Textilvaror, lädervaror och skodon med verksamma biocider

Textilvaror, läderprodukter eller skodon som behandlats med biocidpreparat (t.ex. mögelskyddsmedel) ska uppfylla kraven i EU:s lagstiftning om biocidprodukter. Enligt biocidförordningen är det då fråga om föremål som behandlats med biocider.

Enligt biocidförordningen får varor behandlas endast med sådana biocidpreparat vilkas verksamma ämne har godkänts i EU eller vars bedömning av godkännandet pågår. Det verksamma ämnet ska vara avsett för den aktuella produkttypen och för den aktuella användningen. I detta fall är den korrekta produkttypen 9 (Product Type, PT9), "Konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material". En förteckning över de verksamma ämnena finns i registret över biocidämnen i ECHA, 30 stycken verksamma ämnen som ska utvärderas och 5 stycken som redan godkänts.

För de verksamma ämnen som ingick i utvärderingen av användningen av produkttyp 9 har ett beslut om förbud meddelats för följande kemikalier:
 

Asetus Yhdisteen nimi CAS-numero EY-numero
(EU) 2021/1283 Bronopol 52-51-7 200-143-0
(EU) 2021/1283

Tiram

137-26-8 205-286-2
(EU) 2021/1283 Metamnatrium 137-42-8 205-293-0
(EU) 2021/1283 Silver, som ett nanomaterial 7440-22-4 231-131-3
(EU) 2020/1036 Natrium-2-bifenylat 132-27-4 205-055-6
(EU) 2020/1036 PHMB(1415;4.7) 1802181-67-4 /32289-58-0 -
(EU) 2019/1942 Karbendazim 10605-21-7 234-232-0
(EU) 2018/1622

Silver

7440-22-4 231-131-3
(EU) 2018/1622 Kalium 2-bifenylat 13707-65-8 237-243-9
(EU) 2018/1622 Natrium-p-kloro-m-kresolat 15733-22-9 239-825-8
(EU) 2016/109 (PHMB(1600;1.8)) 27083-27-8 ja 32289-58-0 -
2014/227/EU bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxi-κ-O) 
diazeniumat(2-)]koppar (Cu-HDO) 
312600-89-8 -
2014/227/EU Triklosan 3380-34-5 222-182-2

 

Tillverkare och importörer av behandlade varor ska märka de behandlade varorna, om
- det har framförts ett påstående om den behandlade varans biocidegenskaper, eller
- villkoren i förordningen om godkännande av det verksamma ämnet i den biocidprodukt som använts vid behandlingen av varan kräver det.

Märkningen ska vara lätt att förstå och väl synlig för konsumenterna. Det ska till exempel anges vilket verksamt biocidämne som har använts.