Kungörelse av ansökningar och beslut och offentliga delgivningar

Meddelanden om anhängiggjorda ansökningar om tillstånd och beslut

På Tukes webbplats hittar du information om ansökningar om tillstånd och beslut enligt gruvlagen (621/2011) och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005).

På Tukes webbplats finns följande uppgifter (på finska, se länkar nedan):

  • sökande
  • kommun där verksamheten enligt ansökan om tillstånd eller beslutet ska bedrivas
  • tillståndskod
  • datum då har meddelandet om hörande för ansökningen om tillstånd har offentliggjorts eller beslutet har getts.

Hur länge är meddelandena tillgängliga?

Tukes informerar om en ansökning om tillstånd med koppling till gruvlagen eller lagen om kemikaliesäkerhet genom att utlysa den i minst 30 dagar.

Tukes tillkännager beslutet i enlighet med gruvlagen genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls tillgängliga på Tukes-webbplats åtminstone den tid som det är möjligt att ansöka om ändring av beslutet genom att lämna in ett klagomål

Tukes tillkännager beslutet i enlighet med lagen om kemikaliesäkerhet som allmän delgivning enligt förvaltningslagen. Beslutet och meddelandet om delgivningen av beslutet kan ses hos Tukes minst den fastställda rimliga tiden för en allmän delgivning (minst 45 dagar).

Var finns mer information?

Mer information om ansökningar om tillstånd och beslut samt förfaringssätt och tidsfrister i anslutning till påminnelser och framläggande av åsikter eller ändringssökande fås av Tukes experter nämnda i meddelandet om hörande eller i beslutet.

Offentlig delgivning i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden

Tukes publicerar som offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) meddelanden om sådana beslut som fattats i produkt- och konsumenttjänstövervakningsärenden som inte kunnat delges den berörda parten på annat sätt.

Meddelanden om offentlig delgivning angående beslut finns tillgänglig på Tukes webbplats minst 45 dagar.

Beslut som meddelandet gäller hålls tillgängligt för berörda parten på Tukes registratorskontor i minst 45 dagar. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades på Tukes webbplats. Besvärstiden börjar löpa från denna tidpunkt. Besvärstiden är 30 dagar. Tiden då beslutet är tillgängligt förlänger inte besvärstiden.

Länkar

Förbehållsanmälningar

Utmål och gruvtillstånd

Industriell hantering av kemikalier och gaser

Guldvaskningstillstånd

Malmletningstillstånd och inmutningar

Allmänna eller enskilda intressen, gruvdrift

Offentlig delgivning i produkt- ja konsumenttjänstövervakningsärenden