Tillverkare, auktoriserad representant, importör eller distributör av leksaker

Vilken av dem är du och vad ska du tänka på?

Tillverkare

Tillverkaren ansvarar för att leksaken fyller alla krav.

Tillverkaren

 • Planerar och tillverkar leksaken i enlighet med kraven och med hänsyn till leksakens användningssyfte och livslängd.
 • Utför en riskibedömning på leksaken .
 • Gör en EG-försäkran om överensstämmelse, dvs. EC Declaration of Conformity.
 • Utarbeta teknisk dokumentation och förvara dokumenten i tio års tid efter att leksaken introducerats på marknaden.
 • Följande information ska fästas på leksaken eller dess förpackning:
  • individuella identifieringsmärkningar såsom typnummer, partinummer, serienummer eller modellnummer (numret bör stämma överens med informationen på försäkran om överensstämmelse)

  • tillverkarens information: namn och adress

  • CE-märkning.
 • Försäkra att all information och alla instruktioner som är viktiga med tanke på trygg användning finns med leksaken.
 • Försäkra att produkten fortsättningsvis fyller kriterierna vid kontinuerlig tillverkning.
 • Testar eller låter testa produkten vid behov.
 • Undersöker och registrerar alla reklamationer som berör produkten.
 • Gör anmälan till en myndighet om det finns en säkerhetsrisk i en av tillverkarens leksaker.
 • Samarbetar vid behov med myndigheter.
 • Känner till de andra aktörerna i produktionskedjan.

 

Auktoriserad representant

Tillverkaren kan göra upp ett skriftligt uppdragskontrakt genom vilket tillverkarens ansvar övergår till den auktoriserade representanten enligt överenskommelse. Åtminstone följande skyldigheter ska ingå i kontraktet:

 • Förvara den tekniska dokumentationen och försäkran om överensstämmelse i tio års tidefter att leksaken introducerats på marknaden
 • göra anmälan till en myndighet om det finns en säkerhetsrisk i leksaken
 • samarbeta med myndigheter vid behov
 • känna till de andra aktörerna i produktionskedjan.

Tillverkaren kan inte överlåta ansvaret för att sätta ihop den tekniska dokumentationen åt den auktoriserade representanten.  Tillverkaren har det slutliga ansvaret för den auktoriserade representantens gärningar.

Importör

Importören är den instans som inför leksaker till Europas ekonomiområde från tillverkare utanför området. Importören distribuerar också leksaker vidare till andra aktörer eller direkt till konsumenterna.

Importören

 • försäkrar att tillverkaren har uppfyllt alla skyldigheter som berör dem innan produkten släpps ut på marknaden
 • försäkrar att importörens information (namn och adress) finns på leksaken eller leksaksförpackningen
 • försäkrar sig om att leksaken inte har skadats under transporten eller lagringen
 • testar eller låter testa produkten vid behov
 • förvarar en kopia av försäkran av överensstämmelse i tio års tid efter att leksaken introducerats på marknaden
 • undersöker och registrerar alla reklamationer som berör produkten
 • gör anmälan till en myndighet om det finns en säkerhetsrisk i leksaken
 • samarbetar vid behov med myndigheter
 • känner till de andra aktörerna i produktionskedjan och förvarar informationen om distributionskedjan i tio års tid.

Importören betraktas som leksakens tillverkare, om denne

 • inför leksaker till marknaden endast under sitt eget namn eller varumärke, eller
 • ändrar en leksak som redan finns på marknaden på ett sådant sätt som kan påverka de tillämpade kriteriernas uppfyllande.

Varje leksak kan ha endast en tillverkare.

En instans som importerar leksaker till den finländska marknaden från EU:s ekonomiområde betraktas ändå inte som importör, utan en sådan instans är en distributör.

Distributör

Distributören släpper ut leksaken på marknaden i Finland, det vill säga skickar leksaker vidare åt andra aktörer eller säljer dem direkt till konsumenter i Finland. Distributören kan införa leksaker till Finland från Europas ekonomiområde eller skaffa leksaker från inhemska aktörer.

Distributören

 • kontrollerar att leksaken har de rätta märkningarna
  • tillverkaren har fäst sin egen information (namn och adress), leksakens individuella identifieringsinformation (typnummer, partinummer, serienummer eller modellnummer) och CE-märkningen vid leksaken (eller förpackningen). De nödvändiga instruktionerna för säker användning finns också med
  • importörens namn och adress finns på leksaken eller förpackningen
 • försäkrar sig om att leksaken inte har skadats under transporten eller lagringen
 • gör anmälan till en myndighet och till importören eller tillverkaren om det finns en säkerhetsrisk i leksaken
 • samarbetar vid behov med myndigheter
 • känner till de andra aktörerna i produktionskedjan.

Distributören är inte skyldig att uppge sin information (namn eller adress) på leksaken.

Alla aktörer är skyldiga att samarbeta med myndigheterna, vidta de nödvändiga åtgärderna för att dra tillbaka leksaker som inte fyller kriterierna från marknaden och från konsumenterna samt informera Tukes om leksaker som orsakar fara.