Driftsövervakaren för en tryckbärande anordning

Den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare ska utse en driftsövervakare och en driftsövervakare i reserv för anordningen.

Driftsövervakaren har till uppgift att

  • övervaka driften av den tryckbärande anordningen och anordningens skick
  • sköta om att de periodiska besiktningarna utförs på utsatt tid
  • Tukes underrättas om förändringar som gäller den tryckbärande anordningen.

Driftsövervakaren ska försäkra sig om att den personal som använder den tryckbärande anordningen är förtrogen med anordningens funktion och kan använda den på ett tryggt sätt.

Driftsövervakarna ska ha tillräcklig sakkunskap om den tryckbärande anordningens konstruktion, drift och underhåll. Med tillräcklig sakkunskap avses att driftsövervakaren har tidigare arbetserfarenhet i området, att arbetsgivaren gett driftsövervakaren inskolning om anordningen och att driftsövervakaren skaffat kunskaper om bestämmelserna på en kurs i området för tryckbärande anordningar.

Kompetenskraven på driftsövervakaren av en pannanläggning

Driftsövervakare för vissa pannanläggningar ska utöver tillräcklig sakkunskap också ha ett kompetensbrev. Ett kompetensbrev krävs om de ång- eller hetvattenpannor som finns i en pannanläggning och som ska registreras har en

  • sammanlagt effekt på mer än 1 MW eller
  • ett största tillåtna driftstryck på mer än 10 bar.

Det finns fem olika nivåer för kompetensbreven från maskinskötarbrev B till övermaskinmästarbrev. Det behörighetsbrev som krävs beräknas utifrån pannornas tryck och effekt. Som övervakare i reserv kan utses en person som har en kompetens som är en klass lägre. Detsamma gäller också pannanläggningar som endast har hetvattenpannor.

Kemikaalilaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjat

Paine- ja teholukurajat, Painelaitelaki (1144/2016), 72§

B-koneenhoitajankirja

≤16 bar ja ≤ 40 bar · MW

A-koneenhoitajankirja ≤ 25 bar ja ≤ 100 bar · MW
Alinkonemestarinkirja ≤ 40 bar ja ≤ 500 bar · MW
Konemestarinkirja ≤ 5000 bar · MW
Ylikonemestarinkirja > 5000 bar · MW

Kompetensbrev ska ansökas hos ett besiktningsorgan som Tukes godkänt.

För att du ska kunna få ett kompetensbrev måste du ha

  • arbetserfarenhet av pannanläggningar och
  • en yrkesexamen i kraftverksområdet.

För mer information, se förordning 891/1999

En ingenjör eller diplomingenjör som har studieprestationer som gäller pannanläggningar i sin examen och arbetserfarenhet av drift och underhåll av pannanläggningar behöver inte ett kompetensbrev för att fungera som driftsövervakare för en pannanläggning.

Annanstans på nätet

Besiktningsorgan – tryckbärande anordningar
Blanketter – tryckbärande anordningar
Vanliga frågor – tryckbärande anordningar