Elarbeten och elentreprenader

Om du har för avsikt att utföra elarbeten, behöver ditt företag en ledare för elarbeten med ett behörighetsintyg som täcker verksamhetens omfattning. Ledaren för elarbeten ska vara anställd av företaget. Om verksamheten inte bedrivs i företagsform är du själv ledare för elarbetet och behöver ett behörighetsintyg.

Innan du börjar utföra elarbeten ska du till Tukes göra en anmälan om elarbeten. Även ändringar i verksamheten, såsom byte av ledare för elarbeten eller ändrad företagsform ska anmälas. För anmälas tas ut en avgift enligt Tukes prislista.

I Tukes register kan du kolla, vem som enligt lag har rätt att utföra elarbeten i Finland. I registret finns både företag och personer.

Ditt företag eller du själv ska ha rätt att utföra elarbeten när

 • du bygger eller reparerar fasta elektriska installationer, dvs. elanläggningar
 • du reparerar elektriska apparater som ska anslutas till elnätet.

Rätten att utföra elarbeten behövs inte i vissa undantagsfall:

 • lekmannaarbeten
 • några arbeten som förutsätter viss utbildning eller arbetserfarenhet inom elbranschen eller arbetserfarenhet (länk till webbsidan behörigheter).

Förutsättningar för att inleda elarbeten

Företag eller person

Ledare för elarbeten med finländskt behörighetsintyg (S1, S2 eller S3) (länk till Tukes webbplats, där det finns information om behörighetsintygen). Behörighetsintyget beviljas av SETI Ab.

 • Förutsättningarna för att erhålla behörighetsintyg är utbildning inom elbranschen, arbetserfarenhet och elsäkerhetsexamen.
 • Företag: Ledaren för elarbetena står i anställningsförhållande.
 • Underentreprenör: egen ledare för elarbeten och anmälan om elarbeten till Tukes.
 • Person: du är själv ledare för elarbeten.
 • Mätinstrument och andra arbetsredskap
 • Tillgång till elsäkerhetsbestämmelserna och anvisningarna
 • Företag: FO-nummer i Handelsregistret
 • Utländskt företag: Beteckning som motsvarar finländskt FO-nummer
 • Person: personbeteckning
 • Anmälan till Tukes om att inledning av elarbeten.
 • Tukes ger dig ett kundnummer.

 

Innan elarbeten inleds

Behörighetsintyg
Den behörighet som förutsätts av ledaren för elarbeten beviljas av Person- och företagsbedömning SETI Ab.

Verksamhetsförutsättningarna i skick
Mätinstrument, elsäkerhetsanvisningar och elsäkerhetsbestämmelser möjliggör säkert arbete.

Rätt att utföra elarbeten kan innehas av antingen ett företag eller en person
Företaget behöver bl.a. ett FO-nummer från Patent- och registerstyrelsen.

Anmälan till Tukes om att elarbeten inleds
Bifoga behörighetsintyg till blanketten (länk till blanketten).

Registrering
Tukes registrerar företaget eller personen.

Annanstans på nätet

Elbehörigheter på SETIs webbplats 

Mer information om S1, S2 

SYJ-registret