Besiktningar

Genom besiktningar på kemikalieanläggningarna säkerställer Tukes att anläggningen följer tillståndsvillkoren och lagstiftningen. Du kan börja med hantering och upplagring av farliga kemikalier först efter en godkänd ibruktagningsbesiktning. Efter ibruktagningsbesiktningen utförs regelbundet periodiska besiktningar.

Kemikalieanläggningarna delas på basis av frekvensen av de periodiska besiktningarna in i följande grupper:

  • anläggning med skyldighet att skapa en säkerhetsrapport
  • anläggning med skyldighet att skapa en handling över säkerhetsprinciperna
  • tillståndsanläggning.

Omfattningen av produktionsanläggningens verksamhet och inspektioner som ska göras på anläggningen:

Omfattningen av produktionsanläggningens verksamhet Frekvensen av periodiska besiktningar Ibruktagningsinspektion ska göras
Anläggning med skyldighet att skapa en säkerhetsrapport 1 år Ja
Anläggning med skyldighet att skapa en handling över säkerhetsprinciperna 3 år Ja
Tillståndsanläggning 5 år Ja
Anmälan, även tillfällig verksamhet Räddningsverkets besiktningsplan med Ja
Ingen skyldighet att anmäla -

-

 

Riskorienterad verksamhet

Tukes övervakar kemikalieanläggningarna på ett riskorienterat sätt. Riskorienterad verksamhet betyder att Tukes övervakar de anläggningar som har stora kemikaliemängder mer intensivt.

Besiktningsintervallerna kan ändras baserat på anläggningens störnings- och olycksuppgifter samt på observationer under besiktningen. Detta påverkas även av det riskvärde som Tukes beräknat för objektet. Riskvärdet tar i beaktande de faktorer som är relevanta för objektets tekniska säkerhet:

  • verksamhetens omfattning
  • kemikaliernas farlighetsklass
  • typer av olyckor
  • konsekvenser av allvarligare olyckor
  • verksamhetens natur
  • placering och miljö
  • teknisk beredskap och säkerhetssystem.

Göra så här

Se även

Kemikalieanläggningarnas bra praxis -guide (på finska, pdf, 264 kb)