Särskilt oroande ämnen (SVHC) i textilier och läderprodukter

I EU:s kemikalielagstiftning finns förutom begränsningar av kemikalier även bestämmelser om informationskrav som gäller ämnen som ger upphov till särskilda betänkligheter. Syftet med informationskraven är att säkerställa säker användning av kemikalier i varor som tillverkats inom EU-området och importerats till EU-området och att minska riskerna för människors hälsa och miljön. Vid tillverkning av varor såsom kläder, andra textilier, lädervaror och skodon används flera ämnen som ger upphov till särskilda betänkligheter. Leverantörer av varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent SVHC (t.ex. producent, importör eller distributör av en vara) ska informera mottagaren om det SVHC-ämne som den innehåller för att möjliggöra en säker användning av varan. Föremålets mottagare ska åtminstone informeras om namnet på ämnet i fråga. Företagen är skyldiga att informera även konsumenterna om de ämnen som orsakar särskilda betänkligheter i distributionskedjan, dvs. SVHC-ämnena.  Konsumenterna kan begära information om det SVHC-ämne som ingår i föremålet. Den som levererar föremålet ska inom 45 dagar kostnadsfritt lämna informationen.
 
Du kan läsa om SVHC-ämnen på Tukes webbplats
 

SCIP-anmälan ska också göras för textilier och läderprodukter

Leverantörer av textilier och läderprodukter ska lämna in en SCIP-anmälan om SVHC-ämnet i föremålet till Europeiska kemikaliemyndigheten. Du kan läsa om SCIP-anmälan på Tukes webbplats.