Desinfektionsämnen

Fundera över vilka desinfektionsmedel du behöver hemma

Med hjälp av desinfektionsämnen bekämpar vi mikrober, rengör ytor och tar hand om människors och djurs hygien. Vattenreningsmedel och kemiska rengöringsämnen för WC-behållare är också exempel på desinfektionsämnen.

Det är det företag som marknadsför desinfektionsämnet som ansvarar för preparatens säkerhet och anvisningar.  Om du har frågor om ett desinfektionsämnes säkerhet, ställ dem till försäljaren av produkten eller det företag som enligt förpackningen ansvarar för marknadsföringen.

 

Överväg noga om du ska använda antibakteriella produkter

Antibakteriella produkter ska alltid användas efter noga övervägande. Vanligtvis behöver du inte använda sådana produkter hemma. Onödig användning av antibakteriella produkter har en negativ inverkan på den normala och nyttiga bakteriefloran.

 

Antibakteriella hygienprodukter

Antibakteriella hygienprodukter används för att förebygga hudinfektioner eller förhindra smittspridning.

Produkter för oskadad hud, som till exempel desinficerande handsköljmedel, är biocidpreparat. De bygger på verksamma biocidämnen. Ämnena förhindrar mikrober från att föröka sig på hud och kläder.

De produkter som apotek säljer för desinfektion av hud före medicinska ingrepp eller rengöring av sår är antingen läkemedel eller hälsovårdspreparat. Indelningen beror på deras sammansättning och verkningsmekanism.

Använd bara desinficerande preparat då det finns en särskild risk för hudinfektioner eller för att förhindra att smittor sprider sig från en människa till en annan under epidemier. Onödig användning kan förstöra den normala, skyddande mikrobstammen och innebära exponering för skadliga mikrober. Känsliga personer kan också få allergiska reaktioner på desinfektionsmedel.

 

Desinfektionsmedel för städning

Behovet att använda desinficerande rengöringsmedel bör övervägas noggrant. Behovet av desinfektion av olika ställen i hemmet varierar. Syftet med att använda desinficerande rengöringsmedel i hemmet är, förutom att ta bort smuts, att också desinficera ytor. De verksamma biocidämnena i produkterna dödar mikrober på ytor, till exempel bakterier, svampar och mögel.

Många rengöringsmedel för badrum och toaletter innehåller både rengörings- och desinfektionsmedel. Badrum och toaletter desinficeras i allmänhet regelbundet i samband med städning. Produktens desinfektionsmedel kan irritera huden, om rester blir kvar på ytorna i toaletten efter rengöringen. Därför bör behandlade ytor till sist spolas av ordentligt med vatten.

För att rengöra kök räcker det vanligtvis med vanligt allrengöringsmedel. Desinfektionsmedel behövs bara om det finns en särskild risk för uppkomst av skadliga bakterier eller mögel. De ska inte användas dagligen. Kemikalier kan inverka negativt på köksytornas ofarliga, normala bakteriestam.

Under normala förhållanden behövs inget desinfektionsmedel i andra delar av huset. För städning räcker det att man använder rengöringsmedel som innehåller desinfektionsmedel för att få en säker miljö när det gäller mikrober.

 

Hygienprodukter för husdjur

Det finns också produkter som innehåller desinfektionsmedel som används för att sköta hygienen hos våra husdjur. De förhindrar t.ex. infektioner i djurens hud.

Produkter för oskadad hud är biocidpreparat. Deras verkan baserar sig på biocider som dödar bakterier eller skadedjur på huden eller i pälsen. Dessa preparat används också på bland annat katt- och hundutställningar för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Även preparat avsedda för djur ska endast användas när det finns särskilda behov för det. Fortlöpande användning rekommenderas inte, eftersom dessa ämnen ofta skadar djurets ofarliga, normala mikrobstam. 

Om du använder desinficerande produkter ska du beakta din egen exponering för de verksamma ämnena i produkten. Känsliga personer kan få allergiska symtom, inte bara av hudceller från djur, utan också av desinfektionsmedel i en produkt.

 

Biocidpreparat för vattenrening

Dricksvatten rengörs huvudsakligen genom kokning och genom att använda olika filter. I vissa fall kan dricksvatten också behöva desinficeras med en produkt som är avsedd för det. Det kan vara nödvändigt under resor eller när man är på väg till en plats där dricksvattnets kvalitet inte kan garanteras vad gäller mikrober och det inte finns möjlighet att koka vattnet. Desinfektionsmedlet förstör de skadliga mikroberna i vattnet som bland annat orsakar turistdiarré.

Desinfektionspreparaten kommer huvudsakligen i tablettform. De löser snabbt upp sig i vattnet, förstör mikroberna och sönderfaller därefter till ofarliga ämnen.

Jos käytät vedenpuhdistustabletteja, sinun tulee noudattaa pakkauksessa olevaa annostusta ja käyttöohjetta. Näin varmistut, että käsittely on kyllin tehokas, mutta hajoavaa tehoainetta ei ole enää jäljellä juotavassa vedessä.

 

Produkter för kemiska toaletter

På kemiska toaletter doseras en kemisk produkt i behållaren innan toaletten tas i bruk. De verksamma biocidämnena i preparatet dödar mikrober och förhindrar därigenom bildningen av illaluktande gaser.

Följ produktens doserings- och bruksanvisningar. Undvik att låta kemikalierna få kontakt med huden. När du underhåller toaletten bör du använda skyddshandskar och tvätta händerna efter dosering.

Följ anvisningarna på förpackningen när du tömmer avfallsbehållaren. Följ de lokala myndigheternas anvisningar om hur och var du ska lämna avfallet. WC-kemikalier är i allmänhet skadliga för miljön i obehandlat skick.