Övriga byggprodukter

Det finns inte en harmoniserad produktstandard för alla byggprodukter och det har inte heller ansökts om en frivillig europeisk teknisk bedömning (ETA) för dessa, så de kan inte heller CE-märkas. 

Det finns krav på byggprodukter i markbyggnads- och bygglagen och de förordningar som föreskrivits genom den. Om produktegenskaperna inte har meddelats genom en prestandadeklaration som hänför sig till CE-märkning, kan uppfyllandet av nationella krav påvisas genom att tillämpa nationella godkännandeförfaranden.

För en del produkter har det genom miljöministeriets förordning angetts väsentliga tekniska krav vars uppfyllande man måste kunna påvisa. Uppfyllandet av de tekniska kraven kan påvisas antingen med ett nationellt typgodkännande eller med en metod som är allmänt godtagbar annanstans i Europa. Förordningar om väsentliga tekniska krav har utfärdats för VVS-produkter samt armeringsstål och -nät.

Nationella godkännandeförfaranden är:

  • typgodkännande
  • kontrollintyg
  • tillverkningskontroll.

Valet av ett nationellt förfarande för en byggprodukt sker per produktgrupp. För en byggprodukt kan det endast finnas en alternativ godkännandemetod. Ett nationellt typgodkännande anger att byggprodukten uppfyller de finska byggbestämmelserna.

Utöver dessa finns det ett förfarande som hänger samman med EU:s interna ömsesidiga godkännande, där en produkt som har godkänts för byggande i ett medlemsland kan säljas i de övriga medlemsländerna.

Typgodkännande

Det är frivilligt för tillverkaren att ansöka om typgodkännande. Ett beslut om typgodkännande kan endast fås för sådana byggprodukter för vilka en typgodkännandeförordning har utfärdats. Miljöministeriet har utfärdat typgodkännandeförordningar för sådana byggprodukter som påverkar uppfyllandet av de väsentliga tekniska kraven hos byggnadsverket. De väsentliga kraven på byggnader framgår av markanvändnings- och bygglagen och hänför sig till följande:

  • hållfasthet och stabilitet 
  • brandsäkerhet
  • hälsosamhet
  • säkerhet vid användning
  • bullerbekämpning och ljudförhållanden
  • tillgänglighet
  • energieffektivitet.

Ett typgodkännandebeslut anger att byggprodukten i fråga uppfyller kraven i typgodkännandeförordningen och markanvändnings- och bygglagen. 

Man ansöker om typgodkännande hos ett typgodkännandeorgan som auktoriserats av miljöministeriet som typgodkännandeorgan. Typgodkännandebeslutet är giltigt högst fem år. Om övergångstiden för en harmoniserad produktstandard går ut eller om tillverkaren ansöker om och erhåller en europeisk teknisk bedömning för sin produkt ska byggprodukten CE-märkas och typgodkännandets giltighet upphör.

Produkter som en gång har släppts ut på marknaden får användas så länge som de uppfyller de väsentliga tekniska kraven i markanvändnings- och bygglagen eller som har föreskrivits genom den.

Ett typgodkännandeorgan kan återkalla ett typgodkännandebeslut om brister konstateras i certifieringen av tillverkningskontrollen eller om Tukes har förbjudit användningen av byggprodukten eller bestämt att åtgärder ska vidtas för att dra tillbaka produkten från marknaden.

Kontrollintyg

Kontrollintyg är ett frivilligt godkännandeförfarande som tillämpas i Finland. Det ersätter användningen av certifieringen av bruksbeskrivningar som tillämpats före 1.7.2013.

Kontrollintyg används för att godkänna sådana byggprodukter som inte påverkar uppfyllandet av byggnadens väsentliga tekniska krav. För mer krävande byggprodukter används typgodkännandeförfarandet och kontrollintyg används för mindre krävande byggprodukter. Kontrollintyget utfärdas av ett organ som godkänts av miljöministeriet.

Med kontrollintyg kan man konstatera byggproduktens sådana egenskaper som förutsätts enligt markanvändnings- och bygglagen eller författningar som utfärdats med stöd av den. Med ett kontrollintyg påvisar tillverkaren att produkten kan användas för byggande och att den uppfyller de krav som ställs på den i vår lagstiftning.

Den som beviljar kontrollintyget kan återkalla kontrollintyget om byggprodukten inte uppfyller väsentliga tekniska kraven i markanvändnings- och bygglagen eller som föreskrivits med stöd av den och om de konstaterade bristerna inte avhjälps i tid. Ett kontrollintyg ska även återkallas om Tukes har förbjudit användning av byggprodukten eller bestämt att åtgärder ska vidtas för att dra tillbaka produkten från marknaden. Om CE-märkning blir tillämplig på produkten upphör kontrollintyget att gälla.

Tillverkningskontroll

Om det inte finns någon typgodkännandeförordning för produktgruppen eller bedömningsgrunder för kontrollintyg, kan byggproduktens duglighet påvisas genom tillverkningskontroll.

Tillverkaren av en byggprodukt kan genom intern tillverkningskontroll och testning i fabriken påvisa att byggproduktens egenskaper uppfyller de väsentliga tekniska krav som föreskrivs för byggprodukten för det användningsändamål som tillverkaren angett för produkten.

Ett organ som miljöministeriet har godkänt för certifiering av tillverkningskontroll ska certifiera den interna tillverkningskontrollen. Organet ska uppge de tillämpade bedömningsgrunderna i certifikatet.

Certifikatet kan återkallas om brister konstateras i certifieringen av kvalitetskontrollen eller om Tukes har förbjudit användningen av byggprodukten eller ålagt importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att dra tillbaka produkten från marknaden. Om CE-märkning blir tillämplig på produkten upphör kontrollintyget att gälla.

Byggplatsspecifik prestandakontroll 

Om det inte ansökts om nationellt godkännande för en byggprodukt och produktegenskaperna inte kan påvisas på något av de ovan angivna sätten, kan byggproduktens duglighet påvisas byggplatsspecifikt. 

Byggnadstillsynsmyndigheten kan förutsätta att byggplatsspecifik duglighet påvisas om byggproduktens duglighet inte har försäkrats på annat sätt eller om det finns skäl att misstänka att byggprodukten inte uppfyller de väsentliga tekniska krav som föreskrivits för den.

Ömsesidigt erkännande

Om en byggprodukt har godkänts i ett EU-medlemsland för användning i byggande, och den inte omfattas av en harmoniserad standard, anses godkännandet i det andra medlemslandet ge tillförlitlig information om byggproduktens egenskaper. Marknadsövervakaren kan endast av grundad orsak förhindra att produkten släpps ut på marknaden i medlemslandet i fråga. 

Den som påbörjar ett byggprojekt kan använda information som medföljer produkten för att utreda huruvida en byggprodukt som har godkänts i ett annat medlemsland uppfyller de väsentliga tekniska krav som anges i markanvändnings- och bygglagen eller som föreskrivits med stöd av den.