Organisation

Tukes har fem enheter: kemikalier, industri, produkter, ackrediteringstjänsten FINAS samt information och utveckling. Nästan 300 Tukesanställda arbetar på våra kontor i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.

Tukes arbetar under ledning av flera ministerier. Arbets- och näringsministeriet (ARN) ansvarar för den administrativa styrningen och övervakningen. Inom sina respektive verksamhetsområden styrs verket av ARN, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet i samarbete.

Organisatorisk struktur

Tukes organisationsstruktur med detaljerade enheter och strategiska prioriteringar.

Enheter

Läs mer om arbetet, uppgifterna och ansvarsområdena för Tukes fem enheter nedan.

Kemikalier

Enheten ansvarar för kemikalieproduktövervakning, verkställighet och tillsyn av EU:s REACH- och CLP-förordning och biocidlagstiftning samt riskbedömning, godkännande och registrering av växtskyddsmedel. Enheten övervakar också ädelmetallprodukternas överensstämmelse med kraven.

Industri

Enheten övervakar säkerheten vid produktionsanläggningar och anordningars säkerhet, gruvdrift, entreprenad- och monteringsverksamhet samt besiktningstjänster. Tillsynsobjekten omfattar bland annat industrianläggningar som hanterar farliga kemikalier, flyt- och naturgasanläggningar, sprängämnesfabriker och -lager, tryckbärande anordningar, gruvor, malmletnings- och guldvaskningsplatser samt montering av elektriska anordningar.

Produkter

Enheten övervakar säkerheten och den tekniska tillförlitligheten hos produkter för försäljning och säkerheten hos konsumenttjänster. Till tillsynsobjekten hör bland annat elapparater, konsumentprodukter, byggprodukter, sprängämnen och fyrverkerier, förpackningar och behållare för transport av farliga ämnen, anordningar för räddningsväsendet samt elapparaters elektromagnetiska störningsegenskaper och energieffektivitet. I samband med enheten fungerar en Fipoint-kontaktpunkt.

FINAS

Ackrediteringstjänsten FINAS är Finlands nationella ackrediteringsorgan som konstaterar kompetensen hos kalibrerings- och testningslaboratorier, certifieringsorgan, besiktningsorgan, arrangörer av jämförelsemätningar, kontrollanter av utsläppshandel och EMAS-kontrollörer samt biobankaktörer. FINAS fungerar som en oberoende och opartisk enhet inom Tukes.

Information och utveckling

Enheten ansvarar för verkets förvaltningstjänster, deltar i utvecklingen av bestämmelser, verksamhetsmodeller och informationssystem