säkerhet på en internationell nivå..

Leksaker omfattas av det europeiska leksaksdirektivet 2009/48/EG. I Finland måste leksaker som finns på marknaden fylla de krav som finns i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011). Med hjälp av leksakslagen har kraven i leksaksdirektivet verkställts nationellt. 

Leksakslagen täcker inte alla faror och därför tillämpas också kompletterande lagstiftning på leksaker. Det är viktigt att en leksak fyller alla de krav som lagen ställer på den.

EU:n ja Suomen lainsäädännöt erilaisille lelutyypeille ja lelujen ominaisuuksille

Lagar i EU och Finland för olika typer av leksaker och deras egenskaper

Lagstiftning EU-lagstiftning Finlands lagstiftning
TSD

Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, Toy Safety Directive

Lagen om leksakers säkerhet, den s.k. leksakslagen 1154/2011

Statsrådets förordning 1218/2011 om leksakers struktur, konstruktion och varningar

Arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker 1352/2011

Konsumentsäkerhetslagen 920/2011

REACH Förordning 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH kommer från orden Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

I Finland tillämpas EU-förordningen som sådan: kemikalielagen 599/2013

CLP

Förordningen 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier, dvs. ämnen och blandningar

CLP kommer från orden Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

I Finland tillämpas EU-förordningen som sådan: kemikalielagen 599/2013
RoHS

Direktiv 2011/65/EG begränsar användningen av kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i elektrisk och elektronisk utrustning

RoHS kommer från orden Restriction of Hazardous Substances

Lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 387/2013

Miljöministeriets förordning 419/2013, som mer detaljerar reglerar användningsbegränsningarna och vissa undantag

Kosmetikaförordningen Förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter I Finland tillämpas EU-förordningen som sådan: lagen om kosmetiska produkter 492/2013
POPs Förordningen 850/2004 om långlivade organiska föreningar, dvs. miljögifter som kallas POP-föreningar (Persistent Organic Pollutant) I Finland tillämpas EU-förordningen som sådan: kemikalielagen 599/2013
EMC Direktiv 2014/30/EG Elektromagnetisk kompatibilitet, dvs. EMC, electromagnetic compatibility

Elsäkerhetslagen 1135/2016

Statsrådets förordning 1436/2016 Som den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet

LVD

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG LVD, dvs. Low Voltage Directive

Elsäkerhetslagen 1135/2016

Statsrådets förordning 1437/2016 om elektriska anordningars säkerhet

Batterier och ackumulatorer

Direktivet om batterier och ackumulatorer 2006/66/EG

Avfallslagen 646/2011

Statsrådets förordning 520/2014 om batterier och ackumulatorer

Förpackningar och förpackningsavfall Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall 94/62/EG

Avfallslagen 646/2011

Statsrådets förordning 518/2014 om förpackningar och förpackningsavfall

WEEE Direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Avfallslagen 646/2011

Statsrådets förordning 519/2014 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Övervakande myndigheter: Tukes, märkningar och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, producentansvar

RED Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EG

Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014

Lagen om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper 457/2016

Statsrådets förordning om radioutrustnings överensstämmelse med kraven 600/2016

Övervakande myndighet: Kommunikationsverket