Besiktningar

Genom besiktningar på kemikalieanläggningarna säkerställer Tukes att anläggningen följer tillståndsvillkoren och lagstiftningen. Du kan börja med hantering och upplagring av farliga kemikalier först efter en godkänd ibruktagningsbesiktning. Efter ibruktagningsbesiktningen utförs regelbundet periodiska besiktningar.

Kemikalieanläggningarna delas på basis av frekvensen av de periodiska besiktningarna in i följande grupper:

  • anläggning med skyldighet att skapa en säkerhetsrapport
  • anläggning med skyldighet att skapa en handling över säkerhetsprinciperna
  • tillståndsanläggning.

Omfattningen av produktionsanläggningens verksamhet och inspektioner som ska göras på anläggningen:

Omfattningen av produktionsanläggningens verksamhet Frekvensen av periodiska besiktningar Ibruktagningsinspektion ska göras
Anläggning med skyldighet att skapa en säkerhetsrapport 1 år Ja
Anläggning med skyldighet att skapa en handling över säkerhetsprinciperna 3 år Ja
Tillståndsanläggning 5 år Ja
Anmälan, även tillfällig verksamhet Räddningsverkets besiktningsplan med Ja
Ingen skyldighet att anmäla -

-

 

Riskbaserad tillsyn

Tukes utövar tillsyn över kemikalieanläggningar på basis av risk. Riskbaserad tillsyn innebär att Tukes utövar intensivare tillsyn över de anläggningar som har stora kemikaliemängder och betydande risker för olyckor.
 
Inspektionsintervallen kan ändras på basis av anläggningens störnings- och olycksuppgifter och observationer som gjorts under inspektioner. Inspektionsintervallen påverkas också av det riskvärde som bestäms för objektet. Faktorer som påverkar riskvärdet är 

  • processrisker för objektet
  • scenarier för olyckor och verkningsområden samt 
  • produktionsanläggningens läge.  

 
Verksamhetsutövaren gör upp en preliminär kalkyl av riskvärdet som en del av förberedelserna för en periodisk inspektion eller en ibruktagningsinspektion. Kalkylen behandlas under inspektionen och ändras vid behov. Tukes fastställer kalkylen av riskvärdet och bedömer behovet av att ändra frekvensen för de periodiska inspektionerna med beaktande av övriga tillsynsobservationer. Kalkylen för riskvärdet ses över och uppdateras vid behov till följd av ändringarna. 

Gör så här

Se även

Kemikalieanläggningarnas bra praxis -guide (på finska, pdf, 264 kb)