Förpackade produkter

Lagen om mätinstrument ställer krav på

 • att meddela om förpackningens innehållsmängd,
 • variationer i färdigförpackningars innehållsmängd
 • det mätinstrument som används för att fastställa innehållsmängd.

Kraven i lagen om mätinstrument ska uppfyllas, om inte annan lagstiftning har fastställt mer specifika krav (t.ex. livsmedel).

Packaren ser till att förpackningens innehåll

 • uppfyller kraven
 • kontrolleras med ett mätinstrument som uppfyller lagen om mätinstrument
 • meddelas på rätt sätt.

Använd ett mätinstrument som är verifieringsdugligt

För att kontrollera förpackningens innehåll när produkten förpackas, använd mätinstrument som är verifierade i enlighet med lagen om mätinstrument.

Produktens vikt innehåller inte förpackningens vikt

Inkludera inte förpackningens vikt i förpackningens innehållsmängd. När produkten vägs ska förpackningens vikt antingen dras av från totalvikten eller vågen tareras innan produkten vägs.

Måttenheter för produktens innehållsmängd

En förpackad produkts innehållsmängd meddelas i vikt-, volym-, längd- eller ytenheter. En flytande produkts innehållsmängd kan meddelas i vikt- eller volymenheter.

Meddela den nominella mängden i SI-enheter. I färdigförpackningar kan man även använda parallell märkning från andra måttenheter. I dessa fall får den inofficiella måttenheten inte ha större fontstorlek än den officiella måttenheten.

Förfaranden för att kontrollera innehållsmängd

Förpackaren kan välja det mätningsförfarande som lämpar sig bäst för produkten och produktionen. Ta i beaktande hantering av tarering vid mätning av innehållsmängd, oberoende av mätförfarande.  Du kan t.ex. fastställa ett genomsnittligt värde för förpackningsmaterialets vikt och kontrollera det regelbundet.

Alternativa förfaranden för kontroll av innehållsmängd:

 • Varje förpacknings innehållsmängd mäts Om de förpackade produkterna har varierande vikt - dvs den verkliga innehållsmängden märks i varje produkt - mät då varje produkts innehållsmängd separat med ett verifierat mätinstrument.
  Om förpackningar med konstant vikt, - dvs färdigförpackningarnas innehållsmängd - inte kontrolleras med provtagningar måste mätinstrumentet som är på linjen verifieras.
  Det verifierade mätinstrumentet kan t.ex. vara en automatisk bandvåg, mätinstrument för att mäta volym eller icke-automatisk våg.

 • Kontroll av innehållsmängd genom provtagning
  Innehållsmängden i förpackningar med standardinnehåll kan kontrolleras med ett verifierat mätinstrument (till exempel en icke-automatisk våg) genom att ta prover av produktionspartiet. I detta fall behöver mätinstrumentet på produktionslinjen inte verifieras.
  Provtagningen ska vara tillräcklig för produktionen. Mätresultaten ska antecknas för att kontrollmätningarna ska kunna verifieras senare.