Exempel på bränder som är orsakade av elektricitet – orsak installationsfel

Bild: brasa

Brand i gruppcentralen i en bostadslägenhet

 
Det hade börjat brinna i gruppcentralen i en bostadslägenhet i en tämligen ny höghusfastighet. När saken undersöktes fästes uppmärksamheten på diskmaskinens anslutning till gruppledningen. På nolledaren som var ansluten till N-kopplingsmodulen upptäcktes ledningsisolation som fanns kvar efter branden i det område av anslutningen där det ska finnas en avskalad kopparledare.
 
Kopplingsmodulen som använts i gruppcentralen var avsedd för 1,5–4 mm² kopparledare. Den använda MMJ-kabelns 2,5 mm² ledare kan vid felaktigt arbete placera sig i anslutningsdonet så att ledarisolationen blir kvar på kontaktytan inne i anslutningsdonet. Det kunde konstateras att brandorsaken var en otillförlitlig anslutning på grund av felaktig installation och till följd av det ett seriellt fel i N-kopplingsmodulens hylsdon.

Frånluftsvärmepump antändes

 
I räddningsverkets brandutredning av en brand som orsakade betydande skador på ett enfamiljshus i trä har det framgått att brandorsaken var en frånluftsvärmepump. Tillsammans med representanten för tillverkaren av anordningen undersöktes den närmare orsaken till felet.
 
I undersökningen framgick det att kompressorns elmatarledning hade skavt mot röret med kylmedel när anordningen var igång. I det sammanhanget hade ledningens isolationer skadats. Till följd av skadan hade ett hål uppkommit i kopparröret genom strömpåverkan. Brandkänsligt propan, som användes som kylmedel i systemet, läckte ut genom hålet och antändes av gnistor.
 
Sträckningen av installationen av kompressorns elmatarkabel var planerad att gå längs kompressorns underram och vara fäst i den. Då är den inte i kontakt med rören med kylmedel. I pumpen i fråga hade ledningen lösgjorts från underramen i samband med bytet av kompressor och ledningen hade blivit hängande fri mellan rören med kylmedel och utsatts för skavning. Brandorsaken visade sig vara ett installationsfel som uppkommit i samband med reparationsarbetet.