Internationellt samarbete

Bästa möjliga harmonisering av kraven på mätinstrument eftersträvas globalt eftersom mätinstrument har en stor marknad och handeln som bygger på tillförlitlig mätning ofta är internationell.

Sektorns internationella karaktär förutsätter internationellt samarbete av myndigheterna, så att nationella aspekter beaktas vid krav gällande förhållanden under vilka mätinstrument används.

Tukes deltar aktivt i WELMEC, det europeiska samarbetsorganet för legal metrologi, och OIML, det globala organet för legal metrologi.

WELMEC

WELMEC (European co-operation in legal metrology) är det europeiska samarbetsorganet för legal metrologi.  Medlemmar är nationella myndigheter som företräder legal metrologi i EU- och EFTA-länderna.

WELMEC strävar till att utveckla och harmonisera europeiska myndigheters och behöriga organs verksamhet och tolkningar inom legal metrologi samt främja informationsdelning mellan parterna och andra intressenter. Dessutom ger WELMEC råd till Europeiska kommissionen och rådet om hur mätinstrumentdirektivet (MID) kan utvecklas. WELMEC utarbetar bl.a. anvisningar för harmoniserad tillämpning av direktiv inom legal metrologi.  

WELMEC:s beslutande organ är en kommitté med företrädare för dess medlemsstater och associerade medlemsstater samt observatörer från EA, OIML och andra regionala organisationer som är intresserade av legal metrologi.  Anvisningarna bereds i WELMEC:s arbetsgrupper, som sammanträder vid behov.

OIML

OIML (International Organisation of Legal Metrology) är en mellanstatlig internationell organisation för legal metrologi. OIML grundades år 1955. OIML arbetar utifrån meterkonventionen och i samarbete med BIPM (Bureau International des Poids et Mesures/Internationella byrån för mått och vikt) för internationell harmonisering av legal metrologi. 

OIML utarbetar och publicerar internationella rekommendationer som har fått karaktären av standarder utifrån vilka medlemmarna kan utforma den nationella lagstiftningen för olika mätinstrument. De tekniska kraven i utkastet till det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) överensstämmer till största delen med OIML:s rekommendationer.

Huvudpunkterna i OIML:s rekommendationer är:

  • tillämpningsområde, tillämpning och terminologi
  • metrologiska krav
  • tekniska krav
  • metoder och instrument för provning och påvisning av överensstämmelse med kraven
  • provrapporternas form.

Samarbetsavtal har ingåtts mellan OIML och olika institutioner (t.ex. ISO och IEC) i syfte att undvika motstridiga krav. Därmed kan tillverkare och användare av mätinstrument samt provlaboratorier använda OIML:s och andra institutioners publikationer samtidigt.

Annanstans på nätet

OIML International Organization of Legal Metrology
Catalog of OIML Publications: Recommendations OIML:s rekommendationer
WELMEC det europeiska samarbetsorganet för legal metrologi
WELMEC: Guides WELMEC:s guider