Organisation

Det finns fem avdelningar i Tukes organisation:

  • Kemikalieavdelningen
  • Industriavdelningen
  • Produktavdelningen
  • Ackrediteringstjänsten FINAS 
  • Avdelningen för information och utveckling.

Tukes styrs av flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för den administrativa styrningen och tillsyn över Tukes. Därtill styrs verket i samverkan av ANM, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet, vart och ett inom sitt eget ansvarsområde.

Tukes organisationsschema, redogjort i texten.

Antalet permanent anställda uppgår till 250 årsverken. Våra främsta kontor ligger i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.

Kemikalieavdelningen handhar bl.a. uppgifter kring genomförandet av kemikalieproduktövervakning, EU:s REACH- och CLP-förordningar samt biocidlagstiftning samt uppdrag vid riskbedömning, godkännanden och registrering av växtskyddsmedel. Kemikalieavdelningen övervakar även att ädelmetallprodukter stämmer överens med kraven.

Industriavdelningen övervakar produktionsanläggningars säkerhet, gruvdrift, entreprenads- och installationsverksamhet samt inspektionstjänster. Övervakningsobjekt är industrianläggningar som hanterar farliga kemikalier, flytgas- och naturgasanläggningar, fabriker och upplag för explosiva varor, tryckbärande anordningar och produktionsanläggningar som använder dem samt gruvor, malmletnings- och guldvaskningsområden. Vår övervakning omfattar även installation, användning och inspektion av distributionsnät och elektriska installationer i fastigheter samt hissentreprenader och service av hissar. Även vågar, bränsle- och vätskemätare samt mätinstrument som används i torghandel ingår i övervakningen.

Produktavdelningen övervakar saluförda produkters säkerhet och deras tekniska tillförlitlighet. Produktövervakningsobjekt är bl.a. elektriska produkter, konsumentprodukter såsom leksaker, maskiner och personlig skyddsutrustning, byggprodukter, explosiva varor och fyrverkeripjäser, transportförpackningar och -tankar för farliga ämnen samt anordningar inom räddningsväsendet. Produkter som finns på marknaden ska vara säkra och i överensstämmelse med kraven. Även säkerhetsövervakningen av konsumenttjänster hör till Produktavdelningen. Utöver säkerheten övervakar vi även elanläggningars elektromagnetiska störningsegenskaper samt energieffektivitet och märkningar. Fipoint-kontaktpunkten vid produktavdelningen samordnar myndighetssamarbetet i anslutning till marknadskontroll i Finland (samordningskontor för marknadskontroll) samt är Finlands produktkontaktpunkt, kontaktpunkt för byggprodukter och kontaktpunkt för de informations- och kommunikationssystem som EU:s marknadskontrollmyndigheter använder (ICSMS och Safety Gateway, Rapex).

Ackrediteringstjänsten FINAS är Finlands nationella ackrediteringsorgan som ackrediterar kalibrerings- och provningslaboratorier, certifieringsorgan, besiktningsorgan, arrangörer av jämförelseprovningar, verifierare av växthusgaser och EMAS-miljökontrollanter och biobankverksamheter. FINAS uppgifter omfattar också kompetensbedömningar utgående från krav som fastställts t.ex. av myndigheter. FINAS utgör en självständig och opartisk avdelning inom Tukes organisation.

Avdelningen för information och utveckling sköter verkets administrativa tjänster, deltar i utvecklandet av författningarna och verksamhetsmodellerna och informationsanskaffning samt producerar informationstjänster. Information och erfarenheter som erhållits i övervakningen samt information som framställts inom forskning och utveckling förs vidare. Genom en aktiv kommunikations- och utbildningsverksamhet befrämjas förverkligandet av övervakningsmålen — särskilt när det gäller att förebygga olyckor.