Reglering av produkter på EU-nivå

För många olika produktgrupper gäller reglering på EU-nivå som fastställer gemensamma krav på produkterna. Kraven ingår i de specifika förordningarna och direktiven för en viss produktsektor. Dessa produktkrav syftar oberoende av produktsektorn till att skydda t.ex. människors hälsa, säkerhet, miljö, egendom eller andra allmänna intressen.

I varje medlemsstat övervakar marknadskontrollmyndigheterna om de produkter som finns på marknaden uppfyller kraven enligt lagstiftningen. I marknadskontrollen granskas och godkänns inte varje produkt av en myndighet, utan marknadskontrollen baserar sig på efterhandskontroll och riskbedömning. Tillverkarna, importörerna och försäljarna har ett ansvar för att produkterna överensstämmer med kraven.

Förfaranden och andra regler som gäller marknadskontroll har harmoniserats genom den nya EU-förordningen (EU) 2019/1020 om marknadskontroll, som tillämpas på tillsynen över de produktsektorer som omfattas av sammanlagt 70 olika produktdirektiv och produktförordningar. Till dessa 70 författningar hör största delen av produktbestämmelserna på EU-nivå, med undantag för lagstiftning om till exempel livsmedel och läkemedel.