Förutse förändringarna i kemikalielagstiftningen och påverka

Var hittar du information om ditt ämne?

Med ECHAs (Europeiska kemikaliemyndighetens) verktyg PACT (Public Activities Coordination Tool) hittar du information om de åtgärder som ECHA och/eller en medlemsstat planerar, bereder eller har vidtagit i fråga om ditt ämne. Med PACT-verktyget får du information om följande:

  • bedömningsarbetet
  • analys av riskhanteringsalternativen (RMOA - Regulatory Management Option Analysis)
  • riskhanteringsförfarandena.

Vid ämnesutvärdering eller utvärdering av registreringsunderlag kan ECHA med sitt beslut begära att registranten lämnar in kompletterande information om ämnet. Som registrant har du möjlighet att kommentera utkastet till beslut om informationskraven före ECHAs slutliga beslut. 

Om ett ämne finns på RMOA-listan förknippas den med en betänklighet som ECHA och medlemsstaternas myndigheter utreder eller har utrett i samarbete. Utifrån utredningen är det möjligt att föreslå en riskhanteringsmetod för ämnet i syfte att begränsa betänkligheten till ett minimum. I RMOA får du information redan i detta skede om till exempel begränsning, identifiering som SVHC-ämne eller harmoniserad klassificering föreslås för ditt ämne.

Om begränsning, identifiering som SVHC-ämne, införande i förteckningen över tillståndspliktiga ämnen eller harmoniserad klassificering föreslagits för ditt ämne har du möjlighet att kommentera förslagen under de samråd som ECHA ordnar.

Med PACT-verktyget kan du söka information på ämnets engelskspråkiga namn, EC- eller CAS-nummer.

Var kan du framföra dina kommentarer och på vilket sätt?

Ämnen som omfattas av samråd hittar du på ECHAs webbplats:

Du kan kommentera med nätformuläret. Alla kommentarer gås igenom i ECHA och i dess kommittéer samt beaktas vid beslut.

Hur kan du följa upp hur behandlingen av ditt ämne fortskrider?

Du kan följa upp hur behandlingen av ditt ämne fortskrider i lagstiftningsprocessen genom att skapa ett användarkonto och logga in på ECHAs webbplats. Om du redan har ett konto för REACH-IT, R4BP 3 eller ePIC, kan du använda det för att logga in. Mer information om inloggning och om webbplatsens funktioner hittar du på ECHAs webbplats.

Efter att du loggat in kan du

  • märka ditt ämne och få aviseringar från lagstiftningsprocesser som gäller det. Då får du ett meddelande till din e-post, om ditt ämne läggs till lagstiftningsprocessen eller om dess status i lagstiftningsprocessen ändras.
  • spara din sökning och använda den på nytt.

Var hittar du information om riskhanteringsförfarandena?

Mer information om riskhanteringsförfarandena hittar du på ECHAs webbplats