Tatueringsfärger

I en riktig tatuering sticks färgämnet in i huden med en nål. Resultaten varar i flera års tid. Det finns rätt lite information om problem och långvariga effekter med tatueringar.

Sammansättningen hos tatueringsfärger är inte välkänd och färgerna kan innehålla ämnen som klassas som farliga. Man har hittat t.ex. cancerframkallande, genotoxiska och reproduktionstoxiska ämnen i tatueringsfärger. Flera tatueringsfärger har avlägsnats från EU-marknaden eftersom de har innehållit ämnen som klassas som farliga, t.ex. azofärgämnen, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tungmetaller (nickel, bly, krom).

Det finns inte en egen lagstiftning för tatueringsfärger, utan färgerna klassas som kemikalier och regleras av kemikalielagstiftningen. Inom ramen för kemikalielagstiftningen har framlagts ett begränsningsförslag som gäller tatueringsfärger och färger som används för permanent pigmentering. I förslaget framförs att lagstiftningen kompletteras med begränsningar för vissa ämnen. Syftet med begränsningarna är att förbättra säkerheten hos färger som används i tatueringar och permanent pigmentering.

Tatueringsfärger består av flera olika ämnen. Man kan använda olika metallsalter eller organiska föreningar som färgämnen i tatueringsfärger. Dessutom innehåller färgerna olika hjälpämnen, som lösningsmedel.

Permanenta pigmenteringar och microblading

Liksom tatueringsfärger klassas också de färger som används för permanent pigmentering och microblading som kemikalier och regleras av kemikalielagstiftningen. Det har hittats tungmetaller och sensibiliserande ämnen också i microbladingfärger och färger som används vid permanent pigmentering.