Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt

Anmälan om allvarlig oönskad effekt av kosmetisk produkt som görs av hälso- och sjukvårdspersonal eller slutanvändare

Det rekommenderas att hälso- och sjukvårdspersonal eller slutanvändare (t.ex. konsument eller yrkesutövare inom kosmetikabranschen, såsom frisör eller kosmetolog) anmäler allvarlig oönskad effekt av en kosmetisk produkt till produktens ansvariga person (ansvarigt företag, kontaktinformationen finns i den kosmetiska produktens förpackning) eller distributör (från vilken produkten köptes). Lagstiftningen ålägger dem skyldighet att göra en s.k. SUE-anmälan om ärendet till den behöriga myndighet i det land där den allvarliga oönskade effekten uppträdde. I Finland görs anmälningarna till Tukes. En professionell inom hälsobranschen eller slutanvändare kan emellertid också göra en SUE-anmälan direkt till Tukes med blanketten nedan.

Med blanketten insamlas så heltäckande information om den uppträdde allvarliga oönskade effekten som möjligt. Syftet med informationen är att fastställa sannolikheten till att den allvarliga oönskade effekten orsakats av den anmälda kosmetiska produkten. Uppgifterna behövs också när Tukes underrättar myndigheterna i de övriga EU-länderna och den kosmetiska produktens ansvariga person om saken.

Förfrågningar om SUE-anmälan kan skickas per e-post till adressen: [email protected]

1. ANMÄLARE Obligatoriskt
3. HAR DEN ALLVARLIGA OÖNSKADE EFFEKTEN AV KOSMETISK PRODUKT ANMÄLTS TILL ANNAN INSTANS?

Kön

Yrkesmässig användning
Användningen upphörde

Läkardiagnos
Plats där den allvarliga oönskade effekten inträffade
Den allvarliga oönskade effekten uppkom på produktens
Har den misstänkta produkten använts på nytt
Om ni svarade ja på frågan ovan, ange huruvida den allvarliga oönskade effekten upprepades till följd av användningen.
7. TILLSTÅNDET AV DEN ALLVARLIGA OÖNSKADE EFFEKTEN (DE ALLVARLIGA OÖNSKADE EFFEKTERNA)
8. OMSTÄNDIGHETER SOM EVENTUELLT PÅVERKAR HÄNDELSEN
Omständigheter som eventuellt påverkar

10. DEN OÖNSKADE EFFEKTENS ALLVARLIGHET

11. KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR