Förbrukningsmätare

Med förbrukningsmätning avses mätning av förbrukningen av el, gas, värme eller vatten. När förbrukningsmätarens mätarställning används som grund för det pris som betalas för elenergi, vattenförbrukning, värmeenergi eller gas ska kraven i lagen om mätinstrument beaktas när förbrukningsmätare anskaffas och används.

Ansvaret för mätarnas överensstämmelse med kraven under förbrukningen ligger hos den part som använder mätresultatet som grund för faktureringen, dvs. det fakturerande

  • elverket
  • vattentjänstverket
  • värmeenergiverket
  • gasverket
  • bostadsaktiebolaget eller
  • laddningsoperatören för elbilar.

Ansvaret beror inte på vem som äger själva mätaren. Den fakturerande parten ansvarar för att den använda mätaren lämpar sig för ändamålet och miljön, fungerar hela tiden tillförlitligt och uppfyller kraven i lagen om mätinstrument.

Bostadsaktiebolaget ansvarar för att de bostadsspecifika mätare eller elenergimätare som används för bostadsaktiebolagets interna förbrukning överensstämmer med kraven då bostadsaktiebolagets fakturering baseras på mätningsresultaten.

Ett särskilt drag hos förbrukningsmätare är att en enskild kunds fakturering i allmänhet avgörs av en enda mätares tillförlitlighet. Därför är det viktigt att hela mätarbeståndet är i skick.

Ett mätinstrument som är avsett för förbrukningsmätning ska vara försett med ett visarfönster som är lättillgängligt för konsumenten. Det värde som avläses på denna visare utgör det mätresultat som ska ligga till grund för avgiftsdebiteringen (Mätinstrumentdirektivet MID 2014/32/EU bilaga I, 10.5).