Användning av byggprodukt

En byggprodukt som används som en bestående del av ett byggnadsverk ska

 • vara säker och hälsosam
 • ha sådana egenskaper att byggnadsverket uppfyller de väsentliga tekniska kraven i markanvändnings- och bygglagen när byggnaden planeras, byggs och underhålls på tillbörligt sätt.

Produktens duglighet

Med en byggprodukts duglighet avses att produktegenskaperna har fastställts och uppgetts på ett sådant sätt att produkten rätt planerad och använd kan ingå i en byggnad eller konstruktion och att slutresultatet kan uppfylla de krav och bestämmelser som hänför sig till den.

Om byggprodukterna inte är dugliga kan det hända att byggnadstillsynsmyndigheten inte godkänner att byggnadsverket tas i bruk.

Vissa byggprodukter är CE-märkta, vissa har nationellt godkännande

Byggprodukternas duglighet kan påvisas antingen genom att fästa ett CE-märke eller ett nationellt typgodkännande på produkterna.

CE-märkning är obligatorisk för sådana byggprodukter för vilka det finns en harmoniserad standard. Om produkten inte kan CE-märkas tillämpas nationella, för tillverkaren frivilliga, godkännandeförfaranden.

De nationella godkännandeförfarandena är typgodkännande, kontrollintyg och tillverkningskontroll. Dessutom kan tillverkaren ansöka om ett frivilligt europeiskt teknisk godkännande (ETA) för en produkt som inte följer en harmoniserad standard. Härvid ska produkten CE-märkas. 

Den som påbörjar ett byggprojekt ska för byggplatsen i fråga utreda om byggprodukten uppfyller de väsentliga tekniska krav som ställs på den om produktens duglighet inte har påvisats på annat sätt. Då kan produkternas duglighet påvisas till exempel enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande baserat på godkännanden i ett annat EU-medlemsland.

Roller och ansvar

Den som påbörjar ett byggprojekt

 • Den som påbörjar ett byggprojekt har omsorgsplikt för att byggnaden planeras och byggs i enlighet med de regler och bestämmelser som gäller byggande.
 • Den som påbörjar ett byggprojekt är skyldig att se till att byggprodukterna är dugliga. Denne ska se till att den valda byggprodukten kan användas i byggnadsverket i fråga.
 • Den som påbörjar ett byggprojekt ska med hänsyn till projektets svårighetsgrad ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet och ha tillgång till kompetent personal.

Projekterare

 • Projekteraren utarbetar planer så att byggnadsverkets specifika krav och myndighetskrav uppfylls. I planerna fastställs det vilka egenskaper och kravnivåer som förutsätts av byggprodukterna.

Entreprenör och anskaffningsansvarig

 • Entreprenören kontrollerar att de krav som ställs på byggprodukten uppfylls och att byggprodukten lämpar sig för det avsedda ändamålet. I prestandadeklarationen för en CE-märkt byggprodukt granskas det att de krav som ingår i planerna uppfylls.

Byggnadstillsynsmyndighet

 • Övervakningen av byggandet åligger byggnadstillsynsmyndigheten. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska övervaka användningen av byggprodukter och vid behov rapportera konstaterade brister till Tukes.
 • Vid godkännandet av produkternas duglighet har byggnadstillsynsmyndigheten sina egna uppgifter som föreskrivs i lagen.
 • Dugligheten hos en CE-märkt byggprodukt fastställs utifrån en prestandadeklaration som baseras på byggproduktförordningen och CE-märkning om byggprodukten omfattas av en harmoniserad produktstandard (hEN) eller om produkten motsvarar en europeisk teknisk bedömning (ETA) för produkten.
 • Om byggprodukten inte kan CE-märkas tillämpas nationella godkännandeförfaranden för byggprodukter.
 • Byggnadstillsynsmyndigheten kan inte kräva att sådana påvisningsmetoder som är frivilliga för tillverkaren (typgodkännande, kontrollintyg eller tillverkningskontroll) används för att påvisa produktens duglighet. Om produktens duglighet inte har konstaterats med någon av de ovan angivna metoderna kan byggnadstillsynen ändå kräva ytterligare utredningar av hur byggprodukten uppfyller de tillämpliga väsentliga tekniska kraven. Den som påbörjar ett byggprojekt svarar för de kostnader som detta eventuellt medför.

Marknadskontrollmyndigheten

 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är enligt 181 § i markanvändnings- och bygglagen marknadskontrollmyndighet vad beträffar byggprodukter.
 • Om det finns grundade skäl att misstänka att en byggprodukt utgör en fara för säkerhet, hälsa eller miljön eller att den inte motsvarar typgodkännande, kontrollintyg, tillverkningskontroll, annat frivilligt certifikat eller certifikat för ömsesidigt erkännande, kan Tukes ålägga importören, distributören, tillverkaren eller dennes auktoriserade ombud att avhjälpa bristen inom en skälig tidsfrist. Om bristen inte avhjälps inom tidsfristen eller bristen är allvarlig, kan Tukes förbjuda användning av produkten och vid behov ålägga aktören att vidta åtgärder för att dra tillbaka produkten från marknaden.
 • Tukes övervakar inte byggandet eller rätt användning av byggprodukter.

Sätt för att påvisa byggprodukters duglighet i olika produktgrupper (på finska)