Detaljerade verifieringsanvisningar

Förordningar som berör verifiering av flytande bränsle styr inte så detaljerat hur verifieringen av mätsystem för flytande bränsle ska utföras. Ackrediteringen av besiktningsorganens verksamhet påvisar besiktningsorganens kompetens och säkerställer att besiktningsorganet uppfyller alla de förordningar och avtal som styr verksamheten.

För att säkerställa att verifieringsförfarandena för mätsystem för flytande bränsle är enhetliga för alla aktörer inom sektorn, utarbetar besiktningsorganen ett gemensamt pm, godkänt 22.5.2014,där alla de gemensamt överenskomna specifikationerna för verifieringsförfarandena är samlade.

Det har visat sig nödvändigt att komma överens om enhetliga förfaranden. Vid verifiering av mätsystem för flytande bränsle är det bra att alla besiktningsorgan utöver förordningarna, även följer de detaljerade förfarandena samlade i pm:et.

Annanstans på nätet

EU:n lista MID:n yhdenmukaistetuista standardeista ja normatiivisista dokumenteista
NANDO-tietokanta
OIML International Organization of Legal Metrology
WELMEC eurooppalainen lakisääteisen metrologian yhteistyöjärjestö
WELMEC: MID Certificates WELMECin sivusto MID-sertifikaattien tietokannoista
WELMEC: Guides WELMECin oppaat direktiivien tulkintaan