Begränsningar för användning av insekticider

Finlands nationella strategi för hållbar användning av PT18 produkter har publicerats i 1.10.2020. Följande riskhanterings åtgärder för att skydda bin och andra pollinerande insekter har redan tidigare tagits i bruk i nationella godkända produkter. Kraven gäller för alla tillståndsbeslut och ändringar av tillstånd som utfärdats från och med 2018.

”Farligt för bin”- märkning krävs alltid för alla PT18 produkter, om…

 • det inte finns granskade uppgifter att LD50>11 µg/bi *.

Utomhusbruk är begränsat endast i betesaskar, om…

 • produkten får ”Farligt för bin” -märkning och den innehåller ämne som lockar bin (t.ex. socker).
 • Endast för yrkesmässigt bruk kan godkännas produkter utan betesaskar. Då produktens användning kräver riskhanterings åtgärder som förhindrar att produkten inte blir våt och att bin inte kan nå betet.

”Bruk nära blommande växter och bikupor är förbjudet” – begränsning krävs, om…

 • produkten får ”Farligt för bin” -märkning och det finns risk att produkten kan sprida sig till blommande växter och bikupor.

 

* US EPA: Technical Overview of Ecological Risk Assessment Analysis Phase: Ecological Effects Characterization.

 • acute moderately toxic LD50 2 – 11 µg/bee
 • acute highly toxic LD50 <2 µg/bee

Från och med 1.1.2022

Utöver ovan nämnda begränsningar från och med början av 2022 gäller strängare nationella begränsningar för alla PT18-preparat.  Preparat som godkänts före 2022 ska följa de nya begränsningarna från början av 2022.

Användargrupper

Preparaten delas in i tre kategorier enligt användare:

 1. Konsumenter
 2. Yrkesfolk - personer som använder insekticider i sin arbetsuppgift som en del av arbetsbeskrivningen och som har fått skolning i användningen av preparaten till exempel användningen av insekticider i industriella processer eller kabinpersonalens insektsbekämpning ombord på flygplan. Personer vars egentliga arbetsbeskrivning inte omfattar användning av insekticider, jämställs med konsumenter.
 3. Utbildat yrkesfolk - skadedjursbekämpare som har avlagt examen för skadedjursbekämpare enligt kemikalielagen (kemikalielagen 599/2013, statsrådets förordning 418/2014) eller en person som avlagt växtskyddsexamen och som bekämpar insekter i sin jordbruksverksamhet (lagen om ändring av kemikalielagen 746/2016, lagen om växtskyddsmedel 1563/2011).

Närmare typbeskrivningar av preparaten finns nedre på sidan.

Om preparatet är avsett för flera olika användargrupper men preparatets användningsmängd, -plats, -sätt eller målorganismer är olika för de olika användargrupperna, ska varje preparat i de olika användargrupperna ha egna etiketter.

Preparat för bekämpning av kackerlackor och vägglöss

 • Preparat endast för utbildat yrkesfolk om användningen av preparatet är förknippad med en risk för utveckling av resistenta insektbestånd
 • ”Inte för bekämpning av kackerlackor och vägglöss”-begränsning för preparat avsedda för konsumenter och yrkesfolk om preparatet har endast allmänna bekämpningspåståenden 

Kackerlackor och vägglöss är svåra att bekämpa på grund av deras levnadsvanor och ökande resistens. Användningen av insekticider är förknippad med en risk för utveckling av insektbestånd som är resistenta mot insekticider, om man inte kan genomföra bekämpningen på ett effektivt sätt och identifiera tecken på resistens. På grund av detta får konsumenter och yrkesfolk endast använda preparat, vars verksamma ämnen inte har konstaterats orsaka resistens hos insekter och utvecklingen av resistens anses vara osannolik, för bekämpning av vägglöss och kackerlackor.

Preparat som är avsedda för bekämpning av kackerlackor och vägglöss, vars verksamma ämnen är förknippade med en resistensrisk, får endast användas av utbildat yrkesfolk.

Om ett preparat endast har allmänna bekämpningspåståenden, såsom ”för bekämpning av krypande insekter” ska preparat avsedda för konsumenter och yrkesfolk förses med märkningen ”Inte för bekämpning av kackerlackor och vägglöss”.

Preparat godkända för utomhusbruk

 • Preparat med allmänna bekämpningspåståenden endast för utbildat yrkesfolk
 • Preparat avsedda för konsumenter och yrkesfolk endast for bekämpning av skadeinsekter

Insekter spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden och ekosystemens funktion. Endast en bråkdel av insekterna skadar byggnader och föremål eller människors hälsa. På grund av detta godkänns inte preparat som är avsedda för utomhusbruk och som har allmänna bekämpningspåståenden, såsom ”för bekämpning av flygande och krypande insekter” för användning av konsumenter och yrkesfolk. Dessa preparat kan endast godkännas för användning av utbildat yrkesfolk med tillräcklig kunskap för att bedöma bekämpningsbehovet.

För utomhusbruk godkänns inte heller preparat som är avsedda för bekämpning av nyttoleddjur eller sådana arter, vars skada på människor, föremål eller byggnader inte kan påvisas.

Typbeskrivningar av preparat

Preparat för konsumenter:

Preparaten i denna kategori är lätta och färdiga att använda och doseringen eller spridningen av dem förutsätter inte någon specialutrustning. De för preparaten specifika riskhanteringsåtgärderna är enkla och kan lätt utföras av var och en utan separat förberedelse. Säker användning av preparaten förutsätter inte att användaren skyddar sig själv eller omgivningen med personlig skyddsutrustning eller t.ex. plastskynke. Preparaten kan doseras flera gånger och mellan behandlingarna behövs inte några långa varseltider.

Preparat för yrkesfolk:

Den kompetens som behövs för att använda preparat i denna kategori erhålls vanligtvis via skolning på arbetsplatsen. Preparaten används som en del av en regelbundet upprepad process till exempel vid industriell behandling av textilier och trådar.

Utöver dessa omfattar denna kategori preparat som inte är färdiga att använda, utan förutsätter exempelvis utspädning. Preparatens riskhanteringsåtgärder är lätta att utföra/enkla, men användningen av preparaten kan förutsätta exempelvis användningen av skyddshandskar eller -glasögon. Doseringen av preparaten förutsätter inte någon specialutrustning.

Preparat för utbildat yrkesfolk:

Säker användning av preparat i denna kategori förutsätter ofta personlig skyddsutrustning och användning av detaljerade och krävande skyddsåtgärder. Genomförandet av riskhanteringsåtgärderna kräver utbildning och kompetens som erhålls genom erfarenhet. Doseringen av preparaten förutsätter användning av specialutrustning.