Driftsövervakaren för en tryckbärande anordning

Den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare ska utse en driftsövervakare och en driftsövervakare i reserv för anordningen.

Driftsövervakaren har till uppgift att

 • övervaka driften av den tryckbärande anordningen och anordningens skick
 • sköta om att de periodiska besiktningarna utförs på utsatt tid
 • Tukes underrättas om förändringar som gäller den tryckbärande anordningen.

Följande förändringar ska anmälas till Tukes:

 • förändringar gällande ägare, innehavare, den tryckbärande anordningens tillstånd
 • om anordningen lagerförts, skrotats eller överförts till ett läge där registreringsgränsen underskrids och den tryckbärande anordningen inte längre hör till gruppen som kräver periodisk besiktning.

Driftsövervakaren ska försäkra sig om att den personal som använder den tryckbärande anordningen är förtrogen med anordningens funktion och kan använda den på ett tryggt sätt.

Driftsövervakarna ska ha tillräcklig sakkunskap om den tryckbärande anordningens konstruktion, drift och underhåll. Med tillräcklig sakkunskap avses att driftsövervakaren har tidigare arbetserfarenhet i området, att arbetsgivaren gett driftsövervakaren inskolning om anordningen och att driftsövervakaren skaffat kunskaper om bestämmelserna på en kurs i området för tryckbärande anordningar.

Den ställföreträdande driftsövervakaren fungerar som driftsövervakare när den ordinarie driftsövervakaren är förhindrad att sköta uppgifterna (till exempel vid kortare semester eller sjukledighet).

Att utse en driftsövervakare

Ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen ska skriftligt utnämna en driftsövervakare vars utbildning och arbetserfarenhet ska utredas då personen utses.

Utbildning:

 • personens grundutbildning
 • personens utbildning för tryckbärande anordningar 

Arbetserfarenhet:

 • personens erfarenhet av arbete som driftsövervakare för tryckbärande anordningar
 • arbetserfarenhet inom drift och underhåll av tryckbärande anordningar
 • arbetserfarenhet inom drift och underhåll av andra tekniska anordningar

I kraven på utbildning och arbetserfarenhet ska det beaktas vilken typ av tryckbärande anordning övervakningen handlar om. Kraven på att sköta uppgifterna som driftsövervakare skiljer sig mycket till exempel mellan en tryckluftsbehållare på en bilverkstad, en steriliseringsautoklav på ett sjukhus och en flytgasbehållare i ett växthus.

I utnämningen bör den utsedda personens samtycke till uppdraget finnas med och dennes underskrift som bekräftar samtycket.

Byte av driftsövervakare

Om driftsövervakaren byts ut, ska ägaren och innehavaren utse en ny driftsövervakare omedelbart.

När det sker ett byte av driftsövervakare ska ägaren och innehavaren anmäla uppgifterna för den nya driftsövervakaren till Tukes register över tryckbärande anordningar.

Om driftsövervakaren byts ut under tiden mellan två periodiska besiktningar säkerställer Tukes driftsövervakarens kompetens och sakkunskap i samband med handläggningen av ändringsanmälan. Då ska redogörelser för övervakarens kompetens och sakkunskap bifogas till anmälan. Tukes kan vid behov ålägga ägaren och innehavaren att utnämna en ny driftsövervakare om Tukes konstaterar att driftsövervakaren är olämplig för uppdraget.

Kompetenskraven för driftsövervakaren av en pannanläggning

Driftsövervakare för vissa pannanläggningar ska utöver tillräcklig sakkunskap också ha ett kompetensbrev. Ett kompetensbrev krävs om de ång- eller hetvattenpannor som finns i en pannanläggning och som ska registreras har en

 • sammanlagt effekt på mer än 1 MW eller
 • ett största tillåtna driftstryck på mer än 10 bar.

Det finns fem olika nivåer för kompetensbreven från maskinskötarbrev B till övermaskinmästarbrev. Det behörighetsbrev som krävs beräknas utifrån pannornas tryck och effekt. Som övervakare i reserv kan utses en person som har en kompetens som är en klass lägre. Detsamma gäller också pannanläggningar som endast har hetvattenpannor.

Kompetensbrev för driftsövervakare av pannanläggningar

Gränserna för tryck och effekttal, 72 § i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016)

Maskinskötarbrev B

≤16 bar och ≤ 40 bar · MW

Maskinskötarbrev A ≤ 25 bar och ≤ 100 bar · MW
Undermaskinmästarbrev ≤ 40 bar och ≤ 500 bar · MW
Maskinmästarbrev ≤ 5000 bar · MW
Övermaskinmästarbrev > 5000 bar · MW

Att skaffa ett kompetensbrev

I yrkesexamen för operatör vid kraftverk ingår utbildning för maskinskötarbrev B, Maskinskötarbrev A och undermaskinmästarbrev. Utbildning för yrkesexamen för operatör vid kraftverk anordnas av

 • AEL-Amiedu Oy / Taitotalo (www.taitotalo.fi)
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO (www.osao.fi)
 • Savon koulutuskuntayhtymä (www.sakky.fi)
 • Winnova (www.winnova.fi)

För maskinmästarbrev och övermaskinmästarbrev krävs en avlagd specialyrkesexamen med inriktning på kraftverk.

För att få ett kompetensbrev behöver du utöver examen även ha arbetserfarenhet från pannanläggningar. För mer information, se förordning 891/1999.

