Krav på tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar används inom industrin, på arbetsplatser och i hushåll. Exempel på tryckbärande anordningar är tryckkärl, ång- eller hetvattenpannor samt rörsystem.

Användningen av tryckbärande anordningar förknippas med betydande risker för skador på person, miljö och egendom. I Finland regleras planeringen, tillverkningen och användningen av tryckbärande anordningar med lagen om tryckbärande anordningar. Syftet med lagen är att säkerställa att tryckbärande anordningar är säkra att använda under hela deras livscykel.

Inom EU har enhetlig planering och tillverkning av tryckbärande anordningar samt deras fria rörlighet försäkrats med olika direktiv: direktivet om tryckbärande anordningar, direktivet om enkla tryckkärl och aerosoldirektivet. Användningen av tryckbärande anordningar regleras nationellt. Besiktningsplikten enligt användningsbestämmelserna gäller anordningar som kan orsaka betydande fara p.g.a. sina driftsvärden eller placering.

Besiktningsorgan har en betydande roll i säkerheten av tryckbärande anordningar. Besiktningsorgan kan delta i bedömningen av överensstämmelse med kraven. Besiktningsorgan genomför periodiska besiktningar av tryckbärande anordningar.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är besiktningsorganet för bestämmelserna om tryckbärande anordningar. Tukes övervakar säkerheten av tryckbärande anordningar med marknadsövervakning och registret över tryckbärande anordningar.

Livscykeln av tryckbärande anordningar

Bestämmelser och standarder
Observera kraven i bestämmelserna och utnyttja se harmoniserade standarderna.

Planering
Kom ihåg att genomföra en riskbedömning och eliminera farorna redan vid planeringsstadiet!

Tillverkning
Följ kraven och fäst en CE-märkning på anordningen om det erfordras. Vid tillverkningen kan du också behöva hjälp av det anmälda organet i bedömningen av överensstämmelse.

Användning
Om din tryckbärande anordning överskrider vissa driftsvärden, ska den registreras på Tukes register över tryckbärande anordningar och namnge en kompetent driftsövervakare för anordningen.

Underhåll och service
Följ tillverkarens underhållsanvisningar och genomför periodiska besiktningar av den registrerade tryckbärande anordningen.

Urbruktagning
Gör det tryckbärande anordningen obrukbar och kassera den enligt återvinningsanvisningarna. Om anordningen hade införts i registret, meddela Tukes om att den tryckbärande anordningen har avförts ur registret!