Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Ämnen som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter, SVHC-ämnen, finns på kandidatlistan. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter medför olika skyldigheter för företagen. Skyldigheterna kan gälla ett ämne på kandidatlistan som sådant, i en blandning eller i en vara.

Ett ämne på kandidatlistan kan bli ett ämne för vilket det krävs tillstånd.

Vilka ämnen kan upptas på kandidatlistan?

  • cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen, dvs. CMR-ämnen
  • långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen, dvs. PBT-ämnen, eller ämnen som är mycket långlivade och mycket bioackumulerande, dvs. vPvB-ämnen
  • Fallspecifikt ämnen som inger motsvarande betänkligheter som CMR- eller PBT/vPvB-ämnen, t.ex. ämnen som påverkar hormonfunktionen och ämnen som kan innebära sensibilisering i andningsvägarna.

Företagens skyldigheter som hänför sig till ämnen på kandidatlistan:

  • inlämnande av säkerhetsdatablad om ämnena på kandidatlistan eller blandningar som innehåller dessa ämnen
  • anmälan till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) om ett ämne på kandidatlistan som finns i en vara
  • information till kunden om ett ämne på kandidatlistan som finns i en vara för att varan ska kunna användas på ett säkert sätt
  • anmälan till SCIP-databasen om en vara som innehåller ett ämne som finns på kandidatlistan.

Uppdateringar av kandidatlistan och offentliga samråd

ECHA lägger till ämnen på kandidatlistan två gånger per år. Vem som helst kan vid offentliga samråd framföra kommentarer om de ämnen som föreslagits till kandidatlistan.