Modernisering av hissar

Modernisering av en hiss blir ofta aktuell av följande orsaker:

  • återkommande fel på hissen
  • driftavbrott
  • underhållskostnaderna ökar
  • buller
  • hissen stannar inte exakt.

En modernisering av hissen eliminerar de ovannämnda problemen och förbättrar säkerheten. Även byggnadens tillgänglighet förbättras när hissen förses med automatiska dörrar och hissens rörelsebana vid behov förlängs till källar- och vindsutrymmen.

Reparation

Med reparation avses reparation av en hiss eller en hissdel så att dess skick blir sådant att det motsvarar det ursprungliga skicket eller byte av en hissdel till en del som motsvarar den ursprungliga delen. När det är frågan om reparation av en hiss kan man iaktta de krav som gällde vid den tidpunkt då hissen byggdes.

Ombyggnadsarbeten

Med ombyggnadsarbeten avses ersättande av en hisskomponent eller större anordningshelhet med en del eller konstruktion som avviker från den ursprungliga. Vid ombyggnadsarbeten ska de anordningshelheter som förnyas överensstämma med gällande tekniska krav, dvs. överensstämma med hissdirektivet.

Vid ombyggnadsarbeten lägger man till komponenter och anordningshelheter enligt de nya kraven och då finns det behov av att utreda ombyggnadsarbetenas inverkan på hela hissanordningens funktion. Utföraren av ett ombyggnadsarbete ska bedöma riskerna och säkerställa att hissens säkerhet inte äventyras i något avseende.

Renovering

Vid renovering förnyas hissen delvis. Typiska objekt som förnyas vid renovering är el- och styrsystem, manöversystem, larmsystem, korg och dörrar. Om enbart hissutrymmets konstruktioner, såsom schakt och maskinrum, bevaras oförändrade och allt annat förändras, är det inte frågan om en renovering, utan byggande av en ny hiss. Vid renovering ska hissens väsentliga konstruktioner bevaras.

Ny hiss i stället för en gammal

Det ur säkerhetssynpunkt bästa alternativet är att installera en ny hiss i stället för den gamla. Då överensstämmer hela den nya hissen med de krav som gäller vid tidpunkten.

Vid byggande av en ny hiss kan man utnyttja den ursprungliga hissens konstruktioner, om de uppfyller de krav som gäller just då.

På en ny hiss som installeras i stället för en gammal tillämpas i huvudsak samma krav som på andra nya hissar. Det finns emellertid några undantag i de tekniska kraven, dessa finns presenterade i standarden SFS-EN 81-21.

Om hissleverantörens skyldigheter och säkerställning av hissens överensstämmelse med kraven stadgas i hissäkerhetslagen. Innan hissen tas i bruk vidtar man åtgärder för att säkerställa överensstämmelse med kraven enligt hissdirektiv 2014/33/EU, t.ex. slutbesiktning, en CE-märkning fästs på hissen och för hissen avges en försäkran om överensstämmelse (länk till den sida på tukes.fi som behandlar försäkran om överensstämmelse med kraven).