Tatueringsfärger

I en riktig tatuering sticks färgämnet in i huden med en nål. Resultaten varar i flera års tid. Det finns rätt lite information om problem och långvariga effekter med tatueringar.

Sammansättningen hos tatueringsfärger är inte välkänd och färgerna kan innehålla ämnen som klassas som farliga. Man har hittat t.ex. cancerframkallande, genotoxiska och reproduktionstoxiska ämnen i tatueringsfärger. Flera tatueringsfärger har avlägsnats från EU-marknaden eftersom de har innehållit ämnen som klassas som farliga, t.ex. azofärgämnen, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller (nickel, bly, krom).

Tatureringsfärgerna klassas som kemikalier och regleras av kemikalielagstiftningen. Inom ramen för kemikalielagstiftningen har framlagts en begränsning som gäller tatueringsfärger och färger som används för permanent pigmentering.  Syftet med restriktionen är att skydda konsumenter som vill göra en tatuering eller permanent makeup från hälsorisker orsakade av problematiska ämnen.

Detta innebär ett förbud mot över 4000 kemiska ämnen i färger för tatueringar och permanent makeup. Restriktionen kommer att skydda konsumenterna från cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen samt hudsensibiliserande eller ögonskadliga ämnen. Flera ämnen har redan förbjudits eller begränsats i andra produkter som leksaker, textiler och kosmetika.

De nya reglerna kommer att gälla från den 4 januari 2022 men för två specifika pigment, ett blått och ett grönt, kommer rgelerna börja gälla ett år senare.

Tatueringsfärger består av flera olika ämnen. Man kan använda olika metallsalter eller organiska föreningar som färgämnen i tatueringsfärger. Dessutom innehåller färgerna olika hjälpämnen, som lösningsmedel.

Permanenta pigmenteringar och microblading

Liksom tatueringsfärger klassas också de färger som används för permanent pigmentering och microblading som kemikalier och regleras av kemikalielagstiftningen. Det har hittats tungmetaller och sensibiliserande ämnen också i microbladingfärger och färger som används vid permanent pigmentering.

Frågor och svar