Elarbeten och elentreprenader

Om du har för avsikt att utföra elarbeten, behöver ditt företag en ledare för elarbeten med ett behörighetsintyg som täcker verksamhetens omfattning. Ledaren för elarbeten ska vara anställd av företaget. Om verksamheten inte bedrivs i företagsform är du själv ledare för elarbetet och behöver ett behörighetsintyg.

Innan du börjar utföra elarbeten ska du göra en anmälan om elarbeten till Tukes. Även ändringar i verksamheten, såsom byte av ledare för elarbeten eller ändrad företagsform ska anmälas. För anmälas tas ut en avgift enligt Tukes prislista.

I Tukes register kan du kolla, vem som enligt lag har rätt att utföra elarbeten i Finland. I registret finns både företag och personer.

Ditt företag eller du själv ska ha rätt att utföra elarbeten när

 • du bygger eller reparerar fasta elektriska installationer, dvs. elanläggningar
 • du reparerar elektriska apparater som ska anslutas till elnätet.

Rätten att utföra elarbeten behövs inte i vissa undantagsfall:

Förutsättningar för att inleda elarbeten

Företag eller person

Ledare för elarbeten med finländskt behörighetsintyg (S1, S2 eller S3). Behörighetsintyget beviljas av SETI Ab.

 • Förutsättningarna för att erhålla behörighetsintyg är utbildning inom elbranschen, arbetserfarenhet och elsäkerhetsexamen.
 • Företag: Ledaren för elarbetena står i anställningsförhållande.
 • Underentreprenör: egen ledare för elarbeten och anmälan om elarbeten till Tukes.
 • Person: du är själv ledare för elarbeten.
 • Mätinstrument och andra arbetsredskap
 • Tillgång till elsäkerhetsbestämmelserna och anvisningarna
 • Företag: FO-nummer i Handelsregistret
 • Utländskt företag: Beteckning som motsvarar finländskt FO-nummer
 • Person: personbeteckning
 • Anmälan till Tukes om att inledning av elarbeten.

 

Innan elarbeten inleds

Behörighetsintyg
Den behörighet som förutsätts av ledaren för elarbeten beviljas av Person- och företagsbedömning SETI Ab.

Verksamhetsförutsättningarna i skick
Mätinstrument, elsäkerhetsanvisningar och elsäkerhetsbestämmelser möjliggör säkert arbete.

Rätt att utföra elarbeten kan innehas av antingen ett företag eller en person
Företaget behöver bl.a. ett FO-nummer från Patent- och registerstyrelsen.

Anmälan till Tukes om att elarbeten inleds
Bifoga behörighetsintyg till blanketten (länk till blanketten).

Registrering
Tukes registrerar företaget eller personen.

Exempel 1: Starta ett företag inom elbranschen

Göran tänker starta ett företag inom elbranschen. Företaget ska utföra elinstallationer och reparation av elapparater. Göran kontaktar Patent- och registerstyrelsen och lämnar in en etableringsanmälan till handelsregistret. Görans företag får ett FO-nummer.

Därefter anställer Göran Oscar som ledare för elarbeten. Oscar har ett av Person- och företagsbedömning SETI Ab beviljat elbehörighetsintyg som täcker omfattningen av företagets verksamhet. I detta fall räcker det med elbehörighetsintygen elbehörighet 1 (S1) eller elbehörighet 2 (S2). Göran ingår ett arbetsavtal med Oscar.

Göran skaffar mätinstrumenten, andra arbetsredskapen samt elsäkerhetsbestämmelserna och -anvisningarna.

Göran lämnar in till Tukes en anmälan om inledning av elarbeten. Tukes handlägger anmälan och registrerar Görans företag som elentreprenör. 

 

 

 

Exempel 2: Elbehörighetsintyg som beviljats av SETI Ab

Ebba har ett av Person- och företagsbedömning SETI Ab beviljat elbehörighetsintyg S2. Ebba har inte för avsikt att starta ett eget företag, men hon ville utföra elarbeten då och då.

Ebba lämnar in till Tukes en anmälan om inledning av elarbeten i sitt eget namn och med sin personbeteckning. På blanketten anger Ebba sig själv som ledare för elarbeten.

Ebba skaffar mätinstrumenten, andra arbetsredskapen samt elsäkerhetsbestämmelserna och -anvisningarna.

Tukes registrerar Ebba i elentreprenörsregistret med hennes personbeteckning varefter Ebba har rätt att utföra elinstallationsarbeten på högst 1 000 V och reparation av elapparater.