Kompetensbrev ska ansökas hos ett besiktningsorgan som Tukes godkänt. Följande besiktningsorgan är godkända för att utfärda ett kompetensbrev:

 • DEKRA Industrial Oy, tfn 09 878 020 (www.dekra.com)
 • Inspecta Sertifiointi Oy, tfn 010 521 600 (www.kiwa.com)
 • Insteam Oy, tfn 020 734 1810 (www.insteam.fi)

En ingenjör eller diplomingenjör som driftsövervakare för en pannanläggning

En ingenjör eller diplomingenjör som har studieprestationer inom planering, byggande och underhåll av ång- och hetvattenpannor i sin examen och arbetserfarenhet av drift och underhåll av pannanläggningar behöver inget kompetensbrev för att fungera som driftsövervakare för en pannanläggning.

Det krävs studieprestationer i till exempel följande:

 • lagstadgade skyldigheter gällande pannanläggningar
 • ångteknik
 • turbinteknik
 • teknik för pannanläggningar och kraftverksteknik
 • el- och automationsteknik för pannanläggningar
 • förbränningsteknik.

En ingenjör eller diplomingenjör ska ha minst två års arbetserfarenhet av uppgifter i drift- och underhåll för pannanläggningar i motsvarande kompetensklass. Arbetserfarenheten bör innefatta minst ett år av driftsuppgifter. 

Om det i arbetserfarenheten ingår minst ett år av uppgifter inom planering och tillverkning eller besiktning räcker ett års arbetserfarenhet av drift- och underhållsuppgifter. Då bör det ingå minst ett halvår av driftsuppgifter i arbetserfarenheten.

Kontroll av kompetens

Besiktningsorganet (ett godkänt organ) kontrollerar, utöver anmälan till Tukes även driftövervakarens kompetens och förutsättningar för att kunna sköta uppgifterna, i samband med den periodiska besiktningen av den tryckbärande anordningen.

Skötsel av driftövervakarens uppgifter

Ägaren och innehavaren

Ägaren och innehavaren av den tryckbärande anordningen måste ge driftsövervakaren förutsättningar för att driva och underhålla den tryckbärande anordningen så att den inte orsakar fara.

 • Se till att driftsövervakaren blir insatt i sina uppgifter.
 • Försäkra dig också om att den personal som använder den tryckbärande anordningen är kompetent och får en introduktion i sina uppgifter. Driftsövervakaren måste se till att säkerställa driftspersonalens kompetens.
 • Se till att driftsövervakaren har de befogenheter som krävs för att sköta uppgifterna. Driftsövervakaren måste vid behov ha befogenhet till och med till att hindra användningen av den tryckbärande anordningen tills den defekt som riskerar säkerheten av anordningen har korrigerats.
 • Kom överens om kontakten. Driftsövervakaren ska informera ägaren eller innehavaren om sådant som gäller den tryckbärande anordningens drift och skick.
 • Kom överens med driftsövervakaren om ansvarsfördelningen av uppgifterna för att säkerställa driften av den tryckbärande anordningen.

Driftsövervakaren

Driftsövervakaren har till uppgift att personligen övervaka driften av den tryckbärande anordningen och dess skick. 

Kom överens om den närvaro som skötseln av uppgifterna kräver när du utnämns till driftsövervakare. Driftsövervakaren måste finnas på plats till exempel vid den periodiska besiktningen eller vid utredning av skador och olycksfall och hen ska kunna nås till exempel vid driftsstörningar. Avtala vid behov om arrangemangen kring jour och frånvaro.

Kom överens om ansvarsfördelningen

Det rekommenderas att ägaren eller innehavaren och driftsövervakaren kommer överens om ansvarsfördelningen i uppgifterna för att säkerställa säkerheten i driften av den tryckbärande anordningen. Vid ansvarsfördelningen ska det förevisas vem som sköter om följande uppgifter:

 • beaktar de föreskrivna skyldigheterna vid anskaffning av en tryckbärande anordning
 • lämpligheten och säkerheten vid placering och installering av den tryckbärande anordningen
 • utser en driftsövervakare
 • introducerar driftsövervakaren och personalen som använder den tryckbärande anordningen i uppgifterna och ser till att yrkesskickligheten upprätthålls
 • ser till att de periodiska besiktningarna genomförs
 • service och underhåll av den tryckbärande anordningen
 • inlämning av lagstadgade anmälningar till Tukes för den tryckbärande anordningen som registreras.

Om den tryckbärande anordningen som ska registreras är uthyrd till användaren måste ägaren och användaren skriftligt avtala om utnämningen av driftsövervakare och skötseln av de uppgifter som krävs för att säkerställa säkerheten.

Att lägga ut driftövervakning på entreprenad

Om driftövervakningen av en tryckbärande anordning läggs ut på entreprenad ska ett skriftligt avtal om detta ingås. 

Avtalet ska ingås mellan ägaren eller innehavaren av den tryckbärande anordningen och den person som utnämns till driftsövervakare, eftersom driftövervakning innebär ett uppdrag med personligt ansvar. 

I avtalet ska det redogöras för ansvarsfördelningen mellan ägaren eller innehavaren och driftsövervakaren. I avtalet ska även närvaroplikten som krävs för att sköta driftsövervakarens uppgifter redogöras för